İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi İnşaatı İşi İdari ve Teknik ŞartnamesiAÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE
UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: İstanbul İl Özel İdaresi, İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
b) Adresi:Alemdar Mah. Prof.Kazım İsmail Gürkan Cad. No:40 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
c) Telefon numarası: 0212 455 78 27
ç) Faks numarası:     0212 455 78 94
d) Elektronik posta adresi: yapikontrol@ioi.gov.tr
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ekrem KILINÇ – Yapı Kontrol Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin;
a) Adı: İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi İnşaatı İşi
b) Yatırım proje no’su/kodu:—
c) Miktarı (fiziki) ve türü: Devlet Hastanesi İnşaatı İşi
ç) Yapılacağı yer: İstanbul Bahçelievler İlçesi
d) İşe ait (varsa) diğer bilgiler: —
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.     a) İhale kayıt numarası: 2009/35722
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: İstanbul İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonu Yerebatan Cad. No:31 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
ç) İhalenin yapılacağı adres: İstanbul İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonu Yerebatan Cad. No:31 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 12/05/2009
e) İhale (son teklif verme) saati: 10:30
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İstanbul İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonu Yerebatan Cad. No:31 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 4 – İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: İstanbul İl Özel İdaresi, İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Alemdar Mah. Prof.Kazım İsmail Gürkan Cad. No:40 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://www.ioi.gov.tr
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Vakıfbank İstanbul Özel İdaresi Bürosuna veya Vakıfbank Mercan Şubesi nezdindeki 2012158 nolu hesaba yatırılacak bedel karşılığında alınacak makbuz ile İstanbul İl Özel İdaresi, İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, Yapı Kontrol Müdürlügü’nden temin edilecektir.
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 500,-TL
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: Posta yoluyla doküman satışı yapılmayacaktır.
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.
4.3.     Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.
Madde 5- İhale dokümanının kapsamı
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname.
b) Teknik Şartnameler.
c) Sözleşme Tasarısı.
ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi.  (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)
d) Standart formlar.
e) Analiz formatı.
f) Arsa Hukuki Belgeleri
g) Plankote,
h) Vaziyet Planı,
ı) Zemin Etüdü ve Kazı Klas
j) Mimari Projeler
k) Statik Projeler
l) Makina Tesisat Projeleri
m) Elektrik Tesisat Projeleri
n) Pursantaj Oranları ve Özel Pozların Tarifleri

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan  sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 6- Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.
6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.
6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c)  Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.
ğ) Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına göre ihale dökümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli.
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
i)  Bu bent boş bırakılmıştır.
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
7.2.1.    İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;
7.3.1.    İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır.
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.4.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubunun teklif ekinde sunulması zorunludur. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir.

7.4.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait:
a) Yıl sonu bilançosunun, bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve birinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler
a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının ve bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
Son üç yıla ilişkin bu iki belgeden, birinin sunulması yeterlidir.Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün; toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 7.5.1.     İş deneyim belgeleri: İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
7.5.2.    Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
7.5.2.1. Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel olarak 6 adet anahtar personele ait bilgi ve belgelerin verilmesi (bu personellerin en az beş yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Mimar, 1 adet Makine Mühendisi, 1 adet Elektrik Mühendisi, 1 adet Jeoloji Mühendisi ve 1 adet Harita Mühendisi olması), bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK025.1/Y). Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez. İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

7.5.2.2. İstekli aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki teknik personeli işin süresince inşaat mahallinde bulunduracaktır.
2 adet İnşaat Mühendisi
2 adet Mimar
2 adet Elektrik Mühendisi
2 adet Makina Mühendisi
1 adet Harita Mühendisi
1 adet Jeoloji Mühendisi
1 adet Jeofizik Mühendisi

7.5.3. Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi
İsteklinin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen TS-EN-İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine (Sertifikasına) ve TS-EN-İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmaları zorunludur.
Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.

7.5.4. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekli ihale konusu yapım işi için aşağıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı inşaat mahallinde bulunduracaktır.

CİNSİ    ADEDİ    ASGARİ KAPASİTE
Kamyon    3    10 ton
Vibratör    5    2,5 hp
Binek Otomobil    4
Dizüstü Bilgisayar    2
Kule Vinç    1
Kamera    1
Boru İskele Takımı        10.000 m2
Jeneratör        250 kVA
Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olması şartının aranmaması esastır.
İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kira sözleşmesinin sunulması  ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklıklarında,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere dair Tebliğ”de yer alan B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak dikkate alınır.

Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, gerçekleştirdikleri iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak dikkate alınır.

İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;
a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,
b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,
c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,
1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,
2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80′ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,
şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80′ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;
a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,
b) Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları; gerçek kişinin ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına veya esnaf ve sânatkar odasına kaydolduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,
c) Gerçek kişilerce yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları; beşte bir oranında,
ç) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında; belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,
d) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş yönetme belgesi ile ihaleye katılmasında; beşte bir oranında,
e) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunanların belge tutarları, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının üzerinden yukarıda belirtilen esaslar uyarınca,
dikkate alınır.

Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;
a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,
b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

7.6.1. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan Mühendis ve Mimarların; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgelerini verirler. İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu şekilde hesaplanan tutar iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Söz konusu ortaklık oranlarının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edilmesi zorunludur.

Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli
7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:
7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.7.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:
7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:
7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında  belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda  ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:
7.7.6.1 Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerinin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca bu belgelerden yurt dışında düzenlenenlerde tasdik işleminden muaftır. Ancak yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır
7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.
7.9. Tekliflerin dili:
7.9.1.    Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 – İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
8.1.    İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
8.2. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
8.2.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % 10 (rakam ve yazıyla) yüzde on oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz.
Madde 9 – İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 10 – İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.
10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 11 – Teklif hazırlama giderleri
11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.
Madde 12 – İşin yapılacağı yerin görülmesi
12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.
12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
Madde 13 – İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması
13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.
13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.
Madde 14 – İhale dokümanında değişiklik yapılması
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.
14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.
14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.
Madde 15 – İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 16 – İş ortaklığı
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.
16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.
16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.
16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
Madde 17 – Konsorsiyum
17.1.     Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 18 – Alt yükleniciler
18.1.     İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 19 – Teklif ve sözleşme türü
19.1.     İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
Madde 20 – Kısmi teklif verilmesi
20.1.     Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar
20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 21 – Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
21.1.     İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır
Madde 22 – Tekliflerin sunulma şekli
22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir
22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 23 – Teklif mektubunun şekli ve içeriği
23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
23.2. Teklif mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
zorunludur.
23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi
24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (Yüzelli) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.
24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile  geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.
24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.
Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler
25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 26- Geçici teminat
26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 07/11/2009 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 27 – Teminat olarak kabul edilecek değerler
27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş  teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 28 – Geçici teminatın teslim yeri
28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.
28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların İstanbul İl Özel İdaresi, Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 29- Geçici teminatın iadesi
29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 30 – Tekliflerin alınması ve açılması
30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.
30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.
30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
30.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyeti açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi
31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.
31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
Madde 32 – İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi
32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.
32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
Madde 33 – Aşırı düşük teklifler
33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
33.2. İhale komisyonu tarafından;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurum tarafından belirlenen kriterler esas alınacaktır.
Madde 34 – Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir
Madde 35 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif,
35.1.1. Teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;.
35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır
35.3.  —
35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
35.4.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % 10 (On) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz.
Yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklifine, teklif ettiği bedelin  % 10 (On) eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.
Madde 36 – İhalenin karara bağlanması
36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.
Madde 37 – İhale kararının onaylanması veya iptali
37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.
37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.
37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
Madde 38 – Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
38.1. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.
Madde 39 – Sözleşmeye davet
39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.
39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.
Madde 40 – Kesin teminat
40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
40.2. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, sınır değerin yüzde altısı oranında alınır.
40.3.  İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 41 – Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.
41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.
41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.
41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 – Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.
42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.
42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir
42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında  yasaklama kararı verilmez.
42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.
Madde 43 – Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.
Madde 44 – İhalenin sözleşmeye bağlanması
44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.
44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
44.4.     İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanarak notere tescil ettirilecektir.
44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 45 – İhale konusu işte çalıştırılacak teknik personel
45.1. İhale konusu işte çalıştırılacak teknik personelin sayısı, niteliği ve çalışma koşullarına ilişkin bilgiler sözleşme tasarısında yer almaktadır.
Madde 46 – Ödeme yeri ve şartları
46.1. Yüklenicinin hakedişi İstanbul İl Özel İdaresi, Muhasebe Müdürlüğünce ödenecektir.
46.2. Hakedişlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında belirtilmiştir.
46.3. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
46.4. Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı taktirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir.
46.5. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;
YILLAR                                      ÖDENEK (%)
…………2009………………..                     ………….13…………………..
…………2010………………..                     ………….16…………………..
…………2011………………..                     ………….19…………………..
…………2012………………..                     ………….Kalanı…………….
Madde 47- Avans verilmesi, şartları ve miktarı
47.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında  avans verilmeyecektir.
47.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 48 – Fiyat farkı
48.1.    Fiyat farkı hesaplanacaktır.
Tanımlar
48.2- Bu Esasların uygulanmasında;
a) İdare: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşları,
b) İş: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki her türlü yapım işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerini,
c) Sözleşme: Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden veya birim fiyat üzerinden veyahut bunların her ikisi üzerinden idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
d) Anahtar teslimi götürü bedel: Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanacak yapım işlerinde, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için istekli tarafından teklif edilerek idarece uygun görülen ve sözleşmede gösterilen ödemeye esas toplam bedeli,
e) Birim fiyat: Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanacak yapım işlerinde, ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilerek idarece uygun görülen ve sözleşmede gösterilen ödemeye esas fiyatı,
f) İş kalemi: Birim fiyat sözleşme ile yapılacak işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas birimleri,
g) İş grubu: Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işlerde, ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemleri toplamından oluşan ve ilerleme yüzdeleri ile gösterilen ödemeye esas birimleri,
h) Yıl: Takvim yılını,
i) Gün: Takvim gününü,
j) Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,
k) Temel indeks: İhale (son teklif verme) tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait indeksi,
l) Güncel indeks: Hakedişin düzenlendiği tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait indeksi,
m) Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde, uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise, uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli,
İfade eder.
Fiyat Farkı Hesabı
48.3- Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
F = An x B x ( Pn – 1 )
In            Çn            Dn             Yn            Kn             Gn          Mn
Pn = [ a —— + b1 —— + b2 —— + b3 —— + b4 —— + b5 —— + c —— ]
I0            Ç0            D0             Y0             K0            G0          M0
Formülde ;
F: Fiyat farkını (TL),
An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, birim fiyatlı işlerde, uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL); anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise, uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),
B: 0,90 katsayısını,
Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c ağırlık oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,
a: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
b1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
b3: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
b4: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
b5: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
c: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
İfade eder.
a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c için belirlenecek sabit katsayıların toplamının bire ( 1.00 ) eşit olacak şekilde, ihaleden önce, işin niteliğine ve gereklerine göre idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez.
Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler(n) ise;
İo, İn: İşçilik temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi Tablosunun “Türkiye” satırındaki sayıyı,
Ço, Çn: Çimento temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri İmalatı” satırındaki sayıyı,
Do, Dn: Demir/çelik temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Ana Metal Sanayi”satırındaki sayıyı,
Yo, Yn: Akaryakıt temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” satırındaki sayıyı,
Ko, Kn: Kereste temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı” satırındaki sayıyı,
Go, Gn: Diğer malzemelerin temel indeksleri ve güncel indeksleri, idarelerin ihaleden önce işin niteliğine ve gereklerine göre Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosundan alt sektörler itibariyle belirleyerek ihale dokümanında gösterecekleri ve iş bünyesinde kullanılacak olan diğer malzemelere karşılık gelen temel indekslere ve güncel indekslere ait sayıları; idarelerin bu tespiti yapamadıkları veyahut yapmadıkları durumlarda ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2:Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı,
Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortismanın temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Makine ve Teçhizat İmalatı” satırındaki sayıyı,
İfade eder.
Yukarıdaki indekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks; yeni bir indeks belirlenmez ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.
Ancak, idari şartname ve sözleşmede bu Esaslara göre fiyat farkı verileceği belirtilmesine rağmen, ihaleyi yapan idare tarafından ihale dokümanında işin niteliğine ve gereklerine göre a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c sabit katsayıları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde herhangi bir ağırlık oranı temsil katsayısı belirlenmemiş ise, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak yukarıdaki indeksler yerine, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.
Uygulama Esasları
48.4- Fiyat farkı hesabında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
b) Bu Esasların uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek bedeller, fiyat farkı olup sözleşme bedelini etkilemez.
c) Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk Lirası ile ödenen işler için bu Esaslar uygulanmaz.
d) Hakedişlerin düzenlenmesi sırasında, hakedişe uygulanacak indeksin henüz belli olmadığı durumlarda, bir önceki güncel indeks kullanılarak fiyat farkı hesaplanır. Yeni indeksler temin edildiğinde sonraki hakedişlerde fiyat farkları buna göre düzeltilir.
e) Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Bunun dışında yüklenicinin kullandığı usuller, makine, ekipman, malzeme ve işçiliğin cins ve miktarı, Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının artması ve benzeri diğer nedenlerle ilave fiyat farkı ödenemez.
f) Avans ödenen işlerde, hakedişten mahsup edilen avans tutarı, formüldeki (An) tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesap edilir. Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde, (An) tutarından avans miktarı düşülmez.
g) Bu Esaslar, iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ve/veya iş grupları ile ihzarata uygulanır.
h) Birim fiyat sözleşmelerde, sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve yapılması idarece istenen bir iş kalemi için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, hazırlandığı uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyatın uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek bulunan fiyatı, iş kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. Bu iş kalemine ait fiyat farkı ise, uygulama ayının indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur.
İş Programı ve Ödenek Dilimi
48.5- Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra iş kalemlerini, aylık imalatı, ihzaratı ve yıllık ödenekleri ve bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlayarak idareye onaylatmak zorundadır.
Herhangi bir aya ait onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak hakedişlerde, hakediş toplamları ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar, iş programı gerçekleştirilmemiş ayın indeksi uygulanır.
Yükleniciye, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebeplerle veya sözleşmenin ifasının gecikmesine idarenin kusurunun sebep olduğu durumlarda süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan süreye göre yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak yapılan işler için fiyat farkı hesaplanır.
Yüklenicinin iş programını hazırlayarak idareye onaylattırmadığı durumlarda, iş programı idarece tek taraflı olarak yapılır ve onaylanır. Yüklenici, bu şekilde yapılan ve kendisine verilen iş programına uymak zorundadır.
İhzarat Uygulaması
48.6- Birim fiyat sözleşme ile yaptırılan işler ile birim fiyat sözleşme ve anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin birlikte uygulandığı sözleşmelerin birim fiyat sözleşmeye göre yaptırılan kısmına ait işlerde kullanılan malzemelere ihzarat bedeli ödenebilir. Ancak, ihzarat bedeli ödenecek malzemelerin listesinin ve fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu malzemeler, iş programında yer alan iş kalemleri için ve o işlere yetecek miktarda ihzar edilir. İş programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiş malzemelerin fazla kısmına ihzarat bedeli ödenmez.
Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak ihzar edilen malzemelere, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.
İmalat Artış ve Azalışları
48.7- Birim fiyat sözleşmelerde, ödenek dilimleri ile ilgili olarak 8 inci maddede yer alan hükümler de dikkate alınmak şartı ile, herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalatın miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) ile değerlendirilir.
Cezalı Çalışılan İşlerdeki Uygulama
48.8- Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınır.
Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler
48.9- İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı verilebilir.
Fiyat farkı hesabında temel indeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi; güncel indeks ise, hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi ifade eder. Temel indeks ve güncel indeks olarak ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.

Madde 49 – İşe başlama ve iş bitirme tarihi
49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
49.2. Yüklenici ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur.
49.3. İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 1100 (Binyüz) takvim günüdür.
49.4. Bu Şartnamede belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.
Madde 50 – Yapım işlerinde çalışılamayacak günler
50.1. Bu işin fen noktasından çalışılamayacak günleri — tarihleri arasıdır.

Madde 51 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
51.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:
51.1.1. Mücbir sebepler
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
51.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
51.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller:
51.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde;, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar  uzatılır.
Madde 52 – Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
52.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin % 10′una; birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin % 20′sine, karma sözleşmelerde işin; birim fiyat teklif alınan kısmının bedelinin %20’sine, anahtar teslim götürü bedel teklif alınan kısmının bedelinin % 10’una kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave işi yükleniciye yaptırılabilir.
52.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
52.3. İşin, sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda, yükleniciye yapmış olduğu gerçek
giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden İdarece ödenecektir.
52.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, İdare ile yüklenicinin yükümlülükleri konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinde belirtilen ilgili hükümler uygulanır.
Madde 53 – Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
53.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,05 (Onbinde Beş) oranında gecikme cezası uygulanır
53.2.     Bu madde boş bırakılmıştır.
53.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
53.4. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
Madde 54 – İş ve işyerinin sigortalanması
54.1 Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.
54.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde Müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarları içeren genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
Madde 55 – Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
55.1. Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.
Madde 56 – İşin kısmi kabulü
56.1. Sözleşme konusu işte kısmi kabul yapılması öngörülmemektedir.
Madde 57 – Anlaşmazlıkların çözümü
57.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde bulunulmasına ilişkin kurallar saklı kalmak üzere, idari yargıda dava konusu edilebilecektir.
57.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan bu konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

VI-DİĞER HUSUSLAR

Madde 58- “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

Madde 59- İsteklilerin işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapması esas olup, pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir ölçü şeklidir. Pursantaj tablosunda olsun olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir.

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ
İMAR YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI
YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ İNŞAATI YAPIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMELERİ
GENEL, İNŞAAT VE MİMARİ

-MART 2009-

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I- GENEL HUSUSLAR
BÖLÜM II- BİNA İNŞAAT İŞLERİ
BÖLÜM III- ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİ

BÖLÜM I- GENEL HUSUSLAR
I.1. GENEL TARİF VE KURALLAR
I.2. MOBİLİZASYON VE DEMOBİLİZASYON
I.3. KALİTE KONTROL
I.4. GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER

BÖLÜM II- BİNA İNŞAAT İŞLERİ

II.1.ÜST YAPI İNŞAATLARI

II.1.1. SÖKÜM, YIKIM İŞLERİ
II.1.1.1. Duvar Yıkım İşleri
II.1.1.2. Bina Yıkım İşleri

II.1.2. KABA YAPI İNŞAAT İŞLERİ
II.1.2.1. Kazı İşleri
II.1.2.2. Kalıp İşleri
II.1.2.3. Demirli-demirsiz beton İşleri
II.1.2.4. Betonarme Demir İşleri
II.1.2.5. Tuğla Duvar İşleri
II.1.2.6. Gazbeton Duvar işleri
II.1.2.7. Şap ve Meyil Betonu İşleri
II.1.2.8. Çimento Harçlı Sıva İşleri
II.1.2.9. Isı ve Su Yalıtım İşleri
II.1.2.9.1. Çatı Yalıtımı
II.1.2.9.2. Temel ve Bodrum Su ve Isı Yalıtımı
II.1.2.9.3. Bina Isı izolasyonu
II.1.2.9.4. Islak Hacim Yalıtımı
II.1.2.10. Bina Çevre Drenaj İşleri

II.1.3. İNCE YAPI İNŞAAT İŞLERİ
II.1.3.1. Çeşitli Metal İşleri
II.1.3.1.1. Çeşitli Çelik İmalatlar
II.1.3.1.2. Paslanmaz Çelik Korkuluk
II.1.3.1.3. Dilatasyon Fugaları
II.1.3.1.4. Kurşun Kaplama (Röntgenler-Tomografi-Anjio)
II.1.3.1.5. Bakır Kaplama (MRI)
II.1.3.2. Mermer Denizlik, Parapet ve Hazır Mozaik Harpuşta İşleri
II.1.3.3. Kapı, Pencere, Camekan, Giydirme Cephe ve Güneş Kırıcı işleri
II.1.3.3.1. Alüminyum Bölme, Kapı, Pencere, Denizlik ve Harpuşta
II.1.3.3.2. Sac Kapılar ve Sac Kasalar
II.1.3.3.3. Alüminyum Kasalı, Laminat Kanatlı  Ahşap Kapılar                    II.1.3.3.4. Kompakt Laminat Kapılar, Bölmeler, Tezgahlar ve Denizlikler
II.1.3.3.5. Cam İşleri
II.1.3.3.6. Alüminyum Cam Giydirme Cephe
II.1.3.3.7. Otomatik ve Ameliyathane Hermetik Kapıları

II.1.3.4. Ayna işleri
II.1.3.5. Döşeme Kaplama İşleri
II.1.3.5.1. Doğal Granit Döşeme Kaplamaları
II.1.3.5.2. Seramik Parke Döşeme Kaplamaları
II.1.3.5.3. PVC Seramik Döşeme Kaplamaları
II.1.3.5.4. Lamine Parke Döşeme Kaplamaları
II.1.3.5.5. Halı Döşeme Kaplamaları
II.1.3.5.6. Endüstriyel Şap ve Epoksi Kaplaması
II.1.3.6. Duvar Kaplama İşleri
II.1.3.6.1. Çimento-Kireç Harçlı Sıva Kaplaması
II.1.3.6.2. Alçı Sıva Kaplama
II.1.3.6.3. Alçı Plaka ile Bölme Duvar Ve Duvar Kaplaması
II.1.3.6.4. Seramik Duvar Kaplama İşleri
II.1.3.6.5. Akustik Alçı Panel Duvar Kaplaması

II.1.3.7. Tavan Kaplama İşleri
II.1.3.7.1. Çimento-Kireç Harçlı Tavan Sıvası
II.1.3.7.2. Alçı Sıva Tavan Kaplaması
II.1.3.7.3.  Modüler Perfore Alüminyum Asma Tavan Kaplaması                    II.1.3.7.4. Dekoratif Akustik Alçı Plak Asma Tavan Yapılması
II.1.3.8. Dış Cephe Kaplama İşleri
II.1.3.8.1. Mekanik Kompakt Alüminyum Cephe Kaplaması
II.1.3.9. Boyalar
II.1.3.10. Ahşap Dolaplar
II.1.3.11. Aksesuarlar ve Özel İmalatlar
II.1.3.11.1. Duvar Koruma Bantları
II.1.3.11.2. Laboratuvar Tezgahları

BÖLÜM III- ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİ
III.1. KAZI VE DOLGU İŞLERİ
III.2. TESİSAT GALERİSİ İNŞAAT İŞLERİ
III.3. İSTİNAT DUVARLARI VE ÇEVRE DUVARLARI İNŞAAT İŞLERİ
III.4. YOL, OTOPARK İNŞAATI İŞLERİ
III.5. KANALİZASYON- YAĞMUR SUYU DRENAJ ŞEBEKESİ İNŞAAT İŞLERİ

BÖLÜM I-GENEL HUSUSLAR

I.1. GENEL TARİF VE KURALLAR

I.1.1. İşin Kapsamı

Şartnamenin bu bölümü,  Müteahhitin sözleşme ile ilgili her türlü hazırlıklarını ve inşaat ile ilgili tesislerini kapsamaktadır.

I.1.2. İnşaat Dokümanları

Bahçelievler Devlet Hastanesi İnşaatına ait projeler, altyapı projeleri, teknik şartnameler ve dokümanlar;
a-    Hastane inşaatı mimari, statik, çevre tanzim ve iksa projeleri ile , mekanik tesisat ve elektrik proje ve detayları,
b-    Mahal Listesi,
c-    Arsa hukuki Bilgi ve belgeleri,
d-    Plankote,
e-    Zemin etüdü ve kazı klas,
f-    Pursantajlar, olarak ekte hazırlanmıştır.

I.1.3. İş Yeri

Sözleşme Paketine ilişkin işlerin kapsamı, boyutu ve yeri Sözleşme Dokümanlarında belirtilmektedir.

I.1.4. İşyerine Ulaşım

İşyerine ulaşım Müteahhidin sorumluluğundadır. Müteahhit kamu ulaşım yollarının ku1lammı veya kendi servis yollarını açmak ile ilgili her türlü kural ve yönetmeliklere uyacak ve gerekli olması durumunda kendi servis yollarını açacaktır. Müteahhitin kendi servis yollarını açması, gerekli tüm emniyet önlemlerini alması, geçici tesis veya gerekli onarımların yapılması, vb.işlemler ile bu yolların kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer bütün masraflar Müteahhit tarafından karşılanacaktır . Müteahhit, bu işlemlerden dolayı veya bunlara bağlı olarak oluşan her türlü iddia. talep, dava zarar, ziyan, maliyet, masraf ve diğer tüm harcamalardan İdare ve Mühendis’ i masum kılacak ve bunlara kefil olacaktır.

I.1.5. Mevcut Tesisler , Altyapı, Arazi vs.’ye gelebilecek Zararların Giderilmesi ve Alınacak Tedbirler

Müteahhit. telefon, telgraf ve elektrik kabloları ve/veya tellerine, kanalizasyon, su, doğalgaz veya diğer borulara vereceği zararı, bu tesisleri işleten, makamların, İdarenin veya üçüncü tarafların, onarımları kendileri yaparak Müteahhitten onarım masrafı talep etmeleri hali hariç olmak üzere. bütün masrafı kendisine ait olmak kaydıyla onaracaktır.
İşlerin yapımı sırasında mevcut arazi yüzeyine verilen zararlar, giderleri, Müteahhit tarafından yüklenilmek üzere Müteahhit veya ilgili Makamlarca onarılıp eski haline getirilecektir. Verilen hasarların giderilmesine yönelik bu tür benzer onarım işleri, Mühendisin yazılı onayı ile yapılacaktır.

I.1.6. İnşaat Yöntemleri

Hastane binaları, projelere ve şartnamelere uygun bir şekilde hızlı inşaat sistemi ile yapılacaktır. Müteahhit, saha işlerinde de mümkün olan bütün hızlı İnşaat tekniklerini kullanacaktır. Hızlı İnşaat sistemi, İş programı ve metodoloji ile kalıp sistemi ve ekipman, Müteahhidin Teknik Teklifinde önerilen ancak Sözleşme görüşmeleri sırasında İdare ve inşaat sırasında da Mühendis tarafından onaylanan şekilde olacaktır. Bu onaylar, Müteahhitin, İşlerin usulüne uygun yapılarak zamanında ve Mühendisi tatmin edecek şekilde tamamlanması yönündeki Sözleşmesel sorumluluklarını hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacaktır.

I.1.7. Müteahhitin Yönetime İlişkin Düzenlemeleri

Müteahhit, İşlerin usulüne uygun yapılarak zamanında tamamlanmasını teminen becerikli, etkili, tecrübeli ve ehliyetli bir proje yönetim ekibi kuracaktır. Bu ekip¬ Müteahhitin Teknik Teklifinde önerilen ancak, Sözleşme görüşmeleri sırasında İdare ve inşaat sırasında da Mühendis tarafından onaylanan şekilde olacaktır. İşlerin Sözleşmede belirtilen İnşaat süresi içerisinde tamamlanmasının sağlanması için gerekli olabilecek en gelişmiş proje yönetim teknikleri kullanılacaktır. Proje yönetim ekibinin gerekli tüm elemanları sahada yerleşik olacaktır.

-Müteahhit’in Şantiye Yönetimi, Müteahhitin Teknik Teklifinde önerilen ancak Sözleşme görüşmeleri sırasında İdare ve İnşaat sırasında Mühendis tarafından onaylanan şekilde olacaktır. Bu onaylar, Müteahhitin İşlerin uygun bir şekilde yürütülerek Mühendisi tatmin edecek şekilde yapılması yönündeki sözleşmesel sorumluluklarını hiç bir şekilde ortadan kaldırmayacaktır .

-T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş güvenliğine ilişkin kuralları işlerin yapımı sırasında genel referans olarak kullanılacaktır.

“TS 8983 -Yapılarda İnşaat Sırasında Alınması Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri” standardından doğan yükümlülükler Müteahhit tarafından yerine getirilecektir.

Müteahhit, İş yerindeki kadrosunda, ya1nız, kendi kadrosu ve işçileri ile, Mühendis ve İdare kadrosunun, ekipmanlarının ve ofislerinin güvenliği ve kazalardan korunmasıyla ilgili hizmetleri yürütmeden sorumlu bir görevli bulunduracaktır. Bu kişi, bu İş için gereken özellikleri taşıyan talimat verme yetkisi olan ve kazaların önlenmesine yönelik gerekli tüm önlemleri alabilecek bir kişi olacak ve Müteahhit tarafından özellikle bu amaç için kurulmuş bir ekibi yönetecektir.

Vinç, vb. gibi inşaat makinalarının çalıştırıldığı mahallerde, inşaat süresince gerekli tüm uyarı işaret ve ışıkları konacak ve bu işaretlemenin kontrol ve bakımı yaptırılacaktır.

Müteahhit masrafları kendisine ait olmak üzere; kendi personel ve işçilerinin yanı sıra İdare ve Mühendisin personel, ekipman, ofis ve diğer saha tesislerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm önlemleri alacak ve ayrıca yerel sağlık makamları ile işbirliği içerisinde ve onların koşullarına uygun olacak şekilde, tıbbi personelin., ilk yardım malzeme ve stoklarının ve revirin; şantiyede, yatakhane ve İşyerinde Sözleşme süresince bulunmasını sağlamaya yönelik tüm önlemleri ve ayrıca salgın hastalıkların önlenmesi ile ilgili her türlü hijyen ve sağlık şartlarını da sağlamak üzere uygun tedbirleri alacaktır.

İşlerin, kendi personel ve işçilerinin ve ayrıca Mühendis ve İdarenin personelinin ekipmanının ve ofisinin güvenliği Müteahhit tarafından sağlanacak ve yürütülecektir. Gerekli sayıda bekçiden oluşan bir güvenlik ekibi Şehir Güvenlik Kuvvetleri ile İşbirliği içinde olacak ve bütün kural ve onlardan alacağı talimatlara kesin olarak uymak suretiyle görevini yürütecektir.

Müteahhit ve taşeronları, İşlerde kullanmak üzere temin ettikleri, her türlü patlayıcı madde, tehlikeli petrol ürünleri, asetilen, kalsiyum karpit ve diğer benzer maddelerin taşınması, depolanması ve kullanılması hususunda yürürlükte olan veya zaman zaman Hükümet tarafından yayınlanan bütün yasa, kural ve yönetmeliklere kesin olarak uyacaklardır .

İşlerin Sözleşme Dokümanlarında belirtilen süreler içerisinde tamamlanabilmesi için- Müteahhitin finansal yönetim sisteminin çok etkili ve verimli çalışması gerekecektir. Müteahhit, finansal yönetim ve şantiye muhasebe ekibini, gerekli sayıda kalifiye ve yeterli tecrübeye sahip maliyet uzmanları, kesin hesapçılar, teknisyenler vs. den teşkil edecektir. Müteahhitin hakediş hazırlama sistemleri, Mühendis tarafından onaylanmış içerik ve formda bilgisayarda hazırlanacaktır. Müteahhidin finansal yönetim ekibi, Mühendisin Proje Kontrol Ekibi ile yakın ilişkide olacaktır. Mühendisin Proje kontrol hizmetlerini kolaylaştırmak ve yardım etmek Müteahhitin yükümlülüğündedir.

I.1.8. İnşaat Makina Parkı

Müteahhitin İnşaat makine parkı, en az Müteahhitin Teknik Teklifinde belirtilen ve İdarece, Sözleşme görüşmeleri sırasında ve Mühendis tarafından, yapım süresince onaylanan ekipmanları içerecektir. Bu onaylar, Müteahhitin, İşlerin Mühendisi tatmin edecek şekilde usulüne uygun ve zamanında bitirilmesi yönündeki Sözleşmesel, yükümlülüklerini hiç bir şekilde ortadan kaldırmayacaktır.

İşlerin zamanında bitirilmesi için gerekli olabilecek ilave ekipmanın masrafları kendisine ait olmak üzere zamanında Şantiyeye getirilmesi Müteahhitin sorumluluğundadır.

Müteahhit. İşlerin yapılabilmesi için Şantiyeye getirilmesi gereken her türlü ekipmanı, her türlü döviz işlemleri- ithalat formaliteleri gümrükleme ve ekipmanın Şantiyeye getirilmesi ile ilgili diğer bütün işlemlere ilişkin masrafları kendisine ait olmak üzere sahaya getirmekle yükümlüdür.

I.1.9. İş Programı

Sözleşmenin Genel Hükümleri ve Özel Uygulama Hükümlerinin ilgili maddesinde belirtildiği üzere, Müteahhit, İşe Başlama Talimatının verilme tarihinden sonraki 15. gün içerisinde, Proje kapsamında yapılacak olan bütün işleri gösteren İş Programını, CPM (Kritik Yol Metodu) şeklinde aşağıda belirtilen esaslar dahilinde düzenleyerek Mühendise sunacak ve Mühendis’ in onayını alacaktır. Müteahhit onaylı İş programını inşaat süresince yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde uygulayacak, takip edecek ve ilk programın onay tarihinden itibaren 3 ayda bir güncelleştirerek Mühendis’in onayına sunacaktır. Mühendis tarafından onaylanan revize iş programının bir kopyası her bir revizyon sonrasında disket halinde Mühendis tarafından İdare’ye iletilecektir.

CPM şeklinde hazırlanacak İş Programı, PRIMAVERA Project Planner (mümkün ise son versiyonu) veya Mühendis tarafından onaylanacak benzeri bilgisayar programları kullanılarak hazırlanacaktır.

Müteahhit tarafından Mühendis’in istediği detayda hazırlanıp Mühendis’in onayına sunulacak olan taahhüt konusu işlerle ilgili CPM iş programı aşağıdaki diyagram ve raporlardan oluşacaktır.
a) Şebeke (network) ve GANNT diyagramı,
b) Çubuk diyagram
c) Aktivite raporları (en erken ve en geç işe başlama tarihlerine göre ve aktiviteleri gösterecek şekilde)
d) Malzeme raporu
e ) Makine/ekipman raporu
f) İşçi/personel raporu
g) Ödeme diyagramı

Aktiviteler, Keşif “Özetlerinde belirtilen iş kalemlerinin sıra numaralarına göre düzenlenecektir. Böylece program, doğrudan ara hakediş ödemelerine ve nakit akış miktarlarına esas olacak, ancak hakedişler Mühendisin istediği formatta, excel tablosu olarak hazırlanabilecektir.

İş Programında, Taahhüt kapsamındaki işler, projede kullanılan isim ve imalat numaralarına göre ayrı ayrı belirtilecektir. İş programında ayrıca, mobilizasyon ve şantiye tesislerinin kurulması, arazi çalışmaları, saha aplikasyonları ve üretimi yapılacak kalemler için imalat/ onay tarihleri ile malzeme numune ve onayları, ayrı aktiviteler halinde gösterilecektir.

Müteahhit tarafından yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanacak iş programının Mühendis tarafından onaylanmasını müteakip, program Müteahhit tarafından titizlikle takip edilecek ve aktivitelerin gerçekleşme durumları iş programına ve aylık bazda bilgisayardan alınacak iş izleme raporlarına işlenerek, Mühendise aylık bazda sunulacak aylık iş ilerleme raporlarına dahil edilecektir.

Söz konusu aylık iş ilerleme/takip raporları aktivite bazındaki gecikmeleri, kritik hattaki gecikmeleri, Müteahhitin gecikmelerle ilgili olarak alacağı önlemleri, o ay şantiyeye getirilen malzemeleri ve Müteahhit     tarafından sahada    kullanılmakta olan makina/ekipman ve iş gücünü belirtecektir.

İlk ve müteakip revizyonların Mühendis’çe onaylanmaması durumunda, program Mühendis’çe kabul edilinceye kadar tekrar revize edilip yeniden onaya sunulacaktır. Programın onayı makul nedenler dışında geciktirilmeyecektir.

Revize İş Programının Mühendis tarafından onaylanması, Müteahhit’in Sözleşme çerçevesindeki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Müteahhit’in kusurundan dolayı işlerin sürelerinin uzaması veya işlerin sözleşmedeki süre içerisinde tamamlanamaması durumunda, bu durumun programa gerçekçi bir şekilde yansıtılarak revize edilmiş ve revize programın Mühendis tarafından onaylanmış olması hiçbir şekilde Müteahhit’e süre uzatımı hakkı kazandırmayacaktır. Müteahhit, İş programlarını gerçekçi bir şekilde hazırlamak zorunda olduğu gibi, işleri iş programına uygun olarak gerçekleştirmek için gerekli olabilecek her türlü önlemi almakla da yükümlüdür.

Şantiye (İmalat) Çizimleri

İlk İş Programı ile beraber malzeme ve ekipmana ait Şantiye (İmalat) çizimlerinin hazırlanması ile ilgili bir program sunulacaktır. Gereken her imalat projesi için ¬çizimlerin gözden geçirilmek üzere Mühendis’e sunulacağı tarih ile o iş bölümünün programlanan başlama tarihinden öteye sarkmaması için iade edilmesi gereken tarih de bildirilecektir. Bütün imalat projelerinin ilk değerlendirmesinin yapılabilmesi, düzeltilmesi ve yeniden sunulması ile nihai incelemenin yapılabilmesi için yeterli süre bırakılacaktır.

İş  İlerleme Raporları

Müteahhit tarafından Mühendise işlerin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk on (10) günü içerisinde aylık iş ilerleme raporu sunulacaktır.

Müteahhit aylık İş İlerleme Raporunda, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, raporun ait olduğu ayda ihzar edilen malzemeleri, kullanılan makina/ekipman ve işgücünü, sahada karşılaşılan sorunları, onaylı İş Programından sapmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları açık bir şekilde belirtecektir. Şayet İş Programında sapma mevcut ise, bunun gerekçeleri belirtilecek ve bu sapmanın işin gecikmesine neden olup olmayacağı açıklanacaktır. Onaylı İş Programına göre gecikme mevcut ise bu gecikmenin gerekçeleri belgeleri ile birlikte ortaya konacaktır. Ayrıca Müteahhit, şayet gecikme mevcut ise bu gecikmeyi telafi etmek için almayı düşündüğü önlemler hususunda söz konusu raporda bilgi verecektir.

Her İş ilerleme raporunda tamamlanmış bulunan aktivitelerin numaralarını, bunların fıili başlama ve tamamlama tarihlerini gösteren bir liste ile halen devam etmekte olan işleri ve bunların tamamlanması için gereken çalışma günü sayısını gösteren bir liste ve onaylanan İş Programına göre o ay için en son başlama tarihi itibariyle başlaması gereken ancak başlayamayan aktivitelere ait bir liste de bulunacaktır. Ayrıca, o ay ¬içerisinde onaya sunulan malzeme listesini gösteren bir malzeme onay çizelgesini ve onaylanan malzemeleri de gösterecek şekilde hazırlayarak Aylık İş İlerleme Raporuna dahil edecektir.

Müteahhit, Aylık Hakediş Raporlarını Mühendise sunmadan önce Aylık İş İlerleme Raporlarını Mühendis’e sunmuş olacaktır.

İnşaat Fotoğrafları

Müteahhit, gereken inşaat fotoğraflarının çekilmesinden sorumlu olacaktır.

Tüm sahanın, özellikle belirli kısımlarının saha fotoğrafları işlere başlanmadan önce çekilecek ve derhal Mühendis’e sunulacaktır. İşlerin devamı süresince Müteahhit, sahada gerçekleştirilen aktiviteler hakkında yeterli bilgi verecek sayıda (en az 15 adet) dijital fotoğraf’ çekerek Aylık İş İlerleme Raporu ile birlikte sunacaktır. Bu fotoğraflar, bina içi işlerdeki gerçekleşmeler hakkında fikir verecek sayıda fotoğrafları da içerecektir.

Fotoğraflar, sahadaki işin ilerlemesini kronolojik olarak gösterecek şekilde çekilecek kaliteli renkli ve dijital fotoğraflar olacaktır. Bütün fotoğrafların negatifleri düzgün bir şekilde arşivlenecek, fotoğraf konusu alana ilişkin bir açıklama ve fotoğrafların alındığı tarihler yazılarak belirtilecektir.

Müteahhit, tamamlama hakedişi ile birlikte, aylık olarak çektiği tüm fotoğraflardan oluşan 2 adet albümü negatifleri ile birlikte fotoğrafın çekildiği yer, v.b açıklamalarla birlikte İdare’ye sunacaktır.

I.1.10. Şantiye (İmalat) çizimleri

Şartnamelerin bu kısmı, kalıp sistemi ve diğer tüm imalatlar için Müteahhit tarafından hazırlanacak Şantiye (İmalat) çizimlerini kapsamaktadır. Müteahhit, işlerin yapımı için gerekli bütün şantiye ve/veya uygulama projelerini hazırlayacaktır. Bunlar sadece şantiyede, işlerin yapımı için değil, aynı zamanda daha sonraki bakımda ve eksikliklerin bulunmasında kullanılabilecek detayda hazırlanacaktır.

Şantiye ve/veya uygulama çizimlerinin Mühendis tarafından onaylanmış olması. Müteahhitin Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi,onaylanmış projelerde, sonradan fark edilebilecek veya işlerin yapılması sırasında ortaya çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesi sorumluluğunu da ortadan kaldırmayacaktır.

Bu çizimler, Müteahhitin sunduğu ve Mühendisin onayladığı doküman, numune ve modeller esas alınarak Mühendis’in onayladığı malzemelere göre hazırlanacaktır.

Kalıp Sistemine ilişkin olarak hazırlanacak şantiye ve uygulama çizimleri, bütün rezervasyonları (mimari, elektrik ve mekanik projelere dayalı olarak bırakılacak bütün boşlukları, delik ve manşonları ve gömülü parça detaylarını) içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Müteahhit. mümkün olduğu kadar erken ve makul bir süre içinde taahhüdünde bulunan işlerin İmalatlarına yönelik imalat ve/veya uygulama çizimlerinin hazırlanmasına başlayacaktır. Müteahhit bu İsleri Mühendis ile koordinasyon içinde yürütecektir.

Müteahhidin genel giderleri içine dahil edildiği varsayıldığından imalat ve/veya uygulama çizimleri için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

I.1.11. İş Sonu Çizimleri (As-Built) ve İşletme Bakım El Kitapları

Şartnamenin bu kısmı, Sözleşme Hükümleri uyarınca Müteahhit tarafından hazırlanacak “İş Sonu Çizimleri” ile kalıcı işler bünyesindeki tesislerin işletme ve bakım el kitaplarını kapsamaktadır.

İşlerin yapımı sırasında, Müteahhit İş Sonu Çizimlerinin hazırlanması için gerekli bütün bilgileri kaydedecektir. Kalıcı işlerin tamamlanmış halini gösterecek şekilde özenle hazırlanacak çizimler ve diğer belgeler, inşaat süresince her zaman Mühendisin denetimine hazır tutulacaktır.

Değişiklikler üzerine işlenmiş çizimler güncel halde tutulacak ve işler tamamlandıkça ve aylık olarak Mühendise kesin metrajlarla birlikte onay için teslim edilecektir. Sunumlar ozalit kopya olarak yapılacaktır.

Müteahhit, hastanenin işletilmesi ve bakımını kolaylaştırmak üzere hazırlayacağı talimat ve el kitaplarını da İş-Sonu Çizimleri ile birlikte Mühendise onay için komple takım olarak teslim edecektir.

Bu el kitapları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri içerecektir:

-Yerleşim projeleri
-Şema ve hat diyagramları
-Detaylı açıklamalar
-Spesifik İşletme talimatı
-Spesifik bakım -kullanım talimatı
-Bütün test tiplerinin detaylı kayıtları
-Kurulmuş olan bütün tesisler İçin şart koşulan parçalar listesi

Bu el kitaplarındaki bütün bilgiler, temin edilen tesis ve ekipmanlara özgün olarak hazırlanacak olup, imalatçının genel literatüründe mevcut olabilecek ilgisiz konulardan arınmış olacaktır.

İş-Sonu Dokümanları, bütün mimari ve mühendislik (statik, altyapı, inşaat, elektrik, mekanik vb.) disiplinlerini ihtiva edecektir. İş-Sonu çizimlerinin nihai nüshası. üç ozalit ve bir şeffaf kopya olarak, talimat ve el kitaplarının nihai nüshası ise üç komple takım olarak Mühendisin görüşlerini ve inşaat sırasında uygulanan değişiklik ve revizyonları da içermek üzere, Geçici Kabulden sonra bir ay içinde, teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen İş-Sonu çizimlerin ayrıca;.Auto CAD CD leri ve raporların Microsoft Word disketleri de teslim edilecektir.

Her nüsha, doküman hacmine bağlı olarak bir veya daha çok cilt halinde verilecektir.
Şeffaf çizim kopyalarının ise uygun, koruyucu bir kutu içerisinde verilmesi gerekmektedir.

Çizimler hariç olmak üzere diğer bütün belgeler A4 boyutunda olacaktır. Çizimler, uluslararası A boyutunda paftalar olacak ve İş-Sonu (As-built) çizimleri olarak işaretlenecektir.

Müteahhidin genel giderleri içine dahil edildiği varsayıldığından, Bitmiş-iş (As-built) çizimleri ve el kitapları için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

I.1.12. Topoğrafik Arazi Çalışmaları

Şartnamenin bu kısmı, Müteahhitin, Mobilizasyon ve işler’in başlatılması aşamasındaki çalışmalar sırasında Şantiyede yapması gereken topografik arazi çalışmalarını kapsamaktadır.

Müteahhit kendisine verilen imar planı, yerleşim planı, poligon röper noktalarını, parsel köşe koordinatlarını, arazi plankoteleri gibi aplikasyon projelerinin tamamını ve ayrıca hesapları v.s kontrol edecek ve sahanın mevcut durumu ile aplikasyon planları arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda. bu konuda Mühendise derhal bilgi verecek ve gerekli topografik çalışmaları yapacaktır. Bu işlemlerin işe başlama talimatının verildiği tarihten itibaren 3 hafta içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bina kotlarının arazide aplike edilmesi aşamasında, Müteahhit herhangi bir kazıya başlamadan önce gerekli tüm kazı planlarını hazırlayacak ve Mühendis’in onayını alacaktır. Yol veya altyapı imalatları gibi diğer bütün aktivitelere başlanılması öncesinde benzer işlemlerin yapılması ve kazı işlerine başlanılması öncesinde Mühendis’in onayının alınması gerekmektedir. İşlerin zamanında tamamlanabilmesi için bu işlemlerin işe başlama talimatını takiben 3 hafta içerisinde Müteahhit tarafından tamamlanması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen çalışmalara ait işlemlerin Müteahhitin genel giderlerine dahil edildiği kabul edilecek olup, bu işlemler ile ilgili olarak Müteahhite ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

I.1.13. Malzeme, İşçilik ve İmalat Standartları

Malzeme, işçilik ve iç ve dış mekanlardaki tüm İmalatlar Türk Standartlarına ve/veya Mühendis tarafından tespit edilen diğer eşdeğer standartlara uygun olacaktır. Standartların ihale tarihi itibari ile en son revizyon veya en son nüshaları kullanılacaktır.

Kalıcı işlerde kullanılacak bir malzemenin siparişinden veya kullanılmasından önce, Mühendis’in yazılı onayını almak üzere. kullanılacak malzemelerin tam şartnamelerinin ve sapma veya değiştirme gerekçelerinin yazılı olarak Mühendise bildirilmesi koşuluyla, Mühendis başka eşdeğer Ulusal Standarttaki şartnamelerinin kullanılmasını onaylayabilir.

Mümkün olduğu takdirde, öncelikle TSE belgeli malzemelerin, ikincil olarak TSE eşdeğerinde uluslararası bir organizasyon tarafından onaylanmış malzemelerin veya onaylı bir uluslararası veya ulusal laboratuvar tarafından yayınlanan deney raporlarını haiz malzemeler seçilecektir. Her halükarda, her malzeme için mevcut olan veya Mühendis tarafından istenecek Menşei Belgesi Müteahhit tarafından temin edilecektir.

Müteahhit Sözleşme çerçevesindeki işlerde kullanılacak tüm malzeme, ekipman ve tesis için Sözleşme koşullarını sağlayan en az 3 numune sunacaktır. Mühendis Sözleşme koşullarını sağlayan herhangi birini veya tamamını onaylayabileceği gibi nedenini belirterek yeni numune sunulmasını da isteyebilir.

I.1.14. Yasal İzinler

Şartnamenin bu kısmı, inşaattan önce ve sonra alınması gereken yasal izinlerin teminini ve Belediye ve Hükümet Makamlarına bu hususta ödenecek ücretleri kapsamaktadır.

Müteahhit, inşaatların tamamlanması için İnşaat sürecinde gerekli tüm yasal izinlerin, inşaat ruhsatının, vizelerin ve benzerlerinin alınması ve buna ilişkin gerekli ücretlerin ödenmesinden sorumlu olacaktır.
Ancak. oturma ruhsatı harçlarının ve altyapı bağlantı harçlarının ödenmesi Müteahhit sorumluluğunda değildir. İdare, söz konusu kurumlara ödenen harç, katılım payı ve benzeri gerekli harçları belgeler karşılığında Müteahhitte veya doğrudan ilgili kuruluşa ödemek kaydıyla, Müteahhitten oturma ruhsatı alınması ve altyapı bağlantı izinlerinin alınmasını talep edebilir.

I.2. MOBİLİZASYON VE DEMOBİLİZASYON

I.2.1. Mobilizasyon

Bu şartname, aşağıda yazılı hükümleri ve Sözleşme belgelerinde bahsedilen mobilizasyonla ilgili tüm işlerin yapılmasını kapsar.

I.2.2. İşlerin Tanımı

Müteahhit şantiye ofisini, ses ve ısı izolasyonu yapılmış ve döşenmiş olarak, işe başlama talimatının alınmasından sonraki 3 (üç/) hafta içinde kurmuş olacaktır. Müteahhit, şantiye ofisi, kalite kontrol laboratuarı, kapalı depo binası, açık malzeme depolama alanları vs gibi tesisleri gösteren şantiye planını, işe başlama talimatının alınmasından sonraki ilk 7 (yedi) gün içinde Mühendise sunacaktır. Mühendisin onayını müteakip, şantiye ofisini kurmaya başlayacak ve yukarıda belirtilen süre içinde ses ve ısı izolasyonu da tamamlanmış olarak şantiye ofisinin inşaatını bitirecektir.

Şantiye ofisinin güvenliği, bakımı ve ısıtmasından Müteahhit sorumlu olacaktır. Müteahhit şantiye ofisi ve diğer tesislerini Sözleşmenin sonuna kadar, işyerinde çalışır vaziyette tutacak ve Mühendisin onayı alınmadıkça söküp bir başka yere taşıyamayacaktır.

Şantiye binasında, inşaat ekipman ve malzemelerinin depolanması kesinlikle yasaktır. Bu tür malzeme ve ekipmanlar şantiye planında gösterilen yerlerde bulundurulacaktır.

Şantiye sınırlan içinde inşa edilen şantiye ofisi içindeki yangın söndürme cihazları, gerekiyor ise jeneratör, WC, aydınlatma, su temini, vs. gibi gerekli tesisler Müteahhitçe karşılanacak ve işletilecektir.

Yukarıda belirtilenlere ilaveten Müteahhit, kendi ofisinde yeterli sayıda telefon, faks ve bilgisayar, yazıcı, çizici, fotokopi makinası, daktilo gibi ekipmanları temin edecektir.

Şantiye ofisinde, Müteahhitin yönetim ve teknik hizmetlerini rahatça yerine getirmesini sağlayacak gerekli ofis ekipmanı ve sekreterya bulunacaktır.

Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılabilmesi için Müteahhit tarafından, yeterli alet ¬edevat ve ekipmana sahip demir ve makina bakım atölyesi kurulacaktır.

Müteahhitin genel giderleri dahilinde sayıldığından, Müteahhitin şantiye ofisleri için Müteahhite ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

I.2.3. İdarenin ve Mühendisin Ofisleri

Müteahhit kendi şantiye ofis binasını yaparken., İdare için ilave mekanlar temin edecektir. İdarenin ofisi Müteahhitin kendi şantiye binasına bitişik olabilecek ancak Müteahhitin şantiye ofisinden ayrı bir giriş kapısı olup, müstakil kullanılacaktır. İdarenin ofisine su bağlantıları, kanalizasyon, gerekiyor ise jeneratör, ısıtma sistemi ve aydınlatma temin edilecektir. Ayrıca telefon hattı da temin edilecektir. Müteahhit  telefon makinası, 1 faks makinası, temin edecektir.

İşe Başlama Talimatı tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde Müteahhit kendi şantiye yerleşim planı ile birlikte İdare’nin ve Mühendisin ofislerinin ayrıntılı bir yerleşim planını onaya sunacaktır. Mühendisin onayı alındıktan sonra bu ofislerin inşaatı, ısı ve ses izolasyonları ile birlikte İşe Başlama Talimatı tarihinden itibaren üç (3) hafta içinde tamamlanmış olacaktır.

İdarenin ofisleri için aydınlatma, su temini, kanalizasyon, jeneratör (şayet gerekli ise), ısıtma sistemleri ve ulaşım yolları vb. Müteahhit tarafından temin edilecektir.

Müteahhit. İdarenin ve Mühendisin ofislerini Mühendis tarafından aksine bir talimat verilmediği sürece kaldıramayacak, gerekirse bu ofisler Kusur Sorumluluk Süresi içinde de açık tutulacaktır.

İdarenin ofisleri için Müteahhite ayrıca bir ödeme yapılmayacak, Müteahhitin genel giderleri içine dahil edildiği kabul edilecektir.

I.2.4. Kalite Kontrol Laboratuvarı

İnşa edilecek olan hastane binaları ve bunlara ilişkin alt-yapının kalite kontrolünü yapmak üzere Müteahhit tarafından İşyerinde bir kalite kontrol laboratuvarı kurulacaktır. Laboratuvarın işletme ve bakımı da Müteahhit tarafından yapılacaktır.

Laboratuvar binasının yapımı, binaya, elektrik, sıhhi tesisat. ısıtma. su temini, kanalizasyon tesisatı, laboratuvar ekipman ve mobilya temin edilecektir. Laboratuvarın işletilmesi için profesyonel ve profesyonel olmayan personel ve sarf malzemeleri temin edilecektir. Mühendis tarafından talimat verildiği takdirde Laboratuvann kaldırılması ve sahanın eski haline getirilmesi sağlanacaktır.

Laboratuvar personeli bağımsız olarak hareket edecek ve talimatlarını sadece Mühendisten alacaktır. Laboratuvar tamamen Mühendisin kontrolü altında olacaktır.

Kalite Kontrol Laboratuvarı ve personeli için müteahhite ayrıca bir ödeme yapılmayacak. laboratuvarın müteahhitin genel giderleri içine dahil edildiği kabul edilecektir.

Kalite Kontrol laboratuarı, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla aşağıdaki testlerin yapımına elverişli olacaktır:
I.2.4.l Testler:

a) Beton Testleri

1. Beton karışım (Mix-design) oranları tayini
2. Beton Basınç Mukavemet testi
3. Beton agregası elek analizi
4. Beton agregası kil-silt oranı tayini
5. Betonda hava muhtevası testi

Aşağıda beton testlerinin asgari sıklığı veri1miştir. Bu sıklık Mühendis tarafından arttırılıp azaltılabilir:

Test Adı    Test Sıklığı (Asgari)
Elek analizi    Haftada iki kez
Agregada organik madde miktarı     Haftada iki kez
Beton karışım oranları tayini    Her tip beton için uygun karışım sağlanıncaya kadar
Betonda hava muhtevası tayini    Haftada iki kez
Mukavemet testi    Her 50m3 beton için 2 set, (6 numune)

a) Zemin Testleri

1. Zemin sınıflandırması (TS 1900)
Su içeriği -Kuru Birim Ağırlık (TS 1900- Standart ve/veya Modifiye Proktor)
2 .Yerinde Sıkışma Kontrol Deneyi

Aşağıda testlerin asgari sıklığı verilmiştir. Bu sıklık Mühendis tarafından arttırılıp azaltılabilir:

Test Adı    Test Sıklığı (Asgari)
Zemin sınıflandırması    Her 50 m3 dolgu malzemesi için bir defa
Su içeriği – Kuru Birim Ağırlık    Her 50 m3 dolgu malzemesi için bir defa
Yerinde sıkıştırma kontrol deneyi
(Her 25 m2 için)    Sıkıştırılan her tabaka için bir deney

İlgili toprak deneylerinin yapılabilmesi için, bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıdaki ekipman gereklidir.

Miktar
•    Elek Sarsıcı (elle)    1 set
•    Elek Seti (1 set 12 elekten oluşur)    1 set
•    Atterberg Limit Aleti    1 set
•    Birim Ağırlık Terazisi (2 su kefeli)    1 adet
•    Fırın (225 I kapasiteli)    1 adet
•    Değişik Hassasiyette Terazi    2 adet
•    Modifiye ve Standart Proktor Deney Seti    1 adet
•    Kum Konisi deney seti    1 set
•    Çeşitli Cam ve Seramik Kaplar (12 ölçü silindiri, 8 beher, 8 konik şişe, 8 volümetrik şişe, 10 porselen kap)    1 set

İlgili beton deneylerinin yapılabilmesi için, bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıdaki ekipman gereklidir.

Miktar
•    Yoğunluk Ölçer (10 lt kapasiteli)    1 adet
•    Şişleme Çubuğu    2 adet
•    Numune Kalıbı (silindir veya küp)    36 adet
•    Büyük Kür Havuzu    2 adet
•    Beton Deney Çekici    1 adet
•    Örgü Pirinç Tel Elek; çeşitli büyüklüklerde göz açıklıklı, kapaklı ve hazneli set    3 adet
•    Autotest 2000 Standart Basınç makinesı (pres)    1 adet
•    Hava Boşluğu Tayin Cihazı    1 adet
•    Çökme (slump) Deneyi Seti; çökme konisi, şişleme çubuğu, çelik metresi, alt kapağı, hunisi ile komple set    1 adet
•    Birim Hacim-Ağırlık Tayini İçin Terazi (Arşimet Terazisi) 6kg x 0.1 g    1 adet
•    Analiz Kiti    1 adet
•    Arşimet Terazisi 15kg x 0.5 g    1 adet
•    Beşik (Cradle)    1 adet
•    Yoğunluk Ölçer (30 lt kapasiteli)    1 adet
•    Yoğunluk Ölçer (15 lt kapasiteli)    1 adet
•    Dayanıklı Çözelti Terazisi    1 adet
•    Üç Kollu Terazi    1 adet
•    Taşınabilir Termometre; -30ºC, +60ºC arası (25 mm çapında, 90 mm uzunluğunda paslanmaz çelik gövdeli)    2 adet

Kalite kontrol laboratuarı, bunlarla sınırlı olmaksızın, toprak testleri ve beton testleri için gerekli alanları ve hizmet alanlarını kapsayacaktır. Binada laboratuar personeli için ofis odaları ve Mühendisin Kalite Kontrol/Kalite Temin elemanları için bir oda bulunacaktır.

Toprak Deneyleri için ayrılan kısım yaklaşık 35 m2 olacak ve numunelerin gerekli koşullarda saklanabilmesi için rutubet kontrollü bir numune odası ihtiva edecektir.

¬Ofis ve laboratuar alanları, Müteahhit tarafından genişletilmeye uygun elemanlar kullanılarak, ısıtma sistemi, suyu ve elektriği ile, ofis mobilyaları, ekipman ve haberleşme araçları ile bir mikrobilgisayar da dahil olmak üzere hazırlanacak ve idame ettirilecektir.

Beton deneyleri için ayrılan kısım yaklaşık 40 m2 olacaktır. Ofis ve laboratuarların alanları, Müteahhit tarafından genişletilebilir elemanlar kullanılarak hazırlanacak ve idame ettirilecektir.

Laboratuarda teknik ofis alanı da bulunacaktır.

¬Laboratuarın elektriği, suyu, diğer büro mobilya ve ekipmanı, haberleşme araçları ile bir mikro bilgisayar da dahil olmak üzere Müteahhit tarafından sağlanacaktır.

Laboratuar için alan gereksinmeleri asgari referanslar olarak verilmiştir. Laboratuar büyüklüğü, gerçek ihtiyacı karşılayacak düzeyde olacaktır.

Laboratuara ilişkin tüm maliyetlerin Müteahhit’in genel giderleri içinde kapsandığı kabul edilecektir ve ayrıca bir ödeme yapı1mayacaktır.
¬
I.2.5. Demobilizasyon

Bu şartname, aksi belirtilmediği sürece. inşaat işleri tamamlandıktan sonra, Müteahhit tarafından kurulmuş olan tesislerin sökülmesini kapsar. İdarenin izni olmaksızın İdare için kurulmuş olan tesisler kaldırılmayacaktır. İnşaat tesisleri, kalite kontrol laboratuarları, atölyeler ve diğer ilgili ekipman ve taşınmaz mal1arın sökülmesi ve taşınması ile şantiye sahasının temizlenmesi ve şartname dokümanlarında belirtilen diğer işlerin tamamlanması Müteahhidin sorumluluğundadır.

I.3. KALİTE KONTROL

Sözleşme Dokümanlarında yer alan inşaat işleri kalite temini ile ilgili bütün bilgiler, bu kısmın bir parçası olarak addedilecektir. Bu bölümde belirtilen işlemler Sözleşme Dokümanlarının diğer kısımlarında yapılması öngörülmüş olan kalite temini veya kalite kontrolü ile ilgili işlerin ilavesi kabul edilecektir.

I.3.1. Şartlar

-    Bu şartname, tanımlanan inşaat kalitenin elde edilmesi sorumluluğunu Müteahhide yüklemektedir. Müteahhit tarafından, işlerde istenen kaliteyi sağlamak amacıyla alınacak tedbirleri sıralayan bir kalite Kontrol Planı hazırlanacak ve bu planla: tüm İş kalemlerinin, sistem ve ekipmanın Sözleşme, proje ve Şartnamelerin gerektirdiği şartlara uygun şekilde inşa edilmesi garanti edilmiş olacaktır.

-    Müteahhidin Kalite Kontrol Planı; işlerin şartnamelerde belirtilen şartlara uygun kalitede yapılması için onaya sunulanların incelenmesini, imalatçılarını, mamullerin, hizmetlerin, şantiye şartlarının ve işçiliğin kalite kontrolünün sürdürülmesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve uygulanacak yöntemleri ihtiva edecektir.

-    Şartnamelerde belirtildiği şekilde iş aktiviteleri muayene edilecek ve sonucu rapora bağlanacaktır. Söz konusu kalite kontrolünün sağlanması için Müteahhit şantiyede diğer ekiplerden bağımsız olarak çalışacak Kalite Kontrol elemanları istihdam edecektir.

-    Beton dökümlerinden önce ve üstü kapanacak iş kalemlerinin üstü kapatılmadan önce, Müteahhidin bağımsız kontrol elemanı tarafından söz konusu yapı elemanının usulüne uygun olarak kontrol edildiğini, belirlenen eksiklik ve uygunsuzlukların Müteahhit tarafından düzeltildiğini ve imalata başlamak için hazır olduğunu belirten bildirim Mühendise verilecektir.

-    Sözleşme projeleri ve şartnamelerde ana hatlarıyla belirlenen toleranslar içinde kalınması için planlama yapılacaktır.

-    Müteahhit, Şartnamelerinde öngörülen inşaat elemanları için şantiyede örnek yapacak, bu örneklerin yapımında uygulanan inşaat yönteminin beklenen sonuçları verdiği konusunda Mühendisi ikna edecek ve onayını alacaktır.

-    Müteahhit, istendiği takdirde teknik şartnamelerin çeşitli kısımlarında gerekli görüldüğü şekilde projede kullanılan malzemeler ve ekipmanlar için imalatçı kalite belgelerini temin edecektir.

-    Projeler ve Şartnamelerin şartlarını sağlamak amacıyla özel uzmanlık ve montaj deneyimi gerektiren iş kalemlerinin imalatında İmalatçısının hizmetinden Şantiyede yararlanılması sağlanacaktır.

I.3.1.1 Muayene ve Testlerle İlgili Mühendisin Sorumluluğu

Mühendisin yetkileri Sözleşme eki Yapı İşleri Genel Şartnamesinde belirtilmiştir.

I.3.1.2 Kusurlu İşler

Kusurlu işler, İşverene hiçbir masraf yüklemeden Müteahhit tarafından kaldırılacaktır ve yerine yenisi yapılacaktır.

I.3.l.3 Mühendis Yetkileri

Müteahhidin inşaat işlerine ait Kalite Kontrol Sorumluluğuna bakılmaksızın: Mühendis. Sözleşme, proje ve şartnamelerdeki yapısal veya mimari çelişkilerin giderilmesi konusunda nihai yetkiye sahiptir.

I.3.l.4 Müteahhit’in Kalite Kontrol Planı

İşe başlama talimatından sonra, Müteahhit’in Kalite Kontrol Planı, 28 gün içinde Müteahhit tarafından hazırlanacak ve onaylanmak üzere Mühendise sunulacaktır. Mühendis Kalite Kontrol Planı hazır olmadan inşaatların başlamasını uygun görmeyebilir. Planda aşağıdaki unsurlar yer alacaktır:

-    Planın nasıl uygulanacağına ilişkin açıklamalar, Planı uygulayacak kadroları ve bu kadroların ve kalite kontrol elemanlarının çalışma prensiplerini gösteren organizasyon şeması. Planın uygulanmasından sorumlu olan eleman bir mühendis olacak ve bu eleman Mühendisi tatmin edecek düzeyde tecrübe ve birikime sahip olacaktır;

-    Müteahhidin kalite kontrol personelinin Mühendisle nasıl bir işbirliği yapacağını gösteren bir koordinasyon planı;

-    Müteahhidin, iş programı ile uyumuna dikkat ederek hazırlayacağı kendi kalite kontrol ve muayene elemanları:

-    Şayet daha önce Sözleşmeye dahil edilmemişse önerilen kontrol ve muayene elemanlarının deneyimlerini ve yapacakları görevlerle ilgili deneyimlerini kanıtlayan özgeçmişleri;

-    Teknik Şartnameler gereği yapılacak olan dokümantasyon teslimatlarına ilişkin olarak hazırlanan listeler.

-    Muhtelif imalatları muayene ederken kullanılacak olan tüm  muayene formları kopyaları Mühendise sunulacaktır. Bunlarla sınırlı olmamak şartı ile, aşağıdaki imalatlar için muayene formları kullanılacaktır. Beton imalatlar için, muayene formları, beton dökülmeden önce, beton dökülmesi esnasında ve döküm sonrasındaki muayenelere ilişkin bölümler ihtiva edecektir.

•    Temel imalatları muayenesi
-Zemin hazırlama
-Temel Grobetonu
-Kalıp
-Donatı
-Beton dökümü/kürü
•    Betonarme perde, döşeme İmalatları
-Ka1ıp
-Donatı
Beton döküm ve kürü
•    Duvar yapımı
•    Kaplamaların yapımı
•    Elektrik tesisatları
•    Mekanik tesisat
•    Saha işleri ve servislerin muayenesi
-Hendekler
-Boru hatları
-Enerji hatları
-Hendek Dolguları
-Bitmiş kotlar
-Saha ve yol betonu dökümü ve kürü

-    Müteahhit, ana iş kalemlerinin muayenesi için yerinde bakılacak hususları listeleyen formları hazırlayacak, yerinde inceledikten sonra kadrosundaki kalifiye kontrol elemanları bu formları imzaladıktan sonra incelenmek üzere Mühendise sunacaktır.

-    Sözleşme Dokümanlarında öngörüldüğü gibi inşaatta kullanılan malzeme ve ekipmanların Şartnamelerde belirtilen şartları sağladığını kanıtlayan imalatçı belgeleri 2 nüsha halinde Mühendise sunulacaktır.

-    Her bir iş kalemi veya sistemi için onaya sunulan malzemelere ilişkin tüm bilgiler verilecek ve şartnameye neden uygun olduğu açıklanacaktır.

-    ¬Müteahhit muayene ve test sonuçları raporlarını Mühendisin değerlendirme ve onayına 3 kopya olarak sunacaktır.

I.3.2 Kalite Kontrolü

Sözleşme Dokümanlarında kısıtlayıcı özel şartlar bulunmadığı sürece, sektörde geçerli en iyi işçilik ve kalite standartlarına uyularak imalat yapılacaktır. Uygulamacılar kendi kategorilerindeki işleri yaparken aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

-    Söz konusu kategorideki işler için geçerli tekniklere, standartlara hakim olmak ve deneyime sahip olmak,

-    Söz konusu standartların gereğini yerine getirecek düzeyde bir işçilik maharetine sahip olmak.

Müteahhit’in Kalite Kontrolörleri sorumlu oldukları muayene ve testlerin tamamını yapabilecek eğitim ve tecrübeye sahip olacaktır. Mühendis yeterli bulmadığı personelin değişmesini istemeye yetkilidir. Müteahhit, en kısa zamanda bu personeli kabul edilebilir bir başkasıyla değiştirecektir.

Mühendis yapılan işleri her bakımdan kontrol (muayene) etme hakkına sahiptir. Ancak Mühendisin bu kontrolü yapması, Müteahhit’in, Projelerde ve şartnamelerde öngörülen kalitede imalatları yapma ve şartname gereklerini sağladığını kanıtlama sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

I.3.2.1 Müteahhit’in Montaj Öncesi Kalite Kontrolü

Diğer iş kalemleriyle koordinasyonu gerektiren her bir ana iş ünitesinin montajına başlamadan önce, Müteahhit, diğer yapılmış veya yapılacak işlerle birlikte montajın yapılabileceğini ve öngörüldüğü şekilde çalıştırılabileceğini garanti edecektir. Aksaklıklar çıktığında, müteahhit gerekli tedbirleri alarak, Mühendisi bilgilendirecek ve Mühendisle mutabık kalırsa işine devam edecektir.

I.3.2.2. Müteahhit’in Montaj Kalite Kontrolü

-    Montaj gerektiren İmalatlarda Müteahhit imalatçının uygulama talimatlarına ve tavsiyelerine uyacaktır.

-    Montaj işinin başarıyla yapılabi1mesi için gerektiği durumlarda Mühendis, montaj öncesi hazırlıkların, montaj işleminin, ayarların, test ve deneylerin uygun bir şekilde yapılıp yapı1madığının denetlenmesi için imalatçı uzmanlarının çağrılmasını Müteahhitten isteyebilir.

-    İnşai olmayan elemanların iyi bir şekilde montajı, yönlendirilmesi ve konumlandırılması için, aksine bir şart yoksa kabul edilebilir sanayi toleranslarına uygun montaj, tespit ve bağlantı parçaları kullanılacaktır. İnşai olmayan elemanların montajlarında, ekipman ve yüzey kaplamaları için genleşmeler ve bina hareketleri hususunda tedbir alınacak, görünen yerlerde üniform birleşme aralıkları bırakılacak, bu işlerin yapı1masında göz ile muayene edildiğinde hiç bir kusur hissedilmemesine dikkat edilecektir. Görsel bütünlüğün bozulacağı şüphesi olduğunda, nihai karar için Mühendise başvurulacaktır.

-    Her bir elemanın montaj işine başlanmadan önce boyutlar tekrar kontrol edilecektir. Malzeme ve ekipmanlar yerlerine tespit etmeden önce bunların nihai ölçülere ve boyutsal toleranslara göre ayarlanmaları gerekir.

-    Bütün iş kalemleri diğer iş kalemleri ile bağlantılı olarak, her bir imalatta en iyi sonuç almayı sağlayacak sıcaklık, nem, açık hava şartları ve hava tahminleri dikkate alınarak imal edilmelidir. Bozulmaları önlemek için kusurlu işler üzerine imalat yapılmamalı ve kusurlu işler kaldırılmalıdır.

Test amacıyla kapanmış işlerin Sözleşmenin Genel Hükümleri, gereğince tekrar açılmasından kaçınmak için, gerekli muayene ve testler ile işin üzerinin kapatılması koordine edilmelidir.

I.3.2.3 Müteahhit Tarafından Yapılacak Kalite Kontrol Çalışmaları

Müteahhit, teknik şartnamelerde belirtilenlerle sınırlı olmamak koşulu ile gerekli tüm muayene ve testleri yapacaktır. Bütün muayene ve testler Mühendisin gözetimi altında gerçekleştirilecektir. Tüm toprak ve beton testleri İşyerinde kurulan laboratuvarda gerçekleştirilecektir. Şartnamelerde belirtilen diğer testler ve Mühendis tarafından istenilen ilave testler, Mühendis tarafından onaylanan bağımsız laboratuarlarda gerçekleştirilecektir. Tüm testlere ait masrafların Müteahhitin genel masraflarına dahil olduğu varsayıldığından ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Mühendisin tüm testleri gözlemleme hakkı saklı olup, test sonuçlan incelenmek için zamanında Mühendise sunulacaktır.

I.4. GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER

Kamu Kuruluşlarına ait Genel Teknik Şartnameler, Sözleşme Dokümanlarının tamamlayıcı parçası olarak kabul edilecektir. Ancak bu Genel Teknik Şartnamelerin, Sözleşmenin bir parçası olan Teknik Şartnameler, birim fiyat tarif ve tanımlamaları başta olmak üzere işbu Sözleşmede öngörülen hususlarla çelişmesi veya farklılaşması durumunda, Sözleşme Dokümanları geçerli olacaktır.

GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER LİSTESİ

1. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) Genel Teknik Şartnamesi (İnşaat işleri için)

2. T.C. BİB.YİGM Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri

3. T.C. BİB. YİGM Mekanik Genel Teknik Sartnamesi

4. T.C. BİB, YİGM Elektrik Genel Teknik Şartnamesi

5 .Türk Telekomünikasyon A. Ş Genel Teknik Şartnameleri

Bina içi Telefon Tesisat (Ankastre) Teknik Şartnamesi
Şehir içi Telefon Şebekesi Yeraltı Boru (Kanal) Tesisine ait Teknik Şartname
Şehir içi Telefon Şebekesi Kablo Tesisi Teknik Şartnamesi
Şehir içi Telefon Şebekesi ve Yeraltı Boru (Kanal) Tesisine ait Teknik Şartname
Şehir içi Telefon Tesisi Yeraltı ve Kablo Tesisine ait Malzeme ve İşçilik Birim Fiyatlan ve Tarifleri

6 .Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Genel Teknik Şartnameleri

Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi
TEDAŞ Elektrik Tesisleri Birim Fiyat Cetveli ve Tarifleri

7. Su Tutucu Betonarme Yapıların Yapımına ait Genel Teknik Şartname, DSİ,1987

8. Karayolları Genel Müdürlüğü Şartnameleri

Yol İşleri Teknik Şartnamesi
Karayolları Teknik Şartnamesi

9. İller Bankası Şartnameleri

İçmesuyu İnşaatları İçin Özel ve Teknik Şartnameler
Kanalizasyon İnşaatları İçin Özel ve Teknik Şartnameler

10. IGDAŞ, vb. Doğalgaz Sistemleri Teknik Şartnameleri

11. Türk Standartları Enstitüsünce Yayınlanan Türk Standartları

12. DSİ Genel Müdürlüğü Peyzaj İşleri Şartnameleri

13. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından yayınlanan “Peyzaj Mimar1ığı Hizmetleri Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri Bitkisel Uygulama Genel Teknik Şartnamesi”

BÖLÜM II-BİNA İNŞAAT İŞLERİ
II.1.ÜST YAPI İNŞAATLARI

II.1.1. YIKIM İŞLERİ

II.1.1.1. Duvar Yıkım İşleri: Uygulama projesinde belirtilen iç ve dış duvarlar taşıyıcı sisteme zarar vermeden yıkılacak ve molozlar şantiye dışına çıkarılacaktır.

II.1.1.2. Bina Yıkım İşleri: Mevcut tüm binalar yıkılarak molozlar şantiye dışına çıkarılacaktır.

II.1.2. KABA YAPI İNŞAAT İŞLERİ

II.1.2.1. Kazı İşleri

II.1.2.1.1. Genel

Bu Şartname tüm binalar ve diğer yapılar ile ilgili hafriyatı, geri dolguyu, geri dolgunun sıkıştırılmasını ve kazı malzemesinin uzaklaştırılmasını, burada söz konusu edilen şartlar uyarınca ve çizimlere bağlı kalmak sureti ile veya Mühendisin direktifleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini kapsar.

Bütün hafriyat, dolgu ve toprak bent çalışmaları çizimlerde gösterilen doğrultular, eğimler ve kotlara bağlı kalınarak yapılacak ve/veya Mühendisin yazılı talimatı uyarınca hareket edilecektir.

Burada belirtilmiş olan boyutları aşan bir hafriyat yapılması halinde oluşacak fark Müteahhit’in mali sorumluluğu kapsamına girecektir. Ayrıca, Müteahhit, oluşacak hafriyat fazlasını Mühendisin talimatı uyarınca, herhangi bir mali karşılık beklemeksizin gereğine göre sıkıştırılmış toprak, kırma taş veya beton ile doldurmakla yükümlü tutulacaktır.

Toprak işlerine başlamadan önce Müteahhit. İdare tarafından kendisine verilen bölgenin plankotelerini, vaziyet planlarını ve topoğrafik çalışmalarını inceleyecek ve tüm kontrollerini tamamlayacaktır. Müteahhit kazı işlerine başlamadan önce, her bir bina için kazı planını, kesitleri ve hesaplamaları hazırlayacak ve incelenip onaylanması için Mühendise sunacaktır.

Toprak işlerine başlamadan önce Müteahhit saha temizleme, ağaç transferi ve kök sökme işlerini yapacaktır. Temizleme sahadaki tüm organik ve diğer moloz ve atıkların uzaklaştırılmasını kapsar. Sahadan uzaklaştırılması gereken çalı ve diğer bitkiler toprak seviyesi hizasından veya altından kesilecektir. Sözleşmenin başında. Mühendis tarafından aksi tanımlanmadığı ve talimat verilmediği takdirde, işlerin yapımı için sahadan uzaklaştırılması ve transfer edilmesi gereken tüm ağaç, bitki, çalı, kökleri dikkatli bir şekilde sökerek kesilecek, uzaklaştıracak, nakledilecek ağaçlar dikkatli bir şekilde sökülerek korunacak ve diğerlerine dokunmayacaktır.

Sökme, sahada 7.5 cm den daha fazla çapı olan gövde ve kökler ile birbirine hasır gibi dolanmış köklerin sökülerek uzaklaştırılmasını kapsar. Bu malzemeler ile kütükler, diğer organik olan ve olmayan çöpler yüzeyden taranarak alınabiliyorsa alınacak, alınamayanlar için gerekirse tabi zemin kotundan itibaren 60 cm ye kadar kazı yapılacaktır. Temizleme ve sökme işlemi sonucunda ortaya çıkan kütük, kök, çalı, organik olan ve olmayan atık ve çöpler Müteahhit tarafından sahadan uzaklaştırılacaktır .

Kazı kalemine ait birim fiyata dahil olduğundan, sökme, temizleme ve sahadan uzaklaştırma işleri için Müteahhit’e ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

Tanımlar

-    Uygun malzemeler; TS 1500′de GW, GP, SW, GM, GC, SP, SM ve SC olarak sınıflandırılmış malzemelerdir.

-        Uygun olmayan malzemeler; TS 1500’de PT, OH, ML, MH ve OL olarak sınıf1andırılmış olan malzemelerdir. Bu tür malzemelerin kazı süresince ortaya çıkması durumunda uzaklaştırılması kararı Mühendise ait olacaktır.

-    Kohezyonsuz malzemeler: TS 1500′de GW, GP,SW ve SP olarak sınıflandırılmış olan malzemelerdir. Kohezyonlu malzemeler ise; GC, SC, ML, CL, MH ve CH olarak sınıf1andırılmış olan malzemelerdir. GM ve SM olarak sınıflandırılmış malzemeler ancak ince danelerin plastik olmaması durumunda kohezyonsuz malzeme olarak tanımlanacaktır.

-    Sıkışma derecesi; istenen Değiştirilmiş Proctor Testi sıkışma derecesi, maksimum kuru yoğunluğu yüzdesi olarak ifade edilecektir. (TS 1900)

-    Asılı su tablası; mevcut su tablasından su geçirmez bir tabaka ile ayrılmış ve yeraltı su seviyesinin üzerinde bulunan, geçici yada sürekli olarak muhafaza edilen yeraltı suyudur.

-    Birikinti suyu; temel duvarlarının arasındaki granüler dolguda, nispeten daha az su geçirimli ince taneli topraktaki, asılı su karakteri gösteren yeraltı su birikintisidir.

II.1.2.1.2. Malzemeler

-    Seçilmiş dolgu malzemesi; temellerin çevresinde ve yapı altlarında. yapısal temellerin altları hariç, kullanılacak olan seçilmiş dolgu malzemesi kök ve benzeri organik madde, çöp, moloz ve 7.5 cm.den büyük taşlar içermeyen uygun malzemeden oluşacaktır. Malzeme sıkıştırılabilir ve No.200 elekten (0.075 mm) %10′dan azı geçen ve 12 veya daha küçük bir plastik endekse sahip niteliklerde olmalıdır.

-    Kapiler su bariyeri zemine oturan döşemelerin altında kullanılacak ve kırma taş ve kırılmış yada doğal çakıldan oluşacaktır. Maksimum tane büyüklüğü 4 cm olacak ve No 4 elekten ağırlık olarak % 2 den fazlası geçmeyecektir.

-    Temellerin altında yumuşak zemin ceplerinin bulunması halinde mühendisin talimatı ile bu bölgelerde dolgu malzemesi olarak 150 doz grobeton veya harici granüler dolgu malzemesi kullanılacaktır.

II.1.2.1.3. İşçilik

Temel Kazısına Başlama

Müteahhit kendisine verilen veya Mühendis tarafından onaylanmış olan plan ve Projelere göre Sözleşme Genel Hükümlerin 17.1 no.lı maddesi çerçevesinde, yapıların aplikasyonunu yapacak ve doğruluğunu kontrol edecektir.

Kazı planının Mühendis tarafından onaylanmasını takiben, kazı planına bağlı olarak ilk önce zeminin yüzeyinde kalan bitkisel toprak kısmı alınacak ve sahanın bir yerinde depolanacaktır. Depolanmış olan bu malzeme daha sonra Müteahhit tarafından peyzaj amaçlı kullanılacaktır. Temel kazısı, kazı taban kotuna kadar Mühendisin direktifleri doğrultusunda ve kazı işleri ile ilgili çizimler ve Şartnamelerde belirtildiği gibi yapılacaktır.
Temel Açma Metodu

Kazı işi, yapılar için çizimlerde belirlenmiş olan boyutlar ve kotlara bağlı kalınarak yapılacaktır. Kazı alanı İdareye bir maliyet yüklenmeksizin kalıpların yerleştirme ve çekilmesine, servislerin tesisine ve kontrole izin verecek şekilde duvarlardan ve temel ayaklarından yeterli uzaklığı içerecektir. Bu koşulun tek istisnası duvarlar ve temel ayaklan için kullanılacak grobeton ile kum çakıl dolgunun doğrudan kazı yüzeylerine bitişik dökülmesine izin verilmesi olacaktır. Belirtilmiş derinliklerinin altında kazı yapılmasına izin verilmeyecektir. Belirtilmiş seviyelerin altında Mühendis’ in özel talimatı olmaksızın kazı yapılması halinde İdareye mali yük yansıtmaksızın seçilmiş dolgu malzemesi ile tekrar sıkıştırılarak doldurulacaktır. Seçilmiş dolgu malzemesi Dolgu ve Temel Taban paragrafında tanımlandığı şekilde yerleştirilecek ve sıkıştırılacaktır.

Uygun Hafriyat Malzemesi

Hafriyat esnasında çıkartılan uygun malzeme sahada düzenli bir şekilde depolanacak ve projedeki geri dolgular için kullanılacaktır. Geri dolgu malzemesi ihtiyacını aşacak şekilde uygun malzeme çıkartılması durumunda bu fazlalık Müteahhit tarafından, mali yükü İdareye yansıtılmaksızın Mühendisin talimatı uyarınca, saha işlerinde kullanılmak üzere Şantiyedeki bir yere nakledilecektir. Malzeme miktarının ihtiyacı aşması durumunda, artan kısım uygun olmayan malzeme gibi sahadan uzaklaştırılacaktır.

Beton İçin Zeminin Son Tesviyesi ve Tabanın Korunması

Temel için büyük çaplı hafriyat yapılmasına ancak belirlenmiş taban kotlarının 20-30 cm. üstüne kadar izin verilecektir. Doğal zeminin son 20- 30 cm.si Mühendisin talimatı doğrultusunda kazılacaktır ve zeminin örselenmemesine özel itina gösterilecektir. Zemin yüzeyi ıslanma ve kurumadan korunacaktır. Temel ayaklarının altına düşen bütün tamam1anmış ve sıkıştırılmış yüzeyler beton dökülmeden önce Mühendis tarafından onaylanacaktır. Yapı temelleri için gerekli kota ulaşılınca, temeli kaplayacak 10cm’lik bir grobeton tabakası, temel tabanının altındaki yüzeyi kaplayacak ve temellerin tabanının dış kenarlardan her iki tarafa doğru 10 cm taşacak şekilde derhal dökülecektir.

Temel Zemininin Hazırlanması

Temel zemini Su tesviye işlemi yapılarak ve gerekmesi halinde yumuşak zemin kısımların kazılarak uygun malzeme ile doldurularak hazır hale getirilecektir.

Temel Zemini üzerindeki iki nokta arasındaki yükseklik farkı 5 m.lik yatay bir mastar ile ölçüldüğünde 1.5 cm.yi geçmeyecek ve temel kotları çizimlerde belirtilmiş olanlardan artı eksi 2 cm.den fazla oynamayacaktır.

Kazı alanının tabanı bu bölümde belirtilen toleranslar çerçevesinde itina ile düzeltilecektir. Kot farkının 2 cm.nin üzerinde olduğu bölgeler Dolgu ve Sıkıştırma paragrafında belirtildiği gibi kazılacak veya sıkıştırılarak doldurulacaktır. Bu işlemler temel kazısı çalışmaları dahilindedir ve Müteahhit tarafından İdare’ye ilave mali yük getirilmeksizin yapılacaktır.

Hafriyat nihai kotlara kadar tamamlandıktan soma herhangi bir temel atma işine başlamadan, yapılan işleri kontrol etmesi ve onaylaması ve gereği halinde ölçüm için verileri kayda geçirmesi için Mühendisi haberdar edecektir. Bu durum dışında da Mühendis herhangi bir zamanda çalışmaları kontrol etme yetkisine sahip olacaktır.

Yumuşak Kısımların Ortadan Kaldırılması

Şayet, daha önce belirtildiği şekilde yapılan hafriyat tabanlarında yumuşak yada gevşek kısımlar, yada yarıklar bulunursa, bunlar elle kazılarak, aşağıda tanımlandığı gibi uygun malzeme ile doldurulacaktır.

Temel Altlarındaki Yumuşak Kısımların Ortadan Kaldırılması

Temel altlarındaki yumuşak kısımların doldurulması için uygun dolgu maddesi olarak 150 Kg/m3 doz grobeton veya granüler malzeme    kullanılacaktır. Kullanılacak malzeme için Mühendisin onayı alınacaktır. Beton dolgunun hazırlığı, dökümü, sıkıştırılması, kürü ve test edilmesi Beton Şartnamesi uyarınca ve Mühendisin talimatı ile yapılacaktır.

Yapısal Olmayan Bölümlerin Altındaki Yumuşak Kısımların Ortadan Kaldırılması

Seçilmiş dolgu malzemesi yapısal olmayan bölgelerin altındaki kazılmış olan yumuşak kısımların doldurulması için uygun dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Seçilmiş dolgu malzemesinin yerleştirilmesi, sıkıştırılması ve test edilmesi aşağıda belirtildiği gibi yapılacaktır.

Dolgu ve Sıkıştırma:

Kotların çizimlerinde belirtilen kot ve yüksekliklere getirilmesi, yapısal olmayan bölgelerin altındaki uygun olmayan malzemenin değiştirilmesi, yada yumuşak kısımların ortadan kaldırılması için kullanılacak malzemeler geri dolgu paragrafında açıklanmış bulunan dolgular için uygun malzeme olacaktır. Dolgu ve sıkıştırma yada yeniden sıkıştırma işlemi toprak işlerinin ilgili iş kalemleri kapsamında sayılacaktır.

Dolgu malzemesi yatay tabakalar halinde ve gevşek durumda iken kalınlığı 20 cm.yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek ve daha sonra sıkıştırılacaktır. Çamurlu, yüzeylere hiçbir şekilde malzeme yerleştirilmeyecektir. Yapılara komşu olan yerlerdeki kesme kuvvetleri yada yapıların üzerinde ekzantrik yükleme oluşmasını önlemek için dolgu, düzgün olacak ve dengeli şekilde sıkıştırılacaktır. Meyilli yüzeyler dolgunun kaymasını önlemek için setlenecek veya teraslama yapılacaktır. Geri dolgu işlemleri sırasında ve setlerin oluşturulmasında, bu dolguların sıkıştırılması esnasında yapıya fazla yük bindirecek makinalar kullanılmayacaktır.

Mühendisin onayına bağlı olarak, sıkıştırma işlemi, titreşimli silindirler, lastik tekerlekli silindirler, çelik tekerli silindirler yada toprağın sıkıştırılması işlemi için uygun ve onay görmüş diğer makinalar ile gerçekleştirilecektir. Gerektiği taktirde malzeme, arzu edilen sıkışma derecesini sağlayacak nemi oluşturmak için nemlendirilecek yada havalandırılacaktır. Her tabaka aşağıda belirtilen maksimum yoğunluk oranı yüzdesinden daha aşağıya düşmeyecek şekilde sıkıştırılacaktır.

Sıkıştırılacak Tabaka

Modified Proctor Test’ine 2:öre maksimum kuru yoğunluk % si
Kohezyonlu Malzemeler    Kohezyonsuz Malzemeler

Bina altlarındaki bina döşemeleri altlarındaki dolgu ve geri dolgular
90    95

Yaya yollarının ve açık alanların altlarındaki dolgular    85    90
Bina tretuvarları altlarında, en üst 30 m için    90    95

Temel Kazı Tabanlarının Yeniden Düzenlenmesi

Onay görmüş temel taban ve tesviyelerin daha sonra Müteahhit’in müdahalesi yada kötü hava koşulları yada herhangi başka nedenle bozulması durumunda İnşaat işine geçilmeden zemin kontrol edilecek ve İdare’ye mali yük yansıtılmaksızın daha önce belirtildiği biçimde sıkıştırılarak öngörülen yoğunluğa getirilecektir. Yeraltında tesisat geçen bölgelerde yeniden sıkıştırma işlemi elle gerçekleştirilecektir.

Testler

Müteahhit’e, numune alınması, test yapılması ve sonuçların elde edilmesi gibi herhangi bir nedenle ödeme yapılmayacaktır.

Nem-yoğunluk ilişkilerine ait laboratuar testleri yukarıda dolguların sıkıştırılmasına ilişkin olarak belirtilen prosedüre göre yapılacaktır.

Laboratuar testlerine uygun toprak numunelerinin hazırlanması İdare’ye ek mali yükümlülük getirmeyecektir. Arazi testleri TS 1900!e bağlı kalarak yürütülecektir. Bu şartnamelerde belirtilen sıkışma şartlarının sağlanıp sağlanmadığının anlaşılması amacıyla, Müteahhit’in yaptıracağı deneyler, Mühendis’çe onaylanmış bir toprak deney laboratuarında yaptırılacaktır. Testlerin yapılmasını takip eden 24 saat içinde test sonuçlarının kopyaları Mühendise ulaştırılacaktır.

Gerektiği şekilde sıkıştırılmayan dolgu ve geri dolgu Mühendisin talimat verdiği derinliğe kadar kaldırılacak ve İdareye ek mali yük getirmeksizin doldurulacak ve şart koşulan yoğunluk derecesine getirilecektir. Yeniden sıkıştırılan bölgeler için koşullara uygunluğun sağlanıp sağlanmadığının anlaşılması amacı ile testler İdareye ek mali yük getirmeksizin sürdürülecektir. Test türü ve sıklığı aşağıdaki tabloya göre olacaktır:

TEST SIKLIĞI ve TÜRÜ
Test Tipi    Sıklık
Arazideki Nem    Yerleştirilen her bir kat malzeme için 1 test
Sınıflandırma (Malzeme türü) Gradasyon ve Atterberg Limitleri    Her bir dolgudaki yoğunluk deneyi için 1 ve her bir sıkıştırma deneyi için 1 kez
Arazideki Yoğunluk ve Nem    Yerleştirilen her kat malzeme için 1 kez (kum konisi veya su balonu metodu)
TS 1900 Modified Proctor Testi    Aynı tür malzeme ise her 200 m2 için 1 kez (kullanılan malzeme türlerini kontrol ediniz)
Yoğunluk / Nem

İksa

Kazı ile ilgili iş kalemlerine dahil edildiğinden, iksa işleri için Müteahhit’e ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

Gerektiği her durumda; İşçilerin güvenliği, bitişik dolgu ve yapıların, tesisatın ve benzerinin korunması için iksa yapılacaktır. İksa perdeleri, destekler ve levhalar, kazılar yeniden dolduruldukça, göçüklere meydan vermeyecek şekilde sökülecektir.

Temel açmak yada başka nedenlerle yapılmış hafriyatın kenarlarında göçük oluşması sonucu işçilerin başına gelebilecek her türlü kazadan ve çalışmalara gelebilecek hasardan Müteahhit sorumlu olacaktır. Bu tür göçüklerin önüne geçmek için, Müteahhit ya kazı alanının kenarlarına uygun eğimler verecek yada kenarları destekleme sureti ile sağlamlaştıracaktır. İksa ve destekleme işlemleri zeminin durumuna uygun olarak yapılacaktır.

Hafriyat alanının kenarları sağlamlaştırmak için kullanılan yöntem her zaman Mühendisin onayına tabi olacaktır. Mühendisin onay vermiş olması, Müteahhit’in bu tür iksa ve desteklerin dayanıklılığı ve işlerliği konusundaki sorum1uluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Temel hafriyatı yada boru döşemek için yapılan hafriyat gibi bazı kazıların yeniden doldurulma aşamasında Mühendis desteklerin güvenlik nedenleriyle yerinde bırakılmasını isterse Müteahhit verilen talimatları İdare’ye ek mali yük getirmeksizin uygulayacaktır .

Drenaj ve Su Boşaltma

Kazı ile ilgili iş kalemine dahil edildiğinden, Toprak işlerindeki drenaj ve su boşaltma işleri için Müteahhit’e ilave ödeme yapılmayacaktır.

Hafriyat işlemi, hafriyat alanını çevreleyen bölgenin suyu düzenli ve etkili bir şekilde dren edilmiş olarak sürdürülecektir. Kazı alanı içinde herhangi bir nedenle su birikmesine izin verilmeyecektir. Yapı temelleri ve tesisat çukurları içinde biriken sular ve yüzey suları, pompalama, drenaj yada diğer onay gören yöntem1er kullanılarak, betonlama ve geri dolgu işlemleri tamamlanana kadar kalıcı şekilde uzaklaştırılacaktır.

Hafriyat Malzemesinin Uzaklaştırılması

Mühendis tarafından herhangi bir işte kullanılmayacağı kararı verilmiş olan yada ihtiyaç fazlası olan hafriyat malzemesi, Müteahhit tarafından, Mühendis ve yerel yönetimlerce kabul görür uygun alanlara taşınarak sahadan uzaklaştırılacaktır. Kazı fazlasının döküm alanı için yerel yönetimlerden gerekli iznin alınması ve döküm harçları Müteahhit’in sorumluluğundadır. Bütün kazıların tamamlanmasının ardından tüm geçici depolama alanları ve atık malzemeyi yığmak için kullanılan alanlar itina ile temizlenip düzeltilecek, drenaj eğimleri verilecek ve Yerel Yönetimin Kurallarına uygun olarak iyi bir görünümde terk edilecektir.

Nakil ve boşaltma işlemleri çevreyi rahatsız etmeden, sessizce ve temiz bir şekilde yapılacaktır. Nakliyat için kullanılacak kamyonlar trafik kurallarına uygun olarak kamyondan moloz dökülmesini önlemek amacı ile örtülecektir. Müteahhit’in muhtemel dökme sahalarını ihale hazırlığı süresinde araştırmış olduğu varsayıldığından, nakil yerinde oluşacak değişiklik de dahil olmak üzere hiç bir mesafe değişikliğinden dolayı ilave bedel ödenmeyecektir.

Başka bir vere aktarılması uygun bulunmayan ağaçlar, Mühendisin bilgisi dahilinde kaldırılacak ve sahada düzgün bir şekilde istif’ edilecektir. Bu ağaç gövdeleri İşverenin malı olacaktır.

Dışarıdan Getirilen Granüler Dolgu

Temeller arasında tesviye için granüler dolgu kullanılacaktır. Dolgu malzemesi Kapiler Su Bariyeri paragrafında tanımlandığı gibi olacaktır. Granüler dolgunun oluşturulması çizimlere uygunluk sağlayacak biçimde yürütülecektir.

Granüler dolgu malzemesi yukarıda Temel Zemini Hazırlanması paragrafında tanımlandığı gibi son şeklini almış yada Temel Tabanları ve Tesviyelerin Yeniden Düzenlenmesi paragrafında belirtildiği gibi düzeltilmiş temel zemini üzerine, temeller arasındaki tesviyeyi sağlamak ve yukarıda belirtildiği gibi bir kapiler su bariyeri oluşturmak amacı ile, doğrudan doğruya yerleştirilecektir. Kapiler su bariyeri, her tabakası üzerinden elle çalıştırılan bir sıkıştırıcı vibratör ile birkaç kez geçmek sureti ile, Mühendisin onayı alınana dek sıkıştırılacak ve üzerine dökülecek olan zemine oturan döşemeye sağlam bir zemin hazırlanmış olacaktır.

Ariyet malzemeleri, kapiler su bariyeri olsun veya olmasın, kullanılacak granüler dolgu malzemesi için geçerli kural ve koşulları karşılayacak şekilde seçilecektir. Ariyet malzemesi şantiye dışındaki özel kaynaklardan temin edilecek, Müteahhit tarafından seçilecek ancak Mühendisin onayına tabi olacaktır. Granüler dolgu malzemesinin temini taşınması ve benzeri maliyetleri ilgili ilave bedel ödenmeyecektir.

Geri Dolgu

Geri dolgu işlerine, nihai seviyenin altındaki inşaat onaylanıp, yeraltı tesisat sistemleri kontrol ve test edilmeden, kalıplar çıkarılmadan ve kazı alanı çöp ve molozlardan temizlenmeden önce başlanmayacaktır.

Yukarda söz edilen nihai seviye altındaki inşaat, bodrum çevre duvarlarının dış yüzeylerine uygulanacak su ya1ıtıım ve koruma duvarım da içerecek fakat bununla sınırlı kalmayacaktır.

Dolgu ıslak zeminlerin üzerine yerleştirilmeyecektir. Dolgu malzemesi, Dolgu ve Temel Zemini Hazırlanması paragrafında anlatıldığı gibi yerleştirilecek ve sıkıştırılacaktır.

¬Temele yada istinat duvarlarına temel yapısı üst kotu ile dolgu kotu arasındaki yükseklikten küçük mesafelerde ağır iş makinaları ile dolgu serme ve sıkıştırma yapılmayacak; bu aradaki sıkıştırma işlemi, sıkıştırılmış kalınlığı 20 cm ‘yi geçemeyecek tabakalar halinde ve sıkıştırılan malzemenin niteliğine uygun motorlu el kompaktörleri ile gerçekleştirilecektir. Dolgu malzemesi boruların civarında kap lamalara, sargılara zarar vermeyecek şekilde, itina ile yerleştirilecektir. Temel perdelerinin etrafına dolgu malzemesinin yerleştirilmesi için perdelerin tamamlanmasının üzerinden 7 gün geçmiş olması beklenecektir. Uygulanması mümkün olduğu oranda, geri dolgu perdelerin her iki tarafında eşit seviyelerde yapılarak yükseltilecek ve  perdeden suların uzaklaşmasını sağlayacak bir yüzey eğimi verilecektir.

Bina giriş döşemesi ve tretuvar altına isabet eden dolgunun sıkıştırma işlemine azami dikkat sarf edilecektir. Sıkıştırma testleri Testler paragrafına göre gerçekleştirilecektir.

Kaya hafriyatı

Kazı esnasında kayaya rastlanması durumunda, kazı ile ilgili iş kalemlerine dahil edildiği için kayada yapılan hafriyat için ilave ödeme yapılmayacaktır. Kaya kazılarında uygun makinalar kullanılacak, ancak bu iş için patlayıcı kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Mevcut Servis Hatlarının ve Yapılarının Korunması

Müteahhit şantiye içinde mevcut servis hatlarının ve yapılarının hasara karşı korunmasından ve eğer inşaat esnasında hasar görürlerse eski hallerine getirilmesinden sorumlu olacaktır. Varolan tesisat hatları ve kablolar gibi  bu Sözleşme altında imal edilen hatlar da korunacak ve şayet hasar görürlerse, Müteahhit’in mali sorumluluğu çerçevesinde onarılacaktır. Müteahhit’in varolan herhangi bir tesisat hattına yada kabloya zarar vermesi durumunda olay derhal Mühendise rapor edilecektir.

Tesviye

Binanın dışında kalan bölgeler proje kotlarına uygun olarak tesviye edilecek, drenaj sağlayacak şekilde düzgün bir eğimle binadan uzaklaştırılacak ve son kontrol bitip iş kabul edilene dek temiz tutulacaktır.

Bunlara ilave olarak, iş makinalarının çalışmasından dolayı sıkışmış ve etkilenmiş olan, ayrıca çimento, kireç v.b. maddelerden kirlenmiş olan zemin üst tabakası havalandırılıp temizlenecek ve yeniden tesviye edilecektir.
Daha önceden depolanmış olan bitkisel toprak, havalandırılıp temizlenen ve tesviye edilen yüzeylerin üzerine serilecektir.

Tesviye    işi    Müteahhit tarafından İdare’ye mali yük yansıtılmaksızın gerçekleştirilecektir.

Toprak İşleri ile İlgili Nakliye

İşin herhangi bir kısmında taşıma için doğrudan doğruya veya ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

II.1.2.2. Kalıp İşleri

II.1.2.2.l. Genel

Bu Şartnamedeki işler, kalıpların üretilmesinde, kurulmasında, sökülmesinde ve korunmasında kullanılacak malzemeler ve uygulanacak metotlarla ilgilidir.

Endüstriyel Kalıp, bu Sözleşmenin gerçekleştirilme hızından dolayı tercih edilmiştir, Temel kalıplan, bazı saha işleri. haricindeki bütün yerlerde Endüstriyel Kalıp kullanılacaktır.

Çizimler

Kalıp çizimleri Müteahhit tarafından diğer Sözleşme çizimleri ile uyumlu olarak hazırlanacak, takip eden imalatlar için gerekli nişler ve boşluklar gösterilecektir.

Tüm disiplinlere ait çizimler arasındaki koordinasyonu sağlamak Müteahhidin sorumluluğundadır. İmalat çizimleri    betonda bırakılacak tüm rezervasyonları ve gömülü malzemeleri kapsayacaktır.

Müteahhit tarafından hazırlanan bu çizimler, Mühendis’in onayına sunulacaktır. Mühendisin imalat çizimlerini onaylamış olması Müteahhit’in sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

II.1.2.2.2. Malzemeler

Kalıp, yaş betondaki herhangi bir sıvı kaybını önleyecek ve betonu şok ve vibrasyona maruz bırakmadan sökülecek şekilde İnşa edilmelidir. Betonun vibrasyona maruz kalacağı durumlarda, bütün takozlar kaymayı veya deplasmanı önleyecek şekilde tespit edilmelidir.

Kalıp, ahşap veya çelikten olacaktır ve tüm bağlantı elemanlarını ve desteklerini içerecektir.
¬
Çizimlerde brüt beton olarak gösterilen beton yüzeyler onaylanmış kalıplar kullanılarak dökülmeli ve bu yüzeylerde herhangi bir petek, çapak, çıkıntı ve hava deliği olmamalıdır.

Kalıp tahtalarının düzeni, yapı derzi ve çıkıntıların yerleştirilme şekli, girintili veya çıkıntılı derzlerin birlikte kullanılması, Müteahhit tarafından Mühendis ile işbirliği içinde dikkatli bir şekilde etüt edilmelidir.

Aşağıda, Mühendisin talimatlarına bağlı olarak şantiyede kullanılabilecek, bazı kalıp tanımlamaları verilmiştir:

Çelik Kalıp Yüzeyler

Çelik kalıplar yeterince sağlam, tümüyle düzgün ve temiz olmalıdır. Koruyucu bir boya ile boyanmalı ve her türlü pas veya bitmiş beton atıklarından arındırılmış olmalıdır. Kenarlarında çimentonun sızmasını önleyecek özel detaylar olmalı ve su geçirmez bir bağlantı oluşturmalıdır. Bu kalıpların boyutları ve düzenleri Müteahhit tarafından etüt edilmeli ve Mühendis’in onayına sunulmalıdır.

Kontrplak (plywood) Kalıp Yüzeyleri

Kontrplak kalıplar yeterli kalınlıkta olmalı ve gerektiği gibi takviye edilmelidir. Kalıp yüzeyleri, plastik yüzeyli kontrplak olmalı veya poliüretanlı bir cila ile cilalanarak eşdeğer bir yüzey sağlanmalıdır.

Su geçirmezlik, sağlamlık, tamamen düz ve temiz yüzeyler gibi nitelikler için yukarıdaki paragrafta çelik kalıplar için verilen şartlar aynen geçerlidir.

Aynı kalıp malzemesinin tekrar kullanımı     konusunda Mühendisle     uzlaşmaya varılmalıdır. Ve Mühendisi    tatmin edici yüzey koşullarını sağlamayan kalıp malzemesinin kullanılmasına hiç bir şekilde izin verilmeyecektir.

Kalıplarda Şişme

Kalıp, beton dökümü sebebiyle oluşacak basınç ve yüklere, sıkıştırma ve vibrasyon metodu ne olursa olsun, şişme yapmayacak ve şakulden kaçma yaratmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Kabul edilebilir maksimum değerler aşağıda verilmektedir:

Yer                                        Kabul edilebilir sehim

Bitişik çerçeve elemanları arasında                            +/- 1 mm

Çerçeve elemanı üstündeki bitişik bağlantılar arasında                +/- 1 mm

Düşey bir yüzeyin toplam derinliğinde                        +/- 1 mm

Yatayda 3 m.lik bir uzunlukta                                +/- 1 mm

Müteahhit, Mühendis tarafından belirlenen sehimler için kalıpta pay bırakmalıdır.

II.1.2.2.3.İşçilik

Müteahhit, aşağıdaki hususlara kesinlikle çok dikkat etmelidir:

a)    Kalıbın tasarımı, işçiliği ve kurulması
b)    Beton muhtevasının kontrolü. karıştırılması ve dökülmesi
c)    İlgili tüm İşlemlerin yeterli seviyede teknik kontrolü

Müteahhit, kalıbı, tasarımını, kurulmasını, çakılmasını ve sökülmesini sağlamalıdır ve kalıbın stabilitesinden, yaş beton ve tüm beklenmedik ani yüklere karşı güvenilirliğinden, dökme, vibrasvon, tokmaklama, hazırlama ve kür sırasında betonun zarar görmesini önlemekten sorumludur. Ka1ıp, çizimlerde gösterilen beton boyutlarını verecek ve belirtilen yüzey bitişlerini sağlayabilecek şekilde kurulmalıdır. Bütün yükler altında maksimum kabul edilebilir sehim, serbest acıklığın 1/500’ünü yada daha önce Ka1ıplarda Şişme paragrafında verilen değerleri (hangisi daha küçükse) geçmemelidir.

Eğer iç bağlantı gerekliyse, çizimlerde aksi gösterilmediği takdirde yüzeyden 30 mm.den daha az mesafede kalmayacak şekilde yerleştirilen metal elemanlarla birlikte cıvata ve çubuklar kullanılmalıdır. Bu gibi cıvata ve çubukların sökülmesi sırasında oluşan delikler, karışımı Mühendis tarafından onaylanacak bir harç ile doldurulmalıdır.

Bütün kalıplar, üzerilerindeki eski beton ve diğer artıklardan tamamen temizlenmelidir. Beton dökülmeden hemen önce, testere talaşı, rende parçaları vb maddelerin temizlenebilmesi için kalıpta geçici boşluklar sağlanmalıdır.

Beton dökülmeden önce, kalıp yüzeyi Mühendis tarafından incelenmeli onaylanmalıdır. Ancak bu onay, Müteahhidin sorumluluklarını hafifletmeyecektir.

Tespit blokları, levha ankrajları ve çubuklar, cıvatalar ve duvar bağlantıları vs. bütün yuvalar ile birlikte, beton dökülürken yerleştirilmelidir ve delikler, menfezler, oluklar, yivler vs. beton dökülmeden önce düzgün bir şekilde kalıba alınmalıdır. Mühendisin onayı olmadan, bu tip işler için veya herhangi bir başka sebeple, betonun hiçbir bölümü kırılıp atılmayacaktır.

Donatıyı yerleştirmeden önce, kalıbın iç yüzeyleri onaylanmış bir kalıp yağı ile yağlanmalıdır. Donatı elemanlarının kalıp yağı ile kirlenmemesi için azami dikkat gösterilmelidir.

Kalıbın Alınma Süresi

Aksi belirtilmediği takdirde:

•    Temel yan ka1ıpları beton dökülmesinden 2 gün sonra sökülebilecektir .
•    10 metreye kadar açıklıklı döşemelerde, gerekli destek bırakılarak 14 günde sökülebilecektir.
•    10 metreden fazla açıklıklı döşeme kalıpları ile kiriş alt kalıpları, gerekli destek bırakılarak 21 günde sökülebilecektir.

Kalıpların güvenli olarak çıkarılması ve geçici takviyeler ile ilgili sorumluluk Müteahhide aittir.
Kalıpların erken alınmasından veya betonun yeterli düzeyde takviye edilmemesinden oluşacak hasarlı işler kaldırılarak, bedeli Müteahhit tarafından karşılanarak yeniden yapılacaktır.

Kalıbın alınması sırasında, kolonların, kirişlerin vs. kenarlarının kırılmaması için, bu noktalarda azami dikkat gösterilmelidir.

Kalıbın sökülmesi için gerekli minimum zamanın geçmesinin Müteahhit tarafından sağlanması, hiçbir şekilde Müteahhit’i, betonun yeterli mukavemete ulaşmasını ve gerektirdiği gibi kür yapılmasını garanti etme sorumluluğundan kurtarmaz.

II.1.2.3. Demirli ve Demirsiz Beton İşleri:

II.1.2.3.l. Genel

Bu Şartnamedeki işler, burada belirtilmiş ve/veya şart koşulmuş B.A. demiri, kalıplar ve diğer kalemler ile kalıpların sökülmesi dahil tüm yerinde dökme beton işlerinin uygun olarak dökülmesi ve tamamlanması için gerekli tüm işçilik, el aletler, malzemeler, ekipman ve hizmetlerin temin edilmesini kapsar. Gömülü elemanların yerine konulmasında diğer disiplinler ile tam uyum sağlanmış olacaktır. Uygun şablonlar veya talimatlar, veya her ikisi, kalıplar içine konulmamış elemanların hazırlanması veya yerleştirilmesi için temin edilecektir. Beton dökülmeden önce gömülü elemanların kontrolü yapılmış olacak, beton ve diğer malzemelerin veya mekanik işlerin testleri tamamlanmış ve Mühendis tarafından onaylanmış olacaktır.

Malzemelerin örnekleri Mühendis’in talimatı ve gereğine uygun olarak, malzemeler şantiyeye getirilmeden önce teslim edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

Bu bölüm altındaki inşaat faaliyetleri başlamadan önce, aşağıdaki maddeler de dahil, Mühendis tarafından İstenen tüm detay ve bağlantı çizimleri teslim edilecek ve onaylanacaktır.

Çelik sınıflarını, ölçülerini ve aralıklarını büküm ve ekleme detaylarını, ekleme yerlerini gösteren B.A. Demiri detayları, döşeme demirleri, demir destekleri, pas payı elemanları, ve aksesuarları için, B.A. demirinin yerleştiri1mesi ve zemin döşeme betonu içindeki demirin nihai konumunun nasıl temin edileceğini gösteren çizimler dahil tüm montaj çizimleri teslim edilecektir.

Tasdik edilmiş veya test edilmiş malzemelerin şantiyeye getirilmesinden önce test raporlarının veya belirtilen özelliklere uygunluğunu kanıtlayan belgelerin tasdik edilmiş kopyaları teslim edilmiş ve onayları alınmış olacaktır.

Depolama

Beton malzemelerinin depolama şekli onaya bağlı olacaktır. Test raporlarına uygun olarak her bir sevkiyatın belirlenmesi ve kontrolü için kolay ulaşıma imkan verecek şekilde olacaktır.

Çimento, şantiyeye sevk edilmesinden hemen sonra, nemlenmesini önlemek için yeterli koşullarda, kuru hava şartlarından etkilenmeyen, uygun olarak havalandırılmış bir mekan içinde bağımsız olarak depolanacaktır.

Agregalar iyi bir drenaj sağlanacak, yabancı maddelerin karışmasını önleyecek ve derecelendirmeyi koruyacak şekilde depolanacaktır.

Örnekler ve Test Etme

Numuneler Mühendis denetiminde alınacak ve testler, Mühendis tarafından onaylanan laboratuarlarda masrafları Müteahhit tarafından karşılanarak yaptırılacaktır.

Çimento

Çimentodan numune alınması fabrikada veya şantiyede yapılacak veya onaylanmış bağımsız bir test laboratuarında, Mühendisin kontrollüğü anında ve işveren ve ilave bir maliyet getirmeyecek şekilde test edilecektir. Numune alma ve test etme işlemlerinin her bir çimento sevkıyatı için TS 24’e uygun olarak yapıldığı tasdiklenmiş laboratuar test raporlarının kopyaları teslim edilecektir. Test sonuçlarının uygunluğu Mühendis tarafından onaylanana kadar çimento kullanılmayacaktır. Beton santrali veya fabrika haznesinde 4 aydan fazla bekleyen çimento, kullanılmadan önce tekrar test edilecektir. Şantiyeye sevk edilmiş çimento test yapıldıktan sonra uygun bulunmadığı takdirde inşaat sahasından uzaklaştırılacaktır.

Agregalar TS 707′de tariflendiği gibi test edilecektir .

Fabrika üretim raporlarının tasdiklenmiş kopyaları çimento sevkıyatları ile birlikte sunulacaktır.

Beton

İşler Sırasında Basınç Deneyleri

Müteahhit test amacı ile Mühendisin kontrollüğü altında gerekli mukavemeti elde etmek için her sınıftan dökülmüş betonun her bir kat İçin veya 50 m3 ü için 2 set test numunesini temin edecektir.

Bu numuneler döküm yapılan ana yapının döküm ve kür şartlan ile aynı şekilde dökülecek ve kür edilecektir. Her set üç test numunesinden oluşacak ayrı beton karışımlarından alınacaktır. Numuneler TS 3114, TS 3068 ve TS 2940′a uygun olarak muhafaza edilecektir. Test numuneleri TS 2940′a göre hazırlanacak, kür edilecek ve laboratuara gönderim için paketlenecektir. Numunenin hava muhtevası her mukavemet testi için TS 2901 veya TS 2941’e uygun olarak belirlenecektir. Numuneler Müteahhit tarafından test edilecek ve masrafları kendisine ait olacaktır. Silindirler veya küpler TS 3114′e uygun olarak test edilecektir.

Normal olarak üç numunenin test sonuçları ortalaması esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. Üçlü bir set içinden bir numunenin düşük mukavemet vermesinin nedeni uygunsuz numune alına, kalıplama, taşıma veya kür edilmesinden kaynaklanıyor ise diğer iki numunenin deney sonuçları esas alınacaktır. Test numuneleri, TS 500’te her sınıf beton için tariflenmiş özelliklere ve mukavemet dereceleri esas alınarak Mühendis tarafından değerlendirilecektir. Numuneler standart olarak 28 günde test edilecek, fakat     7 günlük testler Mühendisin müsaadesi ile ve malzemeler ile kullanılan karışım oranları için testler yapılarak betonun 7 gün ve 28 gün mukavemetleri arasında bir ilişki kurulmuş olması şartı ile yapılabilecektir. Bu durumda her setten en çok 1 numune 7 günde kırılabilecektir. Laboratuarda kür edilmiş numunelerin mukavemet gereklerini sağlamadığı durumda, betonun karışım oranını veya su oranını veya her ikisini, işlerin kalan bölümleri için, değiştirmeye Mühendisin talimat verme yetkisi vardır ve bu İşveren’e ilave bir maliyet getirmeyecektir (Mühendis ayrıca mukavemet şartlarını sağlamayan betonların sökülmesini isteme yetkisine sahiptir).

Yapıda veya Yapıdan Alınan Sertleşmiş Beton Testleri

Kontrol numunelerinin mukavemet testleri sonuçları dökülmüş betonun Şartname gereklerini karşılamadığı zaman veya bu betonun kalitesinin Şartname gereklerinin altında olduğuna dair başka bir kanıt bulunduğunda TS 500’e göre karot alma ve test etme işlemleri yapılacaktır. Karot numuneleri masrafları Müteahhit’e ait olmak üzere test edilecektir. Kusurlu imalat giderilecektir. Herhangi bir kusur Mühendisin onayladığı şekilde düzeltilecek ve İşveren’e ilave maliyet getirmeyecektir.

II.1.2.3.2. Malzemeler

Aşağıdaki malzemeler ilgili Şartnamelere ve aşağıda belirtilen şartlara uygun olacaktır:

Agregalar

Agregalar TS 706 veya TS 707’ye uygun olacaktır. Kaba agrega tanımlanmış limitler içinde inceden kalına doğru iyi şekilde derecelendirilmiş olacaktır. En büyük ölçü BS 20, 25 ve 30 Sınıfı beton için 25mm, BS 14 ve 16 sınıfı beton için de 32mm. olacaktır. Aşağıda verilmiş olan agrega sınıflandırma tablosu burada sadece referans olarak yer almaktadır.

İnce Agrega

İnce agreganın elek analizleri aşağıdav tabloya uygun olacaktır.

Ağırlık Esası ile Her Elekten Geçenlerin Yüzdesi

Elek Ölçüsü    Geçenlerin Yüzdesi
3/8’in.(9.5 mm)    100
No.4 (4.75 mm)    95-90
No.8 (2.37 mm)    80-100
No.16 (1.18 mm)    50-85
No.30 (0.59 mm)    25-60
No.50 (0.29 mm)    10-30
No.100 (0.147 mm)    2-10

Kalın Agrega

Kalın agreganın elek analizleri aşağıda verilen tabloya uygun olacaktır.
Ağırlık Esası ile Her Elekten Geçenlerin Yüzdesi

Elek Ölçüsü    Kalın Agreganın maksimum büyüklüğü
1 inç (25mm)    ¾ inç (19mm)
2 in. (50.8 mm)    -    -
1-1/2 in. (38.7 mm)    100    -
1 in. (25 mm)    95-100    100
¾ in. (19.0 mm)    -    90-100
½ in. (12.5 mm)    25-60    -
3/8 in. (9.5 mm)    -    20-55
No.4 (4.75 mm)    0-10    0-10
No.8 (2.37 mm)    0-5    0-5

*Su: su taze olacak ve zararlı miktarlardaki yağ, asit, tuz, alkali, organik madde veya diğer bozucu maddelerden arındırılmış olacaktır.

Katkı Maddeleri

Bozucu etkiler yapan klorid iyonları veya diğer iyonlan ihtiva eden katkı maddeleri kullanılmayacaktır.

Beton karışımının teşkilinde diğer katkı maddeleri kul1anılabilir .Diğer katkı maddeleri, beton dökme veya bitirme şartlarının gerektirdiği durumlarda, yazılı onay üzerine kullanılabilir, ancak çimento miktarının azaltılmasına müsaade edilmeyecektir. Müteahhit önerdiği beton karışım cetveli ile birlikte katkı maddelerinin üretim belgelerini de Mühendis’in onayına sunacaktır.

Ankraj Kalemleri

Duvarların ve mekanik tesisat kalemlerinin betona ankrajı için bırakılacak delikler ve bağlantı elemanları, kullanılacak ankrajlara uygun tiplerde ve standart imalat olarak temin edilecek ve bu Teknik Şartnamenin diğer kısımlarındaki açıklamalara göre montajı yapılacak ve de Mühendis onayına bağlı olacaktır.

Çimento

Yapının herhangi bir bölümünde görünen beton yüzeyler için herhangi bir tipteki çimentonun sadece bir markası kullanılacaktır. Onaylanmış karışımın belirlenmesinde Portland çimentosu tek başına kullanılacaktır.

Portland Çimentosu

Portland çimentosu TS 19 Tip I veya Tip II veya onaylanmış muadili olacaktır.

Kür  Malzemeleri

Geçirimsiz Tabaka Malzemesi olarak Polietilen tabaka kullanılır ise 0.1 mm kalınlıkta, opak beyaz renkte olacak ve gerilim özellikleri ile neme dayanaklılığı hakkındaki test sonuçları sunulacaktır.

Çuval bezi ticari kalitede, temiz ve kuru halde iken iki veya daha fazla katının 1 m2.sinin toplam ağırlığı 475 gr. veya daha fazla olacaktır.

Kür işlemi bileşenlerini oluşturan örtü, Mühendis tarafından onaylanacak boya veya döşeme kaplaması üzerine ters bir etkisi olmayacaktır.

Kalıp Malzemeleri, Kaplamalar ve Bağlantılar

Kalıp malzemeleri, kaplamalar ve bağlantılar Şartnamenin KALIP Bölümü içinde verilmiştir.

B.A.Demiri

Betonarme demiri TS 708 ve TS 4559′a uygun olarak ve Projelerde gösterildiği gibi BÇIII, BÇIV ve ankraj amaçlı kullanılacaklar ise BÇI olacaktır.

Su

Su taze olacak ve zararlı miktarlardaki yağ, asit, tuz, alkali, organik madde veya diğer bozucu maddelerden arındırılmış olacaktır.

Beton Sınıfları ve Mukavemetleri

Diğer bölümlerde yer alan ve belirtilen değişik sınıflardaki betonun TS 500′e göre aşağıda verilmiş olan mukavemetler için oranlanması ve karışımı yapılacaktır:

Sınıf    Silindir Basınç Dayanımı
kg/cm2    Küp Basınç Dayanımı
Kg/cm2
BS 30    300    350
BS 25    250    300
BS 20    200    250
BS 16    160    200
BS 14    140    160

Yüksek mukavemeti erken kazandıran çimento ile yapılmış betonun 7 gündeki mukavemeti Şartnamede verilmiş tip I veya Tip II ile yapılan betonun mukavemetine eşit olacaktır.

II.1.2.3.3. İşçilik

Şartnamede verilmiş beton sınıflarının gereklerini sağlamak için deneme beton karışımlarının ve testlerinin yapılması müteahhit’in sorumluluğunda olacaktır. Test amacıyla yapılan beton karışımları onaylı agregalarla yapılacaktır. Çökme, birim ağırlık ve hava muhtevası testleri Mühendisin kontrollüğü altında, sahada yapılacaktır.

Sürüklenmiş Hava Muhtevası, karıştırıcıya hava sürükleyici katkı maddesi ilave edilmesi veya fabrikada üretilmiş hava sürükleyici çimento kullanılması yolu ile sağlanacaktır. Hava miktarının standartlarda belirtilen aralık içinde arttırılması gerektiği zaman daha önce karıştırılmış olan hava sürükleyici katkı maddesi ile uyumlu olan ilave hay-a sürükleyici katkı maddesi karıştırıcıya konulacaktır. Hava muhtevası şantiyede döküm noktasındaki beton karışımı içinde yapılmış ölçümlemelere dayandırılacaktır. Hava muhtevası TS 802 ‘ye uygun olarak beton hacminin %5 ile 7.si oranında sağlanmış olacaktır ve su muhtevası ağırlık olarak 0.53,ü geçmeyecektir.

Beton Karışımları ağırlık esası ile oranlanacaktır. Su ve katkı maddeleri ise hacim veya ağırlık esası ile oranlanabilecektir. Test numuneleri TS 3068′e göre yapılacak ve kür edilecek ve TS 3114′e uygun olarak test edilecektir. Su çimento oram ile ortalama 28 günlük veya daha erken basınç mukavemeti, ki bu noktada beton tam çalışma yükünü almalıdır. Arasındaki ilişkiyi gösteren eğriler Şartnamede verilmiş veya gösterilmiş basınç mukavemetleri dahil olmak üzere bir dizi değerler için tesis edilmiş olacaktır. Bu eğriler en az üç noktada ve her nokta en az üç test numunesinden alınmış ortalama değerleri gösterecek şekilde tesis edilecektir. Müsaade edilebilir en büyük su çimento oram, ortalama bir basınç mukavemeti veya Şartnamede verilmiş olandan %15 daha büyük bir ortalama eğilme mukavemeti oluşturmak için, bu eğrilerin gösterdiği kadar olacaktır. İnşaat faaliyetlerinin başlamasından önce, Müteahhit kullanılmak için önerilmiş her beton sınıfının imalatında kullanılacak olan en büyük kalın agrega ölçüsü ve tüm bileşenlerin karışım oranlarını veren bir rapor sunacaktır. Oranlar kuru çimentonun ağırlığını ve doymuş kuru yüzey koşullarındaki agregaların ağırlığını gösterecektir. Rapor ile birlikte, seçilmiş karışım oranlarının istenen kalitelerdeki betonun imalatını gerçekleştireceğini tasdikleyen, deney laboratuarından alınmış tüm test sonuçları ve test raporları verilecektir. İşler sırasında kullanılan malzemeler beton kalitesinin tatminkar olduğunu gösteren ilave testler yapılmadan değiştirilmeyecektir.

Agrega derecelendirmesindeki bozuklukları gidermek için düzeltici ilaveler sadece yazılı onay üzerine kullanılacaktır.

Çökme TS 2871 ‘e uygun olarak belirlenecek ve yeterli mukavemetin elde edilmiş olması şartı ile aşağıdaki limitler içinde olacaktır.

Yapısal Elemanlar    Vibrasyonlu Beton İçin Çökme (cm)
En Az    En Çok
Zemin Döşeme Betonu    -    5
Duvarlar, kolonlar, döşeme betonu ve kirişleri (kalınlık en fazla 25cm)    7.5    10
Diğer bina inşaatı    5    7.5

Belirtilmiş olan en fazla değer üzerine 2.5 cm.ye kadar bir toleransa tek bir karışım için müsaade edilecektir, ancak bu müsaadenin verilebilmesi için tüm karışımların veya test edilmiş son 10 karışımın ortalamasının en fazla limiti geçmemesi şarttır.

Beton İmalatı ve Karıştırılması

Yukarıda şartları verilmiş olan betonun bileşenleri ve karışım cetvel1eri burada tarif edilenler dışında TS 1247’de belirtildiği şekilde ölçülecek, karılacak, karıştırılacak ve makine ile taşınacaktır. Betonun dökülmesi Beton dökülmesi Paragrafı Altındaki Karışma ve Dökme Arasındaki Zaman Aralığı Paragrafı içinde belirtilen süreler içinde olacaktır.

Beton tesisi mühendisin onayına bağlı olarak el ile işletile, yarı-otomatik veya daha iyisi olabilir. Beton santralı ve karıştırma ekipmanı yeterli kapasitede olacaktır.

Beton Santralı

Agregalar ve Çimento

İnce agrega, değişik ölçülerdeki kalın agrega ve kullanılıyorsa dökme çimento için ayrı hazneler veya bölmeler temin edilecektir. Hazneler yeterli büyüklükte ve tüm çalışma şartlarında malzemelerin birbirinden ayrı kalmasını sağlayacak tarzda yapılmış olacaktır. Agregalar el ile işletilen tesiste tek tartıda tek ölçek içinde kümülatif olarak tartılabilir, veya yarı-otomatik tesiste tek tartıda tek ölçek içinde kümülatif olarak veya ayrı ölçeklerde ayrı tartılarda tartılabilir. Yarı-otomatik bir tesiste, dökme çimento ayrı ölçekte ve ayrı bir tartıda tartılacaktır. El ile işletilen tesiste ise, dökme çimento- tek tartım için ayrı bir ölçeğe bağlanabilecek veya kümülatif olarak tartım için agrega ambarına bağlanabilecek ayrı bir kefede tartılacaktır ve çimento ile agrega için ayrı terazi kolları ve kadranlar olmalıdır. Çimento agregalar ile aynı ölçekte tartılıyor ise önce çimento tartılacak ve tüm ambarların boş olduğunu teminen bir ara kilitleme yapılacak ve böylece çimentonun tartılmasından önce terazinin dengelenmesi sağlanacaktır. Yarı otomatik bir tesiste su, tartı veya hacim yolu ile ölçülebilir. Karışım kontrollerinin, tüm karışım ambarları tamamen boşalıncaya kadar yeni karışım işlemi başlayamayacak şekilde ara kilitlenmesi yapılacaktır. Tesis tüm faaliyetlerin her zaman incelenebileceği şekilde    düzenlenecektir. Tesis, betonda homojen karışımın sağlandığını kanıtlamak için yapılacak testler için numune alınmasına olanak verecek şekilde düzenlenecektir. Santral ekipmanı beton bileşenlerinİI1 tutarlı olarak aşağıdaki toleranslar içinde ölçülebilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Çimento            +/- %1
Su            +/- %1
Agrega            +/- %2
Katkı Maddesi        +/- %3

Her karışım karıştırıcı içine çimento ve agregadan önce bir miktar su verildikten sonra boşaltılacaktır. Belirlenmiş karıştırma süresinin ilk %25’inin sonuna kadar su verilmeye devam edilecektir. Karılmış bileşenlerin bir önceki karıştırılmış beton tamamen boşalmadan karıştırıcı içine girmesini önleyen kontrol sağlanacaktır.

Su Haznesi ve Katkı Maddeleri Kabı

Kullanım için onaylanmış her katkı maddesi, doğru ölçümleme yapabilecek mekanik bir karıştırıcı yardımı ile karıştırma suyunun bir bölümü olarak ve sıvı halde ve de belirlenmiş karıştırma süresince karışımın her  yerine katkı maddesini düzgün olarak dağıtacak şekilde ilave edilecektir.

Beton santraline uygun bir su ölçümleme cihazı ve mekanik katkı maddesi kabı temin edilecektir. Karıştırıcıya su getiren mekanizma vanalar kapalı olduğu zaman su kaçağına meydan vermeyecek şekilde olacaktır. Katkı maddesi kapları, karıştırılacak olan değişik miktarlardaki katkı maddelerinin çabuklukla ayarlanmasına müsaade edecek kapasitede olacak ve her bir katkı maddesinin su ile birlikte karışım içine boşaltılması otomatik olarak yapılacaktır.

Nem Kontrolü

Beton santrali, agregaların değişen nem muhtevalarını çabuklukla ayarlayabilecek ve karıştırılacak malzemelerin ağırlıklarını değiştirebilecek kapasitede olacaktır.

Tartı Aletleri

Müteahhit standart test ağırlıklarını ve her bir ölçümleme aletinin çalıştırılması için gerekli diğer yardımcı ekipmanı temin edecektir. Beton bileşenlerinin tartı aletleri kullanımları sırasında toplam kapasitelerinin +/- %0.4′ü hassasiyetinde olacaklardır. Periyodik testler talimat verildiği gibi yapılacaktır. Her bir testin tamamlanması üzerine ve göstergelerin kayıt ve kontrol cihazlarının tekrar kullanımından önce gerekli ayarlamalar, tamirler veya değiştirmeler uygun bir çalışmayı sağlamak için yapılacaktır. Her tartı ünitesinin tartı işleminin her aşamasında tartı yükünü gösterecek olan camlı bir göstergesi veya boş iken tam dengede olan denge göstergeli terazi kolu olacaktır.

Kollu terazi göstergesinin kol kapasitesinin en az %5’ine eşit aşağı ve yukarı hareket imkanı olacaktır. Tartı ekipmanı beton santralı operatörünün bütün kadranları ve göstergeleri kolaylıkla gözlemleyebileceği şekilde yerleştirilecektir.

Yarı-otomatik bir beton tesisi için en az iki adet doğru çalışan kayıt aletleri temin edilecektir. Her kayıt aleti kilitlenebilen bir kabin içinde ve beton santrali operatörünün ve Mühendisin kolaylıkla gözlemleyebileceği şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

Kayıt aletlerinden bir tanesi karışıma giren bütün agregaların ağırlıklarını ve karıştırma kazanı boşaltıldıktan sonra sıfırlamayı üzerinde basılı veya oto-grafik kayıt olarak gösteren tek bir tablo veya şerit çıkaracaktır.

Suyun ağırlığı veya hacmi, şayet merkezi bir beton santralında karışım yapılıyorsa benzeri şekilde kayıt edilecektir. Tablolar veya cetveller, kullanılan karışımların farklı tiplerini, mühürlü harfler, numaralar, renkli mürekkep veya diğer uygun yollar ile gösterecektir ve her tipten karışımın ağırlıklarındaki değişimlerin kolaylıkla gözlemlenebileceği ve 15 dakikadan fazla olmayan aralıklarla günün saatini göstereceği (damgalı veya önceden basılı) şekilde markalanacaktır ve bunlar İdare’nin malı olacaktır .

Bütün tartı, gösterge kayıt ve kontrol ekipmanı açık havadan ve toza karşı korunmuş olacaktır.

Beton Karıştırıcıları

Beton karıştırıcıları onaylanmış, sabit kamyon üstü (transmikser) veya betoniyer tipinde olabilir. Karıştırıcılar en az 0.75 m3 karışmış beton kapasitesinde olacak ve imalatçısının önerdiği kapasitenin üzerinde doldurulmayacaktır.

Karştırıcılar malzemeleri düzgün yayılı olarak birleştirebilecek ve bu karışım ayrışma olmadan boşaltılabilecek kapasitede olacaktır. Sabit karıştırıcılar ve betoniyerler gerekli karıştırma süresi tamamlanana kadar boşaltma mekanizmasını kilitleyen kabul edilebilir bir sisten ile teçhiz edilecektir. Transmikserler kazan dönüş sayısını hassas olarak gösteren sayaç ile teçhiz edilmiş olacaktır. Karıştırıcılar veya beton tesisi karıştıran betonun toplam sayısını otomatik olarak sayacak bir cihaza sahip olacaktır. Karıştırıcılar marka plakası üzerinde imalatçısının tayin ettiği kazan hızında çalıştırılacaktır. Burada şartları verilmiş olan karışım süreleri karıştırıcı kazanın dönüş hızının uygun kontrolü ve karıştırıcı içindeki malzemelerin uygun imal edilmesi esas alınarak belirlenmiştir .Karıştırma süresi, betonun gerekli tutarlılıkta üniform olmasını sağlayacak veya karıştırıcının önünde, ortasından ve arkasından alınan test numunelerinin kum/çimento veya çimento/su oranlarında %l0′dan t,la bir fark olduğunda, arttırılacaktır .S u katılmasını gerektiren fazladan karıştırmaya müsaade edilmeyecektir. Mikser kazanları temiz tutulacak ve içinde sertleşmiş beton bulunmasına izin verilmeyecektir.

Karıştırıcı bıçakları derinlikleri %10′dan fazla eskidiği durumlarda değiştirilecektir. Bir karıştırıcının kullanımına, herhangi bir zamanda uygun olmayan sonuçlar verdiği zaman karıştırıcı tamir edilene kadar ara verilecektir.

Sabit Karıştırıcılar

0.75m3 kapasiteli karıştırıcılar İçin her bir karıştırma süresi, karıştırma suyunun tamamı toplam karıştırma süresinin % 25′i bir zamanda katılmak şartı ile tüm katı malzemelerin kazan içine konulmasından sonra, 1 dakikadan az olmayacaktır. Daha yüksek kapasiteli karıştırıcılar için karıştırma süresi ise ilave karıştırılan betonun her 0.40 m3 ‘ü için 15 saniye arttırılacaktır. Betonun kısmi karıştırılması için sabit gerekli karıştırıcı kullanıldığında karıştırma süresi bileşenlerin karı1ması için gerekli olan en az süreye indirilebilir (yaklaşık 30 saniye ). Betonun üretilmesi ve kalıp içine dökülmesi ile ilgili yöntem ve ekipmanlar Mühendisin onayına bağlıdır.

Transmikserler, Mühendisin ekipman ve metotları yazılı olarak onaylanması ile kullanılabilir. Bu şekilde imal edilen betonlar, bu Şartnamedeki gerekliliklere her bakımdan uygun düşmelidir. Bir transmikser komple karıştırma veya kısmi karışımı tamamlama veya sabit karıştırıcı yöntemiyle kullanıldığında her karışım, yatay akışlı tiplerde en az 35, en fazla 75 dönüş ile, yüksek akışlı olanlarda ise en az 50, en fazla 75 devir ile karıştırılacak, her iki durumda da karıştırma hızı aracın imalatçısı tarafından belirlenen devir hızında olacaktır. Herhangi bir ilave karıştırma, araç imalatçısının tayin ettiği karıştırma hızı ile yapılacaktır. Betonun uygun şekilde denetlenmesi için, transmikser betonun döküleceği yere gelinceye kadar transrnikserde karıştırılmış betonun başkaca karıştırılmasına izin verilmeyecektir.

Hazır Beton
Mühendis ön onay için karışım oranlarının ve çalışılabilirlik ile ilgili tüm ayrıntıların sunulması koşuluyla hazır beton kullanımına izin verebilir.

Müteahhit, beton dökme zamanından çok önce, hazır betonun bu Şartnameye uygun düştüğünü ve örnekler alıp deneyler yaparak üretilen her sınıftaki betonun tanımlanan en düşük mukavemeti sağlayabildiğini kanıtlayabilmek için bütün önlemleri almış bulunmalıdır. Böyle bir izin, ancak beton TS 500 ve/veya BS 1926′daki tanımlamalara uyduğu taktirde Mühendis tarafından
verilebilir.

Mühendis, beton dökme işleri başlamadan önce çökme (koni) deneyi isteyecek ve her kamyondan bir deney silindiri alınmasını isteyebilecektir.

Her yüklemeye, karıştırma zamanını, gönderilen yeri ve her malzemenin su katkı malzemesi ve beton sınıfını gösteren bir gönderi pusulası eşlik edecektir.

Zemin Döşemesi Dışındaki İnşaat Derzleri

Çatı ve kat döşemelerindeki inşaat derzlerinin arasındaki mesafe 18 m.yi geçmeyecektir. Beton biriminin yekpare olarak çıkması için kesintisiz dökülmelidir. Daha önce dökülmüş betonun hasar görmemesi İçin yeterince sertleşmiş olması kaydıyla bitişik bölümlerde beton dökülebilir. Çizimlerde belirtilmeyen derzler, yapının mukavemetini azaltmayacak ve görünümünü bozmayacak şekilde bırakılmalı ve yerleştirilmelidir. Gerekiyorsa inşaat derzleri, kirişler ana kirişle kesişmiyorsa kirişlerin veya döşemenin ortasına yakın yerlere getirilmelidir ve bu gibi durumlarda inşaat derzi vasıtası ile kesme ve diğer kuvvetlerin aktarılması için, Mühendisin onayladığı şekilde demir kullanarak kirişlerdeki derzler ana kiriş genişliğinin iki katına eşit bir yerde bırakılmalıdır. Kolonlardaki veya duvarlardaki derzler en yüksek kirişin altına getirilmelidir. Temel pabuçlarında yatay derz bırakılmamalıdır. Duvar temellerindeki düzey inşaat derzleri asgari miktarlara indirilmelidir. Bütün beton derz yüzeyleri tümüyle temizlenmeli ve bitişik beton dökülmeden tüm artıklar temizlenmelidir. Beton yüzeylerin derz seviyelerine gelirken, beton ilk pirizini almadan ek beton dökülecek şekilde planlanması gerekir. Kirişler ve döşemeler tek işlemle dökülmelidir. Pencere ve kapı boşlukları olan duvarlarda. açıklıkların alt ve üstünde olmak üzere arı kesintiler yapılabilir.

Diğer kesintiler, yapısal gereksinimlere veya mimari detaylara veya ikisine birden uyularak belirtilen seviyelerde bırakılacaktır. Yatay inşaat derzlerinin bulunduğu yerlerde 2.5 cm pahlı ve kolay çıkarılması için yağlanmış bir ahşap çıta kalıbın içine tespit edilecektir. Beton, çıtanın altından 2.5 cm yukarısına kadar dökülecektir. Çıta beton döküldükten 1 saat sonra alınacak, bozukluklar tahta mala ile düzeltilecek ve tüm artıklar temizlenecektir. İlave betonu dökmeden önce, yatay derzler, derzleme paragrafından belirtildiği gibi düzenlenecektir. Başka bir şey belirtilmedikçe, betonarmede daimi derz oluşturulacaktır. Mühendisin belirttiği şekilde eğimli saplama ve kamalar sağlanacaktır. Duvarlardaki, duvar ve döşeme veya temel arasındaki derzlerde uzunlamasına ve en az 4 cm derinliğinde kamalar kullanılacaktır.

Döküme Hazırlama

Beton dökülmeden önce hafriyattaki su alınmalıdır. Su akışı yanlardaki uygun drenajlara yöneltilmeli ve taze dökülmüş betonu yıkamasına izin vermeden uzaklaştırılmalıdır. Sertleşmiş beton, artıklar ve yabancı maddeler kalıp içlerinden ve taşıyıcı ve karıştırıcı araçların iç yüzeylerinden alınmalıdır. Beton dökülmeden önce demirler tespit edilmiş ve incelenerek onaylanmış olmalıdır. Müteahhit, diğer işler için gerekli tüm gömülü elemanların, ankraj, plak, cıvata vs gibi malzemelerin sıkıca yerine tespit edildiğinden emin olmalıdır. Beton dökülmesi için gerekli tüm hazırlıklar konusunda Mühendisin onayı alınacaktır. Tekerlekli beton taşıma araçları için yollar hazırlanmalı ve bu gibi araçlar demirler üzerinde veya demirlere dayalı geçitler üzerinden yürütülmemelidir. Nem tutucunun belirtilmediği yerlerde, emme olayının önlenebilmesi için ayrı gözenekli alt malzeme uygulanacak ve gözenekli alt malzeme onaylanan şekilde kapatılacaktır.

Betonun Dökülmesi

Beton, hazırlandığı yerden döküleceği son vere kadar kesintisiz olarak ve olabildiği kadar çabuk taşınmalı ve betonlama işi tamamlanıncaya kadar segregasyona veya malzeme kaybına uğratılmamalıdır. Güneş, sıcak, rüzgarın veya Müteahhit tarafından sağlanan olanakların, uygun şekilde bitirmeyi ve betonun kür edilmesini etkileyebileceği durumlarda, beton dökülmesine izin verilmeyecektir. Beton kalıplar içine, son alacağı duruma yakın şekilde düzgün ve yaklaşık yatay olarak ve 30 cm.yi geçmeyen tabakalar teşkil ederek dökülmelidir. Beton bulaşmış kalıp ve demirler izleyen katlar dökülmeden önce temizlenmelidir. Hortumla dökme işlemind, betonun 30cm.den daha kalın tabaka teşkil etmeden sıkıştırılması denetlenmeli ve ağızlar segregasyon olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Üzerinde başka bir çalışma yapılacak beton, aşırı sıkışma ve şerbetlenmenin önlenebilmesi için doğru seviyede mastarlanmalıdır. Özellikle belirtilmedikçe kablo ve borular betonda bırakı1mavacaktır.

Karıştırma ve Dökme Arasındaki Süre

Sabit mikserlerde karıştırılan ve karıştırmasız normal araçlarla taşınan beton, karışımların karışma haznesine verilmesinden itibaren maksimum 30 dakika sonra kalıp içine dökülmüş olmalıdır. Transmikserde karıştırılan veya transmikserle veya karıştırıcılı araçlarla taşınan beton 60 dakika içinde kalıp içine dökülecektir. Yalnız beton ısısının 30 °C üzerinde olması durumunda bu süre 30 dakikaya indirilecektir. Mikserlere aktarılan, transit karıştırılmış beton veya santral çimentosu ve agrega, çimentonun eklenmesinden 1 ½ saat içinde kalıplara dökülmüş olmalıdır. Beton, mikserden alındığı şekilde kalıba dökülecektir. Depolama ve/veya istiflemeye izin verilmeyecektir.

Soğuk Hava Koşullan

Hava sıcaklığının O°C altına düştüğü durum1arda, beton Mühendisin izni olmadan dökülmeyecektir. Karışımın ısısı, suyu, agregayı veya her ikisini de Mühendisin onaylayacağı şekilde ısıtarak arttırılabilir. Müteahhit Mühendisin kalite kontrol elemanının karışım ısısını ölçebilmesi için uygun termometreler sağlanacaktır. Beton döküldükten sonra Mühendisin onayladığı uygun bir yöntem kullanılarak en az 7 gün süre ile betonun donması önlenmelidir. Hatalı ve yetersiz korunma nedeniyle tahribat görmüş beton Müteahhit tarafından bedelsiz olarak kaldırılarak yeniden dökülecektir.

Sıcak Hava Koşulları

Günlük hava ısısının 35°C üstüne çıktığı sıcak hava koşullarında aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Kalıplar ve malzemeler su püskürtülerek ıslatılacaktır. Beton, ısının en düşük olduğu koşullarda, ve karışımın iç ısısının hiçbir şekilde 32 °C üstünde olmadığı koşullarda dökülecektir. Dökülen betonun ısısı 30°C üstüne çıktığı durumlarda suyu agregayı veya her ikisin de soğutarak, Mühendisin onaylayacağı şekilde düşürülebilir.

Müteahhit’in, Mühendis’in kalite Kontrol Elemanının karışımın ısısını ölçebilmesi için uygun termometreler sağlaması gerekir. Demirlerin ısısı 50°C üzerine çıktığı durumlarda, demirlere su püskürtülecektir. Dökme işi tamamlandıktan sonra, kalıplar yeterli bir süre sulanacaktır. Betonarme döşemelerde yeni bitmiş beton yüzeyi su sıkılarak veya onaylı bir püskürtme yöntemi uygulanarak, döşeme orta derecede kür edilinceye kadar ıslak tutulacaktır.

Oluk, Konveyör veya Pompa ile Betonun Taşınması

Mühendis’ten yazılı onay alınması koşulu ile, beton, oluklar, konveyor veya pompalar vasıtası ile taşınabilir. Müteahhit onay alırken, betonun mikserden kalıplara döküleceği son noktaya kadar olan çalışmalarla ilgili tüm düzenlemeleri ve oluk, konveyor, veya pompa ile taşınması sırasında meydana gelecek kesintilerin soğuk derzler yaratmaması için ne gibi önlemler alacağını bildirmelidir.

Beton dökülmesi sırasında alüminyum oluk veya borular kullanılmayacaktır. Konveyör ve pompalar iyi bir işçilikle en elverişli hızda ve çabuklaştırılmış olarak beton dökülmesine elverişli olmalıdır. Daha iyi çalışmaları için beton malzemelerde ve karışımda değişiklik gerektiren oluk veya konveyörlere izin verilmeyecektir.

Oluklar, sac veya sac kaplanmış ahşaptan, yuvarlatılmış kesitli, sağlam yapılı, taşma tedbiri alınmış olacaktır. 6m.den uzun oluklar veya uygun eğim koşullarını sağlayamayanlar, dağıtımından önce besleme haznesine yöneltildikleri taktirde kullanılabilirler. Beton alüminyum veya alüminyum alaşımlı borularla taşınmayacaktır.
Konveyör tasarımı ve çalıştırılması, ve oluk kesitlerinin seçilmesi, betonun mikserden son döküm noktasına kadar düzenli akmasını sağlayacak, malzemelerin ayrışmasına, harç kaybına veya çökme deneyinde değişikliğe yol açmayacak şekilde olmalıdır. Her oluğun veya konveyörün dökme bölümü ayrışmayı önleyecek bir gereç ile donatılacaktır. Oluklar ve konveyörler her çalıştırmadan önce ve sonra temizlenmelidir. Artık malzemeler ve birikmiş su, kalıpların dışına atılacaktır.
Pompalar, betonun sürekli biçimde, boşluksuz, ayrışıma uğramadan, veya 5 cm.den fazla çökme deneyi farklılığı göstermeden kalıplara ulaştırılabileceği şekilde çalıştırılmalı ve yönlendirilmelidir. Pompa ile çalışmalar bittiğinde, boru içlerinde kalan ve kullanılacak olan beton, kirlenmeden veya ayrışmadan çıkarılmalıdır. Her çalışmadan sonra, ekipman tümüyle temizlenmeli ve akan su kalıp dışına dökülmelidir.
Doğrudan veya olukla dökülen betonda en fazla serbest düşüş 1 m,den y,ksek. y’e pompayla dökmede 1.5 m.den yüksek olmamalıdır. Serbest düşüş bu limitleri aşarsa, tremiler kullanılacaktır.
Sıkıştırma
Dökmeden hemen sonra her beton tabakası. elle tesviye, şişleme ve dökme işlemleri eşliğinde olarak beton vibratörleri ile sıkıştırılacaktır. Vurmaya veya kalıpların dıştan sarsılmasına izin verilmeyecektir. Kalıp içindeki betonun aktarılması İçin vibratör kullanılamaz. Betona giren vibratörlerin en düşük titreşimi 8000 devir/dakika olmalıdır. Titreşimli ekipmanların, betonun gerekli sağlamlığa eriştirmesi için yeterli sayı ve güçte o1ması zorunludur. Daldırma süresi. itiraza yol açacak ayrışmalara meydan vermeden gerekli doyurucu sağlamlığı sağlayacak kadar, 5 ile 15 saniye arasında olmalıdır. Vibratör, prizlenmeye başlamış olan alt tabakalara kadar daldırılmayacaktır. Vibratör 45 cm arayla düzgün şekilde uygulanmalıdır ancak alet görsel olarak etkisizliği hissedilecek şekilde daha uzak noktalara tatbik edilmemelidir. Ekipmanın bozulması olasılığına karşı yedek vibratörler hazır bulundurulmalıdır.
Kaynaştırma
Prizlenmiş olan betonun üstüne veya yanına yeni betonu dökmeden önce, sertleşmiş olan betonun yüzeyi kaba agrega görünecek şekilde, şerbetten, kabuklardan, yabancı ve gevşek maddelerden tümüyle temizlenecektir. Kalıplar yeniden sıkıştırılacaktır. Temizlenmiş yüzeyler ıslak olabilir ancak beton dökülürken birikmiş su olmaması gerekir.
¬
Görünen sertleşmiş betondaki, döşeme ortalarındaki yarıklar ıslatılacak ve betondakine benzer oranlarda hazırlanan bir sulu çimento harcı ile kapatılacaktır. Harç düşey yüzeylerde mümkün olduğu kadar kalın olmalı, yatayda ise en az 1.25 cm kalın1ığında sürülmelidir. Taze beton, sulu harç ilk prizini almadan dökülmelidir.

Kat ve Çatı Döşemeleri Dışındaki Beton Yüzeyler
Kalıplar kaldırıldıktan 12 saat sonra, yüzey bozuklukları aşağıdaki şekilde düzeltilecektir, Betonun ısısı, cevre ısısı ve düzeltme harcı, kür etme de dahil olmak üzere 10°C üzerinde olmalıdır, üst ve gevşek malzeme kaldırılmalıdır. Petekler, agrega kümeleri, 1.25 cm çapından büyük boşluklar, cıvata ve çubuklardan meydana gelmiş delikler sağlam betona kadar açılacak, genişletilecek, tümüyle ıslatılacak ve temiz çimento şerbeti fırça ile sürülerek, harçla doldurulacaktır. Harç, bir ölçü Portland Çimentosu ve daha fazla olmamak kaydıyla No.16 elekten geçen 2 ölçü ince agrega ve asgari miktardaki su ile, kuru betonun renginin bitişikteki betona uyabilmesi için, tüm harçlarda beyaz Portland Çimentosu ile çimentonun bir kısmı iyice karıştırı1arak elde edilecektir. Harç yerine sıkıca yerleştirilecektir. Duvarları tümüyle geçen delikler, harçla iç yüzeyden dış yüzeye doğru bastırılarak doldurulacaktır. Duvarı tümüyle geçmeyen delikler ise iyice doldurulacaktır. Yamalama işi bitişik yüzeylerin renk ve dokusuna uygun olmalıdır. Yamalar 7 gün süre ile ıslak küre tabi tutulmalıdır. Destek çubuklarının çıkıntıları, çıplak,  boyanacak veya sıva görecek beton yüzeyler ile aynı düzlemde bitirilmelidir.

Düz Bitirme

Yukarıdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra boyanacak veya çıplak olarak bırakılacak olan beton iç veya dış yüzeyler düzgün olarak bitirilmelidir. Düzgün bitirme, 1 ölçü Portland çimentosuna 30 No. elekten geçen 2 ölçü ince agrega eklenip kalın boya kıvamına gelinceye kadar su katılarak elde edilen şerbetin ıslatılmış beton yüzeylerine fırça ile sürülmesi şeklinde uygulanacaktır. Kuruduğunda, yanındaki beton yüzeyler ile yaklaşık olarak aynı renkte olması için, deneme karışımlarında kararlaştırılan şekilde, harç hazırlanırken tümüyle ve çimento içinde kısmi olarak beyaz Portland çimentosu kullanılacaktır .Harç, yüzeydeki çukur, hava kabarcığı veya deliklerin doldurulabilmesi için mastar veya ahşap mala ile düzeltilecektir. Fazla şerbet mala ile alınacak ve yüzey herhangi bir şerbet tabakası kalmayacak şekilde çuval bezi ile silinecektir. Priz süresince harç, püskürgeç kullanılarak ıslak tutulacaktır. Herhangi bir alan aynı gün içinde tamamlanacak ve bitmiş alanın sınırları, bitmiş yüzeylerde doğal biçimdeki fasılalarla tamamlanacaktır.

Beton Kat ve Çatı Döşemeleri

Çalışmaların yapıldığı yerdeki ısı 10°C altında olmamalıdır. Kat ve çatı döşemesi yüzey tamamlamalarında, 3 mm.lik mastar kullanıldığında, yüzeyler 3 mm.den fazla hata göstermeyecek şekilde düzgün olmalıdır. Yüzeyler süzgeçlere doğru tesviye edilmelidir. Bitmiş yüzeylerin sert elemanlarla tozlandırılmasına veya beton yüzeylere ilave su tutulmasına izin verilmeyecektir.

Yekpare Bitirme

Başka bir tanımlama yapılmadıkça, yüzeyler iri agrega görünmeyecek şekilde mastarlarla düzeltilip tesviye edilerek gereken seviyeye getirilecektir. Beton hala yeşil renkte iken ancak insan ağırlığına derin iz bırakmaksızın dayanabilecek sertliğe eriştiğinde ahşap mala ile doğru ve gerçek düzlemine getirilecektir. Yüzeydeki nem ortadan kalktığı anda, iri agrega görünmeyecek şekilde, mala ile düzeltilmelidir. Döşeme yüzeyleri, çelik mala ile mala izleri dahil hiçbir iz görünmeyecek şekilde titizlikle bitirilecektir. Çatı döşemesi yüzeyleri, hafifçe çelik malayla düzeltilerek çıkıntılar veya diğer bozukluklardan arındırılacaktır.

Kaldırım ve Yaya Yolu Betonu

Beton sıkıştırıldığında ve tesviye edildiğinde belirtilen kalınlıkta olacak şekilde, bir tabakalık kalıplar halinde dökülecektir. Beton, kalıplara döküldükten sonra yüzey ¬sıkıştırılacak düzeye gelene kadar yan kalıplara kılavuzlanmış malayla düzeltilecektir. Beton uygun ahşap veya metal tokmakla tokmaklanacak ve sıkıştırılacak olup yüzey belirlenen seviyeye kadar ahşap bir malay la malalanacaktır. Kaldırımın bitmiş yüzeyi 3.00 m.lik mastarla ölçüldüğünde test kenarından 0.5 cm. den fazla sehim göstermeyecektir. 0.5 cm.yi aşan hatalar Mühendis’in talimatına göre düzeltilecektir. Yüzey Merkezden Merkeze açıklıkları 3.5 m.den fazla olmayacak şekilde yerleştirilmiş büzülme derzleriyle dikdörtgen alanlara bölünecektir.

Büzülme derzleri derz açma makinesi kullanılarak kaldırım anosunun kalınlığının en az 1/4’ü derinliğinde ve anonun üst kısmında beton tazeyken açılacaktır. Kür süresinin sonunda büzülme derzleri dikkatlice temizlenecek ve derz dolgu malzemesiyle ¬doldurulacaktır. Derzdeki beton yüzey kuru durumunda olacak ve derz dolgu malzemesinin uygulanması sırasında atmosfer ve döşeme sıcaklığı 10°C’nin üstünde olacaktır. Kaldırım yüzeylerine taşmayı minimuma indirmek amacıyla derzler beton yüzeyiyle silme olacak şekilde doldurulacaktır. Taşan örtme malzemesi derhal sıyrılacak ve kaldırım yüzeyleri temizlenecektir. Yalancı derzler doldurulmayacaktır.

Bordürlerin ve yağmur oluklarının derzi ağızlarının üst 2.5 cm.si derz örtme malzemesiyle örtülecektir. Örtücü malzeme tatbik edilmeden önce derz ağızları tamamen temizlenecektir. Örtme işlemi malzeme betonun açık yüzeylerine taşmayacak şekilde yapılacaktır. Derz betonunun yüzeyi kuru olacak ve derz örtme malzemesinin uygulanması sırasında atmosfer ve beton sıcaklıkları 10°C’ nin üzerinde olacaktır. Betonun açık yüzeyleri üzerindeki fazla malzeme derhal sıyrılacak ve açık yüzeyler temizlenecektir.

Kür

Beton, aşağıda belirtilen sürelerde, betonda kullanılan çimento cinsine göre, nem kaybı, ani ısı değişikliği, maddi hasar ve yağmur veya akan sulardan korunmalıdır.

Tip III            Çimento        3 gün
Tip I, II        Çimento        7 gün

Kat ve Çatı Döşemeleri Dışındaki Beton Yüzeyler Paragrafında anlatılan düzeltme işleri başlamadan, beton, belirtilen sürelerde ve 5 °C üstünde olarak nemli durumda tutulmalıdır. Beton dökülüp yüzeyler tamamlandıktan ve yüzeydeki serbest su kaybolduktan hemen sonra kür çalışmalarına başlanılmalıdır. Kiriş, döşeme veya diğer bölümlerin kalıp gören alt yüzeyleri. kür dönemi sonuna kadar kalıplar alınıncaya dek veya kalıplar kür döneminden önce alındıysa onaylanmış metotla nemli tutularak kür edilmelidir. Kür çalışmaları, onaylanan biçimde aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı birden uygulanarak yapılacaktır.

Nem ile Kür

Kalıp görmeyen yüzeyler çuval bezi veya örtülerle örtülecek, yerleştirilmeden önce ıslatılacak ve en az 15 cm birbiri üstüne bindirilecektir. Bez veya örtüler sürekli olarak ıslak ve beton yüzeyi ile temasta bırakılacaktır. Kalıp içindeki kalıp gören yüzeylerde, kalıp sürekli olarak nemli tutulmalıdır .Kalıplar kür dönemi sonundan önce alınırsa, kür işi kalıpsız yüzeylerdeki gibi uygun malzemeler kullanılarak yürütülecektir. Çuval bezi, yalnızca kaplanacak yüzeylerde ve iki kat olarak uygulanacaktır.

Geçirimsiz Örtü ile Kür

Bütün yüzeyler, su püskürtülerek tümüyle ıslatılacak ve su yalıtım örtüsü, polietilen örtü veya polietilen kaplı ve serilmeden önce iyice ıslatı1mış çuval bezi ile kaplanacaktır. Örtüler 30 cm’ den az olmamak üzere bindirilerek serilecek veya ağırlık kullanarak veya derzlerin iyice kapatılması için bantlanarak ve 10cm.den az olmamak kaydıyla birbiri üstüne bindirilerek daimi bir kapatma sağlanacaktır. Örtülerin kaymaması veya rüzgarla şişmemeleri için ağır1ıklar kullanılmalıdır. Önüler döşemelerin açık kenarlarında aşağıya doğru katlanacak, onaylanan yöntemlerle sabitleştirilecektir. Küf döneminde örtülerde oluşabilecek yırtık veya delikler hemen
onarılacak veya bunlar değiştirilecektir.

Zar Tabakası Oluşturan Malzeme ile Kür

Malzemeyi uygulamadan önce~ dolgu malzemesi ile somadan doldurulacak olan derzlerin üstleri geçici bir malzeme ile kapatılarak, malzemenin derzlere girmesi ve nem kaybı önlenecektir. Malzeme nemli yüzeye, ıslak tabaka kaybolduktan hemen sonra uygulanacaktır. Malzeme püskürteç ucu rüzgardan korunmuş, güçlü püskürtme ekipmanları ile atılmalıdır. Malzeme iki kat uygulanmalı ve her kata 9.8 m2/lt kesintisiz olarak atılmalıdır. El püskürteci kullanıldığında ikinci kat, birinci kata dik açı teşkil edecek yönde atılmalıdır. Malzeme düzgün ve süreklilik gösteren bir zar olmalı, çıkmamalı, çatlayıp parçalanmamalı delik ve diğer bozukluklar taşımamalıdır. Malzeme uygulandıktan sonra 3 saat içinde yüzeylere yağmur yağması veya izleyen işlerle yüzeyin tahrip olması durumlarında, malzeme yukarıdaki oranlarda olmak üzere hemen yeniden tatbik edilmelidir. Betona yapışması ve kaynaşması gereken döşeme kaplaması uygulanacak yüzeylerde zar tabakası oluşturan malzeme kullanılmamalıdır. Ancak esnek yer döşemeleri için yapıştırıcı uygulanacak alanlarda reçine esaslı veya klorine edilmiş lastik esaslı malzemeler uygulanabilir. Zar tabakası oluşturan kür malzemesi serbest buhar kullanarak kür ısısı ayarlanan yüzeylerde de kullanılmamalıdır. Tabaka oluşturan kür malzemesi kullanılmasına izin verilen yerlerde, sürekli olarak görünecek olan yüzeyler renk katılmamış ancak uçucu boya kullanılmış malzeme ile küre tabi tutulmalıdır. Boya katkısız kür malzemesi kullanıldığında. beton yüzeyler kür süresince doğrudan gelen güneş ışınlarından korunmalıdır. Kür malzemesi ile kaplı yüzeyler kür süresi boyunca yaya ve araç trafiğinde, aşındırıcı ve kirletici etkenlerden uzak tutulmalıdır.

Betonun Kırılması

Dökülen beton kesitlerden geçecek tüm boru, kablo, kanal vb tesisler için gerekli rezervasyonlar sağlanmalıdır. Dökülen betonun sonradan kırılarak bu tesisler için delik açılmasına müsaade edilmeyecektir. Herhangi bir nedenle dökülen beton kesitte delik açılması gerekmesi ha1inde, Müteahhit bunu, Mühendis tarafından onaylanan imalat şekli ve projesine uygun şekilde ve Mühendis nezaretinde yapacaktır.

II.1.2.4 BETONARME DEMİRİ İŞLERİ

II.1.2.4.l. Genel

Bu şartnamedeki işler betonarme imalatlarda kullanılacak demirlerin temini, saklanması, işlenmesi ve montajı ile ilgilidir.

Müteahhit, herhangi bir imalata başlamadan ilgili tüm imalat çizimlerini onay için Mühendise sunacaktır.

Müteahhit, kullanacağı demirleri üreten firma tarafından yaptırılan kimyasal analiz, çekme ve uzama test sertifikalarını herhangi bir sipariş vermeden önce Mühendisin onayına sunacaktır. İşyerine getirilen her partideki değişik çaptaki demirlerden Mühendis nezaretinde alınan numunelere ayrıca çekme ve uzama testi yaptırılacaktır.

II.1.2.4.2. Malzemeler

Betonarme demiri TS 708 ve TS 4559 standartlarına uygun olacaktır. İşyerine getirilen demir Mühendis tarafından onaylanan şekilde stoklanacaktır. Demirin hiç bir şekilde toprak ile temasına izin verilmeyecektir. Demir stoklarının üstü, su, toz ve nemden korunması için uygun malzemeler ile sarılacak ve en fazla 3-4 günlük demir ihtiyacı açıkta bulunacaktır.

II.1.2.4.3. İşçilik

Tüm demirler imalat çizimlerine uygun olarak kesilecek ve bükülecektir. Bükme işlemi soğuk olarak yapılacaktır. Bükme işlemi için gerekirse mekanik makineler kullanılabilecektir. Donatı detaylandırı1ması ve bükülmesi ile ilgili olarak TS 500 şartlarına aynen uyulacaktır. Kullanılacak tüm çelik elemanlar TS 500 şartlarını sağlamalıdır. Kaynaklı ek yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Betonarme demiri proje ve şartnamelere uygun olarak yerleştirilecektir. Demirler bağ teli ile sıkıca bağlanacaktır. Demirin kalıp ile temas eden yüzeylerine pas payı oluşturacak şekilde plastik takozlar konulacaktır. Plastik takozların yeterli olmadığı durumlarda temellerde demir sehpalar kullanılacaktır.

Yüzeyi paslanmış, kirlenmiş demirler beton dökümünden önce sert fırça ile iyice temizlenecek ve demirin üzerinde herhangi bir pas, beton ve çamur, kir vb kalmaması sağlanacaktır.
¬
Mühendis tarafından onaylanmadan beton dökümü yapılmayacaktır.

II.1.2.5. TUĞLA DUVAR İŞLERİ

II.1.2.5.1. Genel

Bu Şartnamede Projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak tuğla duvar ile ilgili işleri tanımlanmaktadır.

Müteahhit gerekli İmalat resimlerini hazırlayacak ve tüm kullanacağı malzemelerle birlikte Mühendise inceleme ve onay için sunacaktır.

Kullanılması önerilen tuğlaların birim ağırlık, basınç mukavemeti, donma direnci, yabancı madde vb özelliklerinin, TS 705 standartlarını sağlayıp sağlamadığı, tüm masrafları Müteahhit tarafından karşılanmak üzere, Mühendisin onaylayacağı bağımsız bir laboratuarda test edilerek belirlenmesi gerekmektedir. Bu testler her sevkıyatta tekrarlanacaktır.

II.1.2.5.2. Malzemeler

Tuğla :            TS 705
Çimento :        TS 19
Kireç :            TS 30
Harç :            TS 2848 Tip A, minimum basınç mukavemeti 150 kg/cm2

Tuğlalar, toprakla temas etmeyecek ve direk güneş ışığı almayacak şekilde ve onaylanmış biçimde depolanacaktır. Tuğlalar İstenmeyen kırılma ve kopmaların olmaması için itina ile taşınacaktır.

Harç yapımında kullanılacak çimento ve kireç kuru bir yerde üstü kapalı olarak depolanacaktır.

Kum, yabancı maddelerin karışmasını mümkün kılmayacak şekilde depolanacaktır. Kumun doğrudan zemin üzerinde depolanması durumunda, kumun altındaki zemin düz, toz, çamur ve atıklardan arınmış olmalı ve drenajı iyi bir şekilde sağlanmalıdır. Her kum kümesinin en alttaki 150 mm.lik kısmı harç yapımında kullanılmamalıdır.

II.1.2.5.3. İşçilik

Dış hava sıcaklığı 2°C ın altına düştüğünde duvar örülmemelidir.Üzerinde su veya don tabakası bulunan tuğla kullanılmayacaktır. İçinde sertleşmiş, yumrulaşmış madde bulunan ve donmuş harç kullanılmayacaktır. Örülen duvarlar 48 saat dona karşı korunacaktır. Duvar, şakülünde, doğru hizasında, düzgün ve eşit aralıklarla dizilmiş sıralar halinde döşenecek ve her bir sıra alttaki ile düzgün derz teşkil edecektir. Her bir tuğla döşendikten sonra harç henüz yumuşak ve plastik durumda iken nihai durumuna yerleştirilecektir. Harç katılaştıktan sonra oynatılan tuğlalar sökülerek taze harç ile yerine yeniden döşenecektir. Duvar örgüsü en üstten alta şakülünde olmalıdır.

Kimyasal reaksiyon sonucu serleşen harç hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Hava sıcaklığının 27°C ve üzerinde olduğu zamanlarda harç karıldıktan soma 2 saat, hava sıcaklığının 27°C ın altında olması halinde ise 3 saat içinde kullanılmalıdır.

Tuğla doygunluğa erişecek ve döşendiğinde kuru yüzey elde edilebilecek şekilde ıslatılacaktır. Yatay ve düşey derzler tamamen harç ile doldurulacaktır. Kırık ve hasarlı tuğlalar kullanılmayacaktır.

Harç topak ve parçalan prizini alıp sertleşmeden duvar üzerinden temizlenecektir. Duvar yüzeyleri, harç kalıntılarının dışında derzlerdeki harç prizini alıp sertleşinceye kadar temizlenmeyecektir. Duvarlar temiz olarak teslim edilecektir.

Gölgedeki hava sıcaklığının 37°C tan fazla ve nisbi nemin %50 den az olduğu durumlarda, uygulamayı takip eden 48 saat içinde duvar direk rüzgar ve güneş etkisinden korunacaktır.

Soğuk havada duvar örülmesi Mühendisçe onaylanan yöntemlere göre yapılacaktır.

II.1.2.6. GAZ BETON DUVAR İŞLERİ

II.1.2.6.1. Genel

Bu Şartnamede Projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak gaz beton duvar işleri tanımlanmaktadır.

Müteahhit gerekli imalat resimlerini hazırlayacak ve kullanacağı tüm malzemelerle birlikte Mühendise inceleme ve onay için sunacaktır. Müteahhit  1.8xl.2m boyutunda hazırlayacağı örnek duvar üzerinde) yüzey yapısı, bağlantı, donatı, ve derzleri göstererek Mühendisin onayını alacaktır.

II.1.2.6.2. Malzemeler

Gaz Beton Blok:            TS 453
Çimento:            TS 19
Kireç:            TS 30
Harç :            TS 2848 Tip A minimum basınç mukavemeti 150 kg/ cm2
Nervürlü Çelik :            TS 499
Çelik Çubuk ve hasır:         TS 708
Galvanizleme :            TS 914

Gaz beton bloklar, toprakla temas etmeyecek ve direkt güneş ışığı almayacak şekilde ve onaylanmış biçimde depolanacaktır. Bloklar istenmeyen kırılma ve kopmaların olmaması için itina ile taşınacaktır. Projelerde gösterilen yerlerde veya Mühendisin talimatı üzerine lentoların gaz betonla imalatı gerekmesi durumunda, donatılı gaz beton lentolar kullanılacaktır.

kuru bir yerde üstü kapalı olarak depolanacaktır .

Kum yabancı maddelerin karışmasını mümkün kılmayacak şekilde depolanacaktır. Kumun doğrudan zemin üzerinde depolanması durumunda, kumun altındaki zemin düz, toz, çamur ve atıklardan arınmış olmalı ve drenajı iyi bir şekilde sağlanmalıdır. Her kum kümesinin en alttaki 150 mm.lik kısmı harç yapımında kullanılmamalıdır.

II.1.2.6.3. İşçilik

Dış hava sıcaklığı 2°C ın altına düştüğünde duvar örülmemelidir. Üzerinde su veya don tabakası bulunan gaz beton blok kullanılmayacaktır. Tutkalın hazırlanması oldukça kolaydır. 2 ölçek toz halindeki tutkala 1 ölçek su ilave edilir. Oluşan karışım gazbeton karıştırma ucu kullanılarak, içinde hava kabarcığı kalmayıncaya kadar karıştırılır. İyi bir tutkal elde edebilmek için düşük devirli bir el matkabına takılmış karıştırma ucunun kullanılması uygundur. Birkaç dakikada hazır olan tutkal yaklaşık 4-5 saat içinde kullanılmalıdır. Tutkal ihtiyaç kadar hazırlanmalı, sık karıştırılmalı ve kuruyan tutkal su eklenerek uygulanmamalıdır. Duvar, şakulünde, doğru hizasında, düzgün ve eşit aralıklarla dizilmiş sıralar halinde döşenecek ve her bir sıra alttaki ile düzgün derz teşkil edecektir. Duvar örgüsü en üstten alta şakulünde olmalıdır. Köşeler ve pervazlar şakülünde ve düz olmalıdır.

Çizimlerde gösterilen üretici tarafından önerilen donatılar konulmalı ve beton yüzeylere ankastre olan çubuklara bağlanmalıdır.

Duvar örümü sırasında yatay ve düşey derzlerde kesinlikle boşluk kalmamalıdır.
Tutkalla örülen duvarlarda yatay ve düşey derzlere sürülen tutkal, yüzeyleri tamamen kapatmalıdır.
Blokların binme uzunlukları, 15 cm’den az olamaz.
Uygun bindirme uzunluğu blok uzunluğunun yarısı kadar olmalıdır.
Duvar örgüsünde ilk sıra duvar ile duvar zemini arasında mutlaka yapı harcı kullanılmalıdır.
Yapı harcı karışımı : Hacimsel olarak 1 çimento – 1 toz kireç – ince kum
İlk sıranın yan ve üst yüzeylerin terazisinde olması sağlanmalıdır. Altında yalıtım membranı kullanılan duvarlar kolonlara çeliklerle ankre edilmelidir.
Tutkalın sürülmesi
Duvar örgü tutkalından daha iyi verim almak için, blok yüzeyindeki toz  parçacıkları süpürülmelidir. Tutkal blok kalınlığına uygun gazbeton malası ile yatay ve düşey yüzeylere tamamen kapatacak şekilde sürülmelidir.
Blokların düzeltilmesi
Duvar yüzeyinin düzgün olması için yatay ve düşey derzlerin düzgünlüğü lastik çekiç kullanılarak sağlanabilir. Özellikle ilk sıranın çok düzgün olmalıdır.
Gazbeton blokları ile örülen duvarlarda, gazbetonun kolay işlenebilmesi nedeniyle tesisat kanalı ve buat yuvası açma, oyma delme ve kesme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Bu işlemlerde kullanılan gazbeton el aletleri ergonomik tasarımları ile kullanım kolaylığı sağlarken işlevsel özellikleri ile de yapım sürecini hızlandırır.
Kırık ve hasarlı bloklar kullanılmayacaktır.

Duvarlar temiz olarak teslim edilecektir.

Gölgedeki hava sıcaklığının 37°C tan fazla ve nisbi nemin % 50 den az olduğu durumlarda, uygulamayı takip eden 48 saat içinde duvar direk rüzgar ve güneş etkisinden korunacaktır.

Döşenen duvarlar 48 saat dona karşı korunacaktır. Soğuk hava da duvar inşaatı tavsiye edilen yöntemlere göre yapılacaktır.

II.1.2.7. ŞAP VE MEYİL BETONU İŞLERİ

II.1.2.7. 1. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen duvar ve döşemelerde uygulanacak çimento harç ile şap yapımı için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit tüm kullanacağı malzemeleri Mühendise onay için sunmalıdır. Müteahhit ayrıca yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayarak. Mühendisin mutabakatını alacaktır.

II.1.2.7. 2. Malzemeler

Portland Çimento:        TS 19 PÇ 325
Kum:                TS 706, TS 2717 yıkanmış ve elenmiş tabii kum.
Su:                TS 266, Temiz ve zararlı maddelerden arınmış

Çimento temini,  muhafazası ve kullanımı. ve imalatların kür edilmesi hususlarında yukarıda 3A Yerinde Dökme Beton Şartnamesinde belirtilen şartlara uyulacaktır.

II.1.2.7. 3. İşçilik

Çimento harç ile şap projede gösterildiği şekilde döşemede tesviye betonu üzerine veya doğrudan tabliye betonu üzerine yapılacaktır. Tesviye betonu prizini almadan üzerine şap yapılacaktır. Şap harcı 1 metreküp kuma 400 kg çimento karıştırılarak yapılacaktır. Şap kalınlığı projedeki yerine göre 3-5 cm arasında değişebilir.

Şap yapılacak alan uzun kenarı 1.5 m.yi geçmeyen ve 2 m2 den büyük olmayan anolara bölünür ve ano kenarlarına düzgün rendeli ince çıtalar konulur. Daha sonra derzler, Mühendisin onaylayacağı bir malzeme ile doldurulacaktır.

Malzeme, şap yapılacak alana düzgün olarak yayılır ve madeni mala ile iz bırakmayacak şekilde perdahlanır ve daha sonra helikopter kullanılarak yüzeyler kotuna ve pürüzsüz hale getirilir.

Sıcaklığın 4°C altına düşmesi halinde şap uygun malzemeler ile örtülerek soğuktan, açıkta kalan şap yüzeyler güneş etkisinden korunacaktır. Şap en az 48 saat süreyle korunacak ve nemli tutulacaktır.

II.1.2.8. ÇİMENTO HARÇ İLE SIVA İŞLERİ

II.1.2.8.1. Genel

Bu Şartnamede projelerde gösterilen duvar ve tavanlarda uygulanacak çimento harç ile sıva işleri için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri kullanmadan önce Mühendise onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri, işe başlamadan önce hazırlayacaktır.

II.1.2.8.2. Malzemeler

Portland Çimento :             TS 19 PÇ 325
Kireç :                    TS 30
Kum :                    TS 706, TS 2717 yıkanmış ve elenmiş tabii kum
Su :                     TS 266, Temiz ve zararlı maddelerden arınmış
Çimento Harcı (İç yüzeyler) :        TS 1262
Çimento Harcı (Dış yüzeyler) :    TS 1481

Çimento ve kireç kullanılacağı zamana kadar kuru olarak saklanmalıdır. Malzemeler yer ile temas etmemeli, üzeri kapalı tutulmalı ve ıslak yüzeylerden uzak bulunmalıdır.

II.1.2.8.3. İşçilik

Sıva yapılacak yüzeyler gevşek malzemelerden, toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olacaktır. Uygulanacak yüzeyle adezyon sağlanması için yüzeylerin Mühendisin uygun göreceği şekilde nemlendirilecektir. Sıva işine başlanmadan önce konulması gereken tüm bağlantı parçalan, kör kasalar vb yerlerine takılmış olacaktır.

Dış yüzeylerde ilk tabaka (kaba sıva) için 1 metreküp kaba kum, 350 kg Portland çimentosu karıştırılmalı ve 20 mm kalınlıkta uygulanmalıdır.

Dış yüzeylerde ikinci tabaka (ince sıva) için 1 metreküp ince kum, 400 kg Portland çimentosu karıştırılarak 8 mm kalınlıkta uygulanmalıdır.

İç yüzeylerde ilk tabaka (kaba sıva) için 1 metreküp kaba kum, 250 kg Portland çimentosu ve 0.1 m3 kireç karıştırılmalı ve 20 mm kalınlıkta uygulanmalıdır.

İç yüzeylerde ikinci tabaka (ince sıva) İçin 1 metreküp ince kum, 250 kg Portland çimentosu ve 0.1 m3 kireç karıştırılarak 8 mm kalınlıkta uygulanmalıdır.

Tavanlarda ise serpme sıva 350 dozlu çimento; ince sıva 1 m3 ince kum 250 kg Portland çimentosu ve 0.1 m3 kireçten yapılan harç ile sıvanmalıdır.

Sıva küçük partiler halinde, su sızdırmayan uygun kaplarda makine veya el ile karıştırılmalıdır.

İlk karışımdan sonra karışım akışkanlığını düzeltmek için su katılmasına müsaade edilmeyecektir. Donmuş, katılaşmış, yumrulaşmış veya kısmen prizini almış malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır.

Sıva kalınlığı üniform olmalı ve kalınlığın ayarlanabilmesi için metal mastarlar kullanılmalıdır.

Sıva uygulanmasından önce binada sıcaklık en az 4°C olmalı ve bu sıcaklık sıva uygulaması ve sıva tamamen kuruyana kadar da sağlanmalıdır. Yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Kullanılacak ısıtma yöntemi Mühendisin onayına tabidir.

Sıva yapılacak yüzeyler işleme başlamadan önce dikkatlice incelenmelidir. Mastarların yerinde ve doğru pozisyonda olduğu kontrol edilmelidir.

İlk kat (kaba) sıva yeterli basınç ile uygulanmalıdır. İlk kat sıva prizini almadan eşit kalınlıkta ve ikinci tabaka (ince sıva) için yeterli bağlantıyı sağlayacak kabalıkta bırakılmalıdır. Kaba sıva yüzeyi uygun çubuk kullanılarak düzeltilmeli ve ince sıva uygulanabilecek şekilde bırakılmalıdır.

Kaba ve ince sıva en az 48 saat nemli olarak küre tabi tutulmalıdır. Sıva dona karşı korunmalıdır.

II.1.2.9. ISI VE SU YALITIM İŞLERİ

II.1.2.9.1. ÇATI YALITIMI
II.1.2.9.1.1. Genel
Bu Şartnamede, bina çatılarında uygulanacak su ve ısı yalıtımı için malzeme ve yapım metodu tanımlanmaktadır.
Müteahhit, kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Mühendise onay için sunacaktır. Mühendis tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren numune imalatlar yapacaktır.
II.1.2.9.1.2. Malzemeler

Su Yalıtımı :    TS 11758’e uygun (-7°C) 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerle su yalıtımı yapılacaktır. Üzerine bitkisel toprak serilecek çatılarda, polyester keçe taşıyıcılı polimer örtü, bitki köklerinin etkilerine mukavim ve 4 mm kalınlıkta olacaktır . Yürünen çatılarda düzgün eğim verilerek granit seramik kaplanacaktır.

Astar:    TSE 113 ‘ e uygun ve keçe imalatçısı tarafından önerilen ürün.
Isı Yalıtımı:    TS 11989’a uygun 50 mm ekstrüde polistren sert köpük ile yapılacaktır. Malzemenin yoğunluğu 32-34 kg/m3, ısı iletkenliği 0.028 W/m °K, yangın mukavemeti B1, tam daldırma ile uzun sürede su emme W1 1 sınıfı, buhar difuzyon direnç katsayısı (DIN 52615) 100-225 lineer ısısal genleşme katsayısı (UNI 6348) < 0.07 olmalıdır. (UNI-Unisicazione Nationale Italiano)

Geotekstil:    150 gr/m2 sentetik esaslı.

Baskı çıtası:    İmalat projelerinde gösterilen kesitte alüminyum profil.

Çakıl:    Yıkanmış tabii çakıl (16-32 mm)- Yürünmeyen teras Çatılarda

Toprak:    Bitkisel toprak- Yürünmeyen Teras Çatılarda
Granit Seramik: Yürünen Teras Çatılarda

Yağmursuyu İniş Boruları: Projesine uygun kesit ve kalınlıkta sac yağmur iniş boruları

Süzgeç:        Detayına uygun, özel imalat
Malzemeler, özellikle su yalıtım malzemeleri. direkt güneş ışığından korunarak depolanacaktır.

II.1.2.9.1.3. İşçilik

Projelerde gösterilen eğimlerin sağlanması için meyil betonu ilgili kısımda açıklandığı şekilde dökülür. Çatıda monte edilmesi gereken süzgeç, genleşme derzi fugası vb elemanlar yerlerine dikkatli ve düzgün bir şekilde konur, sonradan monte edilecek ekipman vb için gerekli kaideler için ankrajlar hazırlanır. Meyil betonu prizini alıp kuruduktan sonra yüzey toz ve kirden iyice arındırılır ve yüzeye üretici tavsiyelerine uygun olarak ve yaklaşık 400 gr/m2 miktarında astar sürülür. Cam yünü taşıyıcılı polimer örtü şalümo ile ısıtılarak astar sürülen yüzeye bastırılarak iyice yapıştırılır ve altta hava kabarcığı, boşluk kalmamasına dikkat edilir. Rulolar ende 15 cm boyda ise 10 cm bindirme yapılarak döşemeye yapıştırılacaktır. Kenarlarda, örtü projelerde gösterilen kota kadar duvara döndürülecek ve aynı şekilde yapıştırılacaktır. İlk sıra izolasyon uygulaması tamamlandıktan sonra üstüne uygulanacak polyester keçe taşıyıcılı polimer örtü alttaki örtü ile aynı istikamette ancak ek yerleri kaydırılarak aynı şekilde uygulanacaktır. Çatıya çıkan baca, boru vb yapıların etrafı su sızmasını engelleyecek şekilde dikkatli bir şekilde tecrit edilecektir. Duvarda izolasyonun bittiği kotta uygulanacak alüminyum baskı profili ile izolasyonun kalkması ve yıpranması önlenecektir.

Tamamlanan su yalıtımı çatının uzun süre sıcak ve soğukta açıkta kalmaması için hemen sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Bunun için su giderleri. delikler vb kapatılarak izolasyonun duvarda döndürüldüğü kot aşılmayacak şekilde çatı TS 266 standardına uygun su ile doldurulur ve 3 gün bekletilir.

Sızdırmazlık testinde herhangi bir kaçak tespit edilmez ise su boşaltılarak, ısı yalıtımı levhaları, imalatçı tavsiyelerine uygun şekilde su yalıtımı üzerine döşenecektir. Isı yalıtımına üzerine konulacak malzemenin zarar vermemesi için önce geotekstil örtü serilecektir. Geotekstil ek yerlerinde 20 cm bindirme olacak şekilde döşenecektir.

Geotekstil üzerine projelerde gösterilen kota kadar üzerinde yürünen çatılarda granit seramik kaplanacaktır.

Yağmursuyu iniş boruları, projede gösterilen çaplarda ve yerlerde detaylarına uygun olarak monte edilecektir.

II.1.2.9.2. TEMEL VE BODRUM SU VE ISI YALITIMI

II.1.2.9.2.1. Genel

Bu Şartnamede, temel ve bodrumlarda uygulanacak su ve ısı yalıtımı için malzeme ve yapım metodu tanımlanmaktadır.

Müteahhit, kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Mühendise onay ¬için sunacaktır. Mühendis tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren numune imalatlar yapacaktır.

II.1.2.9.2.2. Malzemeler

Su Yalıtımı:    TS 11758’e uygun ( -20 °C) 4 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerle yapılacaktır.

Astar:            TSE 113’e uygun ve keçe imalatçısı tarafından önerilen ürün.

Isı Yalıtımı:    TS 11989’a uygun 50 mm ekstrüde polistren sert köpük ile yapılacaktır. Malzemenin ısı iletkenliği 0.031 W/m °K. yangın mukavemeti B1, tam daldırma ile uzun sürede su emme W1 1 sınıfı olmalıdır.

Geotekstil:        400 gr/rn2 sentetik esaslı keçe.

Baskı Çıtası:        Projelerde gösterilen kesitte alüminyum profil.

Malzemeler, özellikle su yalıtım malzemeleri, direkt güneş ışığından korunarak depolanacaktır.

II.1.2.9.2.3. İşçilik

Su Yalıtımı

Detayına uygun olarak toprak temaslı bodrum duvarlarında su ve ısı yalıtımı dışarıdan yapılacaktır. Yalıtım yapılacak perde yüzleri toz ve kirden arındırılarak yüzeye üretici tavsiyelerine uygun olarak ve yaklaşık 400 gr/rn2 miktarında astar sürülecektir. 4 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerle şalümo ile ısıtılarak astar sürülen yüzeye bastırılarak iyice yapıştırılır ve altta hava kabarcığı, boşluk kalmamasına dikkat edilir. Rulolar ende 15 cm, boyda 10 cm bindirmeli olarak yapıştırılır. Temel kenarlarında örtü, projelerde gösterildiği gibi dış duvar hizasından daha ileriye doğru grobetona yapıştırılır. İlk sıra izolasyon uygulaması tamamlandıktan sonra üstüne uygulanacak polyester keçe taşıyıcılı polimer örtü alttaki örtü ile aynı istikamette ancak ek yerleri kaydırılarak aynı şekilde uygulanacaktır.

Duvar izolasyonu. üstte projesine uygun alüminyum baskı profili ile duvarda sabitlenecektir.

Binaya giren ve binadan çıkan borular İçin duvarda gerekli su sızdırmazlık contası olan boru kılıfı beton dökümü öncesi bırakılmalı ve izolasyon bu kılıfın etrafında dikkatle uygulanmalıdır.

Duvarlara yapılan su yalıtımının geri dolgu sırasında veya sonrasında taş vs. batması ile delinmemesi İçin örülecek harman tuğla duvar ile korunması temin edilecektir.

Isı Yalıtımı

Duvarlara dıştan yapılacak ısı yalıtımı için kullanılacak ekstrüde polistren sert köpük pürüzlü yüzeyli olacaktır. Isı köprüsü oluşturmaması için levhaların tümü her birine lamba-zıvana geçmeli olmalıdır.

Ekstrude polistren köpük levhalar beton perde duvarlara ısı köprüsü oluşumunu engelleyecek şekilde plastik dübeller ile dıştan tutturulacaktır. Levhalar her rn2 de 6 dübel ile duvara tutturulmalıdır.

II.1.2.9.3. BİNA ISI İZOLASYONU (MANTOLAMA)

II.1.2.9.3.1. Genel

Bu Şartnamede, bina dış yüzeylerinde uygulanacak ısı yalıtımı için malzeme ve yapım metodu tanımlanmaktadır.

Müteahhit, kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Mühendise onay için sunacaktır. Mühendis tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren numune imalatlar yapacaktır .

II.1.2.9.3.2. Malzemeler

Dış duvarlarda ısı yalıtımı TS 11989’a uygun 50 mm ekstrüde polistren sert köpük ile dıştan (mantolama) şeklinde yapılacaktır. Malzemenin yoğunluğu 28-30 kg/m3, ısı iletkenliği 0.031 W/m °K yangın mukavemetİ B1 .tam daldırma ile uzun sürede su emme W1 1 sınıfı olmalıdır. Yalıtımlı cam altında,  projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak ekstrüde polistiren sert köpük 50 mm kalınlıkta olacaktır.

II.1.2.9.3.3. İşçilik

Yalıtımı yapılacak bina dış duvar yüzeyleri toz, kir, harç vb maddelerden arındırıldıktan sonra ekstrüde polistren sert köpük ile binanın pencere ve kapı açıklıkları dışında kalan tüm düşey cephesi kaplanacaktır. Isı köprüsü oluşturmaması için levhaların tümü her birine lamba-zıvana geçmeli olmalıdır.

Ekstrüde polistren köpük levhalar duvarlara ısı köprüsü oluşumunu engelleyecek şekilde plastik dübeller ile tutturulacaktır. Levhalar her m2 de 6 dübel ile duvara tutturulmalıdır.

Isı yalıtımı sonrası cephe kaplaması yapılırken alttaki ısı yalıtımının zarar görmemesi için gerekli önlemler alınacak ve kırılan bozulan kısımlar Mühendisin vereceği talimatlar çerçevesinde tamir edilecektir.

Projelerde gösterilen yerlerde, yalıtımlı cam arkasında alçı plaka ile kapatılacak kesimlerde kullanılacak ısı yalıtım levhaları, alçı plakalara imalatçı tavsiyesine uygun olarak yapıştırılarak yerine monte edilecektir.

II.1.2.9.4. ISLAK HACİM YALITIMI

II.1.2.9.4.1. Genel

Bu Şartnamede, bina içinde ıslak hacimlerde döşemede uygulanacak su yalıtımı için malzeme ve yapım metodu tanımlanmaktadır.

Müteahhit, kullanacağı tüm malzemeleri Mühendise onay için sunacaktır. Mühendis tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren numune imalatlar yapacaktır.

II.1.2.9.4.2. Malzemeler

Su yalıtımı için kullanılacak malzeme elastomerik reçine esaslı sıvı plastik olacaktır. Müteahhit, uzun yıllar kullanılmış ve kalitesi kanıtlanmış ürünleri Mühendisin onayına sunacaktır.

II.1.2.9.4.3. İşçilik

Yalıtımı yapılacak yüzey her türlü toz, kir, yağ vb maddelerden arındırılarak yıkanacaktır. Uygulama esnasında ve sonrasındaki 48 saat boyunca ortam sıcaklığı 5°C’nin altına düşmemelidir. Uygulama havasız tabanca veya rulo ile yapılacaktır. İzolasyonu yapılacak alanları çevreleyen duvarlarda da projede gösterilen yüksekliğe (25 cm) kadar izolasyon yapılacak ve köşeler ilk kat uygulamasından sonra yalıtım filesi ile desteklenecektir. İlk kat, aderans temini için inceltilerek sürülecek ve müteakip 2 kat inceltilmeden uygulanacaktır. Uygulanacak katlar arasında imalatçının önerdiği süreler sağlanacaktır. Uygulamada toplam yaklaşık 2.5 kg/m2 malzeme kullanılacak ve izolasyon kalınlığı en az 1.2 mm olacaktır. İzole edilen alana 5 gün süreyle girilmeyecek ve gerekli koruma sağlanacaktır.

II.1.2.10. BİNA ÇEVRE DRENAJ İŞLERİ

II.1.2.10.1. Genel

Bu Şartnamede. projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak bina temel drenajı yapımı için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit tüm kullanacağı malzemeleri Mühendise onay için sunmalıdır. Müteahhit ayrıca yapılacak işin kalite ve yapısını gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayacaktır.

II.1.2.10.2. Malzemeler

Drenfleks :        DIN 1197, çap 200 mm, yarı kesitte delikli, delik çapı 1.6 mm

Filtre Malzemesi:    Yıkanmış doğal kum ve çakıl

Baca:            Bölüm III.’de açıklandığı gibi imal edilecektir.

Drenfleksler, şantiyede doğrudan güneş ışığına maruz olmayan, aşırı sıcak ve soğuğa karşı korunmuş mahallerde üst üste en çok 3 sıra konularak depolanacaktır. Drenfleksler hiçbir zaman toprak, çamur vb ile temas etmeyecektir.

II.1.2.10.3. İşçilik

Drenajı yapılacak bina çevrelerinde, projelerde gösterilen veya Mühendis’çe belirlenen kot, derinlik ve eğimde boru hendeği Teknik Şartnameler, Bölüm III.1.’deki prensipler çerçevesinde hazırlanacaktır. Hendek tabanına 15 cm den az olmamak üzere yıkanmış tabii kum serilerek üzerine drenfleks imalatçı tavsiyelerine ve uyarılarına uygun olarak ve borunun deliksiz yarısı alta gelecek şekilde döşenecektir. Kotunda ve meyilinde düzgün şekilde döşenen boruların etrafına orta aksa kadar kum doldurularak boru sabitlenecektir. Boru üstüne, projelerde gösterildiği şekilde ancak 30 cm den az olmayacak şekilde uygun gradasyonda çakıl serilecektir. Bu tabaka üzerine, projelerde gösterilen kalınlıkta ancak 30 cm den az olmamak üzere kum serilecektir. Bu tabakanın üzeri Bölüm II.1.2.1.’de açık1andığı gibi, Mühendisin uygun gördüğü seçilmiş kazı malzemesi veya dışarıdan getirilen granüler malzeme ile doldurulacaktır. Borular, projelerde gösterilen yerlerde inşa edilecek bacalara proje detaylarına uygun olarak bağlanacaktır.

II.1.3. İNCE YAPI İNŞAAT İŞLERİ

II.1.3.1. ÇEŞİTLİ METAL İŞLERİ

II.1.3.1.1. Çeşitli Çelik İmalatlar

II.1.3.1.1.1. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak kutu profil kör kasa ve çeşitli korniyer şaft ve ısı kanalı kasalarının yapımı için malzeme ve metotlar tanımlamaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve ilgili imalat resimlerini Mühendise onay için sunmalıdır. Müteahhit ayrıca yapılacak işin kalite ve yapısını gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayacaktır.

II.1.3.1.1.2. Malzemeler

Çelik St 37 olacak ve kimyasal özellikleri TS 908, TS 909, TS 910, TS 911, TS 912, TS 913, TS 2162′deki koşulları sağlayacaktır.

II.1.3.1.1.3. İşçilik

Tüm parçalar kesildikten sonra SA 2 1/2 kum ile kumlanacaktır. Kumlanmayan parçalar kesinlikle kullanılmayacaktır.

Yapılacak tüm imalatlarda kaynaklar fabrikada yapılacaktır. Şantiyede ancak Mühendisin müsaadesi ile kaynak yapılabilecektir. Kaynaklı imalatlarda TS 563 ve TS 3357′ye uygun olacaktır. Özellik arz eden kaynaklı imalatlar röntgen ile kontrol edilecektir.

Hazırlanan çeşitli çelik imalatlar, projelerde gösterilen yerlere kotunda ve terazisinde monte edilecektir. Montaj, imalat resimlerine uygun olarak ve sadece bulon ve pin kullanılarak yapılacak ve herhangi bir sarkma vb olmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

II.1.3.1.2. PASLANMAZ ÇELİK KORKULUK

II.1.3.1.2.1. Genel

Bu şartnamedeki işler paslanmaz çelik korkuluk ve tutamakların, bütün ilgili elemanları ile komple imal ve montajını kapsamaktadır.

İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme Mühendisin onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme onaylanmadan hiçbir malzeme şantiyeye sevk edilmeyecektir. İmalat projeleri, kullanılacak profilleri, bağlantı detaylarını. Boyutları ve diğer bütün bilgileri içerecektir.

Müteahhit, ayrıca Mühendisin onayı alınmak üzere korkuluk ve tutamak yapımlarını gösteren birer numune imalat yapacaktır.

Tüm korkuluk ve tutamaklar taşıma ve montaj sırasında bir hasara uğramaması için yapışkan bir plastik filmle kaplanmış bir halde temin edilecek ve bu kaplama montaj sonrasında sökülecektir.
Hasarlı ve tahrip olmuş korkuluk ve tutamaklar Müteahhit tarafından İşveren’e bir masraf çıkarmaksızın değiştirilecektir.

II.1.3.1.2.2. Malzemeler

Deniz atmosferi göz önüne alınarak, yalnızca “Austenitique” ayarlı paslanmaz çelik malzeme kullanılacaktır. Bunun dışındaki her türlü ayar, özellikle de “Ferritique” ayar reddedilecektir. Çelik iyi bir şekilde haddelenmiş veya çeki1miş olacak ve kırılgan olmayacaklardır. Malzeme yüzeyi ayna polisaj (parlak) olacaktır. Görünen yüzeylerinde herhangi bir montaj elemanı (vida,çivi,vs.) olmayacaktır. Taşıyıcı konstrüksiyonun betonarmeye montajında kimyasal dübel uygulaması yapılacaktır.

II.1.3.1.2.3. İşçilik

Projelerde lehim ile birleşme gösterilen yerlerde argon lehimi kullanılacaktır. Tüm vida, cıvata ve diğer montaj elemanları da aynı şekilde paslanmaz çelik olacaktır. Paslanmaz çelik korkuluklar, projesinde gösterilen yerlere, kotunda, düzgün bir şekilde monte edilecek ve montaj sonrasında herhangi bir oynama, sallanma olmayacaktır.

II.1.3.1.3. DİLATASYON FUGALARI

II.1.3.1.3.1. Genel

DİLATASYON İŞLERİ GENEL TARİFLERİ

Bina dilatasyonlarında uygulanacak zemin, duvar ve tavan profilleri, kullanım amacına uygun mukavemet değerlerini sağlayacak, sürtünme ve basınca dayanıklı kalitede alüminyum profillerden ve yırtılmaya ve basınca dayanıklı EPDM fitillerden oluşacaktır.

Profil oluşumunda kullanılan tüm malzemeler TSE ve ISO normlarına uygun olacaktır.Profiller zeminde ağır yüklere maruz alanlarda (taşıt trafiği olan tüm alanlar) 8 lik çelik dübeller vasıtası ile, hafif yüklere maruz alanlar ile duvar ve tavanlarda iseuygun evsafta plastik dübel ve vidalar ile yerine tesbit edilecektir.

Teras çatılarda ve su izolasyonu gerektiren ıslak hacimlerden geçen dilatasyon hatlarında tam sızdırmaz dilatasyon profilleri kullanılacak ve bu profiller uygulanan membranlarla uyumlu olacaktır.

*10 CM. DİLATASYON BOŞLUĞU İÇİN OTOPARKLARDA ARAÇ TRAFİĞİNE DAYANIKLI KAPLAMA ALTI ZEMİN DİLATASYON PROFİLİ YAPILMASI
Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun, otopark döşemelerinde 10 cm dilatasyon boşluğu için taşıt trafiğine dayanıklı,teknik resmi ekte verilen alüminyum ve kauçuk üst yüzeyli 110 mm üst genişliğinde 60 mm yüksekliğinde detayda belirtilen dilatasyon profilinin temini, tesviye harcı ile profil her iki taraftan kotuna getirildikten sonra çelik yada yerine göre kimyasal dübeller  ile yerine  montajı, bu iş için gerekli olan her türlü dübel, sarf malzemeleri (Çelik pimler v.b) ve  zayiat  dahil bir metre dilatasyon profilinin  temini ve montajı işidir .
Bitmiş kotlar yükleniciye verilecek  ve imalat  bitmiş kotlar esas alınarak tam ve hatasız yapılacaktır. İşyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre otopark döşeme dilatasyon profili temini ve montajı işini kapsar.

*10 CM. DİLATASYON BOŞLUĞU İÇİN BİNA İÇİNDE KAPLAMA ALTI ZEMİN DİLATASYON PROFİLİ YAPILMASI
Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun,bina içi döşemelerde 10 cm dilatasyon boşluğu için yoğun yaya trafiğine dayanıklı alüminyum ve kauçuk üst yüzeyli, 120 mm üst genişliğinde 43   mm yüksekliğinde  detayda belirtilen dilatasyon profilinin temini, Profilin montajı yapılmadan önce 25 cm. genişlikteki EPDM membran ile su izolasyonu yapılması, tesviye harcı ile kotuna getirildikten sonra  çelik dübeller  ile yerine  montajı, bu iş için gerekli olan her türlü çelik yada yerine göre kimyasal dübeller, sarf malzemeleri(Çelik pimler v.b) ve  zayiat  dahil bir metre dilatasyon profilinin  temini ve montajı işidir .
Bitmiş kotlar yükleniciye verilecek  ve imalat  bitmiş kotlar esas alınarak tam ve hatasız yapılacaktır. İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi döşeme dilatasyon profili temini ve montajı işini kapsar

*10 CM. DİLATASYON BOŞLUĞU İÇİN OTOPARK  DUVAR VE TAVANLARINDA  DİLATASYON KAPAK  PROFİLİ YAPILMASI
Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun, bina içi duvar  ve tavanda   düz kısımlarda 20 cm genişliğinde  tek taraftan 45 cm ara ile  vida delikli alüminyum eloksalli detayda belirtilen dilatasyon profilinin,  köşe kısımlarda  5 cm *15 cm ebatlarında yine tek taraftan 45 cm ara ile vida delikli eloksalli köşe profilinin temini, uygun  vida ve plastik dübeller  vasıtası ile yerine  montajı,bu iş için gerekli olan sarf malzemeleri(vida ,dübel ..v.b), iskele temini ve kurulması ve  zayiat  dahil bir metre dilatasyon profilinin  temini ve montajı işini kapsar .
İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi  duvar ve tavan dilatasyon profili işidir.

*10 CM. DİLATASYON BOŞLUĞU İÇİN  BİNA İÇİ DUVAR VE TAVANLARINDA  DİLATASYON  PROFİLİ YAPILMASI
Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun,bina içi duvar  ve tavanda 20 cm üst genişliğe sahip detayda belirtilen dilatasyon profili , her iki taraftan alt alüminyum profiller vasıtası ile 45 cm de bir duvar ve tavan dilatasyon kenarlarına sabitlenir.Alüminyum orta profil dilatasyon boşluğunu kapatacak şekilde serbest olarak uygulanır ve üst alüminyum profiller çelik klipsler ile sıkıştırılır.Profilin köşe detayı mevcuttur.
İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi  duvar ve tavan dilatasyon profili işidir.
*15 CM. DİLATASYON BOŞLUĞU İÇİN OTOPARKLARDA ARAÇ TRAFİĞİNE DAYANIKLI KAPLAMA ALTI ZEMİN DİLATASYON PROFİLİ YAPILMASI
Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun, otopark döşemelerde 15 cm dilatasyon boşluğu için yoğun taşıt trafiğine dayanıklı alüminyum üst yüzeyli, 210 mm üst genişliğinde 65 mm yüksekliğinde  detayda belirtilen dilatasyon profilinin temini, tesviye harcı ile kotuna getirildikten sonra  çelik dübeller  ile yerine  montajı,bu iş için gerekli olan her türlü çelik dübeller, sarf malzemeleri(Çelik pimler v.b) ve  zayiat  dahil bir metre dilatasyon profilinin  temini ve montajı işini kapsar .
Bitmiş kotlar yükleniciye verilecek  ve imalat  bitmiş kotlar esas alınarak tam ve hatasız yapılacaktır.İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi döşeme dilatasyon profili işidir.

*15 CM. DİLATASYON BOŞLUĞU İÇİN BİNA İÇİNDE KAPLAMA ALTI ZEMİN DİLATASYON PROFİLİ YAPILMASI
Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun,bina içi döşemelerde 15 cm dilatasyon boşluğu için yoğun yaya trafiğine dayanıklı alüminyum ve kauçuk üst yüzeyli, 166 mm üst genişliğinde 43   mm yüksekliğinde  detayda belirtilen dilatasyon profilinin temini, profilin montajı yapılmadan önce 30 cm. genişlikteki EPDM membran ile su izolasyonu yapılması ,tesviye harcı ile kotuna getirildikten sonra  çelik dübeller  ile yerine  montajı,bu iş için gerekli olan her türlü çelik yada yerine göre kimyasal dübeller, sarf malzemeleri(Çelik pimler v.b) ve  zayiat  dahil bir metre dilatasyon profilinin  temini ve montajı işidir .
Bitmiş kotlar yükleniciye verilecek  ve imalat  bitmiş kotlar esas alınarak tam ve hatasız yapılacaktır.İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi döşeme dilatasyon profili temini ve montajı işini kapsar
*15 CM. DİLATASYON BOŞLUĞU İÇİN  OTOPARK  DUVAR VE TAVANLARINDA  DİLATASYON KAPAK  PROFİLİ YAPILMASI
Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun,bina içi duvar  ve tavanda   düz kısımlarda 25 cm genişliğinde  tek taraftan 45 cm ara ile  vida delikli alüminyum eloksalli  dilatasyon profilinin,  köşe kısımlarda  5 cm *20 cm ebatlarında yine tek taraftan 45 cm ara ile vida delikli eloksalli köşe profilinin temini, uygun  vida ve plastik dübeller  vasıtası ile yerine  montajı,bu iş için gerekli olan sarf malzemeleri(vida ,dübel ..v.b), iskele temini ve kurulması ve  zayiat  dahil bir metre dilatasyon profilinin  temini ve montajı işini kapsar .
İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi  duvar ve tavan dilatasyon profili işidir.

*15 CM. DİLATASYON BOŞLUĞU İÇİN  BİNA İÇİ DUVAR VE TAVANLARDA  DİLATASYON  PROFİLİ YAPILMASI
Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun,bina içi duvar  ve tavanda 25 cm üst genişliğe sahip detayda belirtilen dilatasyon profili , her iki taraftan alt alüminyum profiller vasıtası ile 45 cm de bir duvar ve tavan dilatasyon kenarlarına sabitlenir.Alüminyum orta profil dilatasyon boşluğunu kapatacak şekilde serbest olarak uygulanır ve üst alüminyum profiller çelik klipsler ile sıkıştırılır.Profilin köşe detayı mevcuttur.
İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi  duvar ve tavan dilatasyon profili işidir.

II.1.3.1.4. KURŞUN KAPLAMA

II.1.3.1.4.1. Genel

Bu şartnamedeki işler Radyoloji bölümünde ve acil serviste yer alan röntgen ve tomografi vb.
odalarda yapılacak kurşun kaplama işlerini kapsamaktadır.

Kurşun kaplama yapılacak odalar için gerekli imalat resimleri Projelerde mevcut prensip detaylan dikkate alınarak Müteahhit tarafından hazırlanacak ve Mühendise onay için sunulacaktır. Mühendis tarafından onaylanan projeler, Müteahhit tarafından inceleme ve onay için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) sunulacaktır.

İmalat projelerine bağlı olarak kullanılacak malzemeler de Mühendisin onayına sunulacaktır.

II.1.3.1.4.2. Malzemeler

Duvarlara yapılacak kurşun kaplamada 100×200 cm boyutlarında ve onaylı projelerde gösterilen ortalama 2 mm kalınlıkta kurşun levhalar kullanılacaktır. Müteahhit, röntgen odalarının kapı, kapı kasası, pencere kasasını da X ışınlarının geçirimini önleyecek şekilde kaplayacaktır. Bu mekanlarda kullanılacak camlarda X ışınlarını geçirmeyen özelliğe sahip özel cam olacaktır.

II.1.3.1.4.3. İşçilik

Kurşun plakalar bölme duvarlara onaylı imalat projelerinde tariflendiği şekilde monte edilecektir. Levhalar ek yerlerinde en az 5 cm bindirmeli olarak monte edilecektir.

Herhangi bir nedenle yanlış delik açılması vb nedenle levhada bozulma olursa boşluk yine kurşun levha ile tamir edilerek kapatılacaktır. Kurşun kaplama yapılan duvar önüne 4C Şartnamesinde açıklandığı gibi alçı plaklarla kaplama yapılacaktır.

Röntgen odalarının kapı, kapı kasası, pencere kasası da X ışınlarına karşı kurşun levha ile kaplanacak ve pencerelerde radyasyon koruma camı kullanılacaktır.

Tüm kaplama işlerinin tamamlanmasından sonra, Müteahhit, TAEK Radyasyon Dairesi Başkanlığına başvurarak gerekli ölçüm ve kontrollerin yapılmasını talep edecek ve odaların kullanılabilir durumda olduğunu gösterir onayı alacaktır.

II.1.3.1.5. BAKIR KAPLAMA

II.1.3.1.5.1. Genel

Bu şartnamedeki işler MR bölümünde yapılacak bakır kaplama işlerini kapsamaktadır.

Bakır kaplama yapılacak bölümler için gerekli imalat resimleri, MR cihazının teknik özellikleri, projelerdeki mevcut prensip detayları dikkate alınarak Müteahhit tarafından hazırlanacak ve Mühendise onay için sunulacaktır. Mühendis tarafından onaylanan projeler, Müteahhit tarafından inceleme ve onay için gerekli mercilere sunulacaktır.

İmalat projelerine bağlı olarak kullanılacak malzemeler de Mühendisin onayına sunulacaktır.

II.1.3.1.5.2. Malzemeler

Duvar, tavan ve döşemede yapılacak bakır kaplamada 100×200 cm boyutlarında ve onaylı projelerde gösterilen ortalama 2 mm kalınlıkta bakır levhalar kullanılacaktır. Müteahhit, MR bölümlerinin kapı, kapı kasası, pencere kasasını da Manyetik Dalgaların geçirimini önleyecek şekilde kaplayacaktır. Bu mekanlarda kullanılacak camlarda manyetik dalgalarını geçirmeyen özelliğe sahip özel cam olacaktır.

II.1.3.1.5.3. İşçilik

Bakır plakalar onaylı imalat projelerinde (duvar, tavan ve döşeme) tariflendiği şekilde monte edilecektir. Levhalar ek yerlerinde en az 5 cm bindirmeli olarak monte edilecektir.

Herhangi bir nedenle yanlış delik açılması vb nedenle levhada bozulma olursa boşluk yine bakır levha ile tamir edilerek kapatılacaktır. Bakır kaplama yapılan duvar önüne 4C Şartnamesinde açıklandığı gibi alçı plaklarla kaplama yapılacaktır.

MR bölümünün kapı, kapı kasası, pencere kasası da Manyetik Dalgalara karşı bakır levha ile kaplanacak ve pencerelerde manyetik koruma camı kullanılacaktır.

Tüm kaplama işlerinin tamamlanmasından sonra, Müteahhit, gerekli mercilere başvurarak gerekli ölçüm ve kontrollerin yapılmasını talep edecek ve MR bölümünün kullanılabilir durumda olduğunu gösterir onayı alacaktır.

II.1.3.2. MERMER DENİZLİK, PARAPET, HAZIR MOZAİK HARPUŞTA İŞLERİ

II.1.3.2.1. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak mermer ve mozaik denizlik, ¬harpuşta ve mermer tezgah işleri İçin malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Mühendise onay¬ için sunacaktır. Müteahhit aycıca yapılacak işin yapım yöntemi ve kalitesini gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayarak, Mühendisin mutabakatını alacaktır. Kullanılacak renkler Mühendis tarafından belirlenecektir.

II.1.3.2.2. Malzemeler

Mermer:         TS 2513- özgül ağırlığı 2.5 gr/cm3, basınç mukavemeti en az 600 kg/cm2. ¬

Beyaz Çimento:    TS 21

Portland Çimento ve kum ilgili yerde açıklandığı gibi olacaktır.

II.1.3.2.3. İşçilik

Mermerler projede gösterilen boyut ve kalınlıkta fabrikada kesilip, kenarları yuvarlanılıp, pahları açılıp, cilalanarak işyerine getirilecektir. Denizlikler ve harpuştalar mümkün olduğu ölçüde eksiz ve monolitik olacaktır. Tezgahlar ise eksiz olacaktır. Mermer denizlik ve harpuştalar yaklaşık 2-3 cm kalınlığında 400 kg dozlu harç üzerine terazisinde ve kotunda yerleştirilecektir.

Mermer döşeme ve hazır mozaik harpuşta yapılması işi sırasında ve sonrasındaki 3 gün boyunca ortam sıcaklığının 5°C’nin altına düşmemesi sağlanmalıdır.

II.1.3.3. KAPI, PENCERE, CAMEKAN İŞLERİ

II.1.3.3.1. ALÜMİNYUM CAMEKAN, KAPI, PENCERE, DENİZLİK VE HARPUŞTA

II.1.3.3.1.1. Genel
Bu Şartnamede, projelerde gösterilen :!erlerde uygulanacak alüminyum camekan, kapı, kapı kasası, pencere, denizlik ve harpuştaların yapımı için malzeme ve metotları tanımlanmaktadır.
Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri, imalatı yapacak firmayı ve kullanacağı profilleri onay için Mühendise sunacaktır. Müteahhit, ayrıca, imalata başlamadan önce, yerinde ölçüler alıp Sözleşme dokümanlarında verilen projelerdeki ölçüleri tahkik edecektir. Müteahhit, mimari projelerde verilen prensipler ve bu şartnamedeki koşulları sağlayacak şekilde imalat resimlerini hazırlayarak onay için Mühendise sunacaktır.
Müteahhit, yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren örnek imalatları da işe başlamadan önce hazırlayacaktır.

II.1.3.3.1.2. Malzemeler
İşin kapsamına giren tüm imalatta gerek malzeme ve gerekse montaj aşamalarında uyulacak standartlar aşağıda belirtilmiştir. İşin gereğine göre uyulması zorunlu ancak belirtilmemiş standart, yönetmelik ve talimat bulunması halinde burada belirtilmemiş olması, bunlara da uyulmayacağı anlamını taşımaz.
•    TS 412 Biçimlenebilen alüminyum ve alüminyum alaşımları kimyasal bileşimi
•    TS EN 914 Galvanizlendirme (sıcak daldırma metodu ile)
•    TS 498 Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri
•    TS EN 755-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımlı eksrüzyon mamulleri     için mekanik özellikler
•    TS 4922 Metalik malzemelerin yüzey işlemi, alüminyum alaşımların     anodik oksidasyonu (Eloksal) teknik özellikler
•    TS 4924 Alüminyum ve alüminyum alaşımlı eksrüzyon profillerin tasarım esasları
•    TS 4926 Alüminyum ve alüminyum alaşımlı eksrüzyon profillerin boyut ve toleransları
•    TS 825Binalarda ısı yalıtım kuralları
•    TS EN 3180 Alüminyum ve alüminyum alaşımların anodik oksidasyonu
•    ISO 2931Admitans veya empedans ölçümüyle sızdırmaz anodikoksit kaplamaların kalitesinin değerlendirilmesi
•    TS EN 1382 Metalik malzemelerin yüzey işlemi- Alüminyum ve alüminyum alaşımları anodik kaplaması daha önce asit işleminin uygulandığı renkli damla deneyi ile renkli absorbe güç kaybının tayini
•    TS 1385 Metalik malzemelerin yüzey işlemi- Alüminyum ve alüminyum alaşımları renkli anodik kaplaması. Alüminyum renkli anodik kaplamasının ışık hastalığı tayini
•    TS EN 2675 Alüminyum ve alüminyum alaşımları anodik oksidasvyon asit çözeltisine daldırma sonucu oluşan kütle kaybını ölçerek sızdırmazlık özelliğinin değerlendirilmesi
•    TS EN 2676 Alüminyum ve alüminyum alaşımları anodik oksidasyon     fosforikasit çözeltisine daldırma sonu oluşan kütle kaybını ölçerek sızdırmazlık özelliğinin değerlendirilmesi
•    TS 2677 Alüminyum ve alüminyum alaşımları anodik oksidasyon şekil değiştirme ile anodik kaplamaların çatlamaya karşı dayanımlarının değerlendirilmesi
•    TS 5245 AIMgSi05 Alüminyum alaşımlarından yapılan hassas toleranslı eksrüzyon profilleri tasarım esasları
•    TS 5246 AIMgSi05, Alüminyum alaşımı hassas toleranslı eksrüzyon profillerinin boyut ve toleransları
•    TS 5247 prEN 12020-1 AIMgSi05 Alüminyum alaşımı hassas toleranslı     eksrüzyon profilleri teknik teslim şartları
•    TS 5182 Hafif metal ve alaşımları- terimler ve tarifler
•    TS 7677 Oluklu levhalar-alüminyum alaşımlarından
•    TS 7678 Oluklu levhalar- alüminyum
•    TS EN 4644 Pencere ve camlı dış kapılar- rüzgar direnci tayin metodları
•    TS 4049 Pencere ve camlı dış kapıların hava sızdırmazlığı tayini metodu
•    TS 4358 Statik basınç altında pencerelerin su geçirmezliği tayini
•    TS 3539 Çift camlı pencere ünitesi
•    TS EN 571-1 Tahribatsız muayene- Bölüm 1
•    BS 1331 T bağlantılar
•    BS 4315 Su ve hava sızdırma testi için metotlar
•    BS 4873 Alüminyum alaşımlı pencereler
•    BS 6496 Çekilmiş    alüminyum    alaşımlara    uygulanacak organik sıvı kaplamalar için şartnameler
•    CP 151 Kapı ve pencereler
•    DIN 1055 Rüzgar yükü
•    DIN 1249 Cam
•    DIN 1712 Alüminyum alaşımları
•    DIN 1725 Alüminyum alaşımları
•    DIN 1748 Alüminyum çekme profil
•    DIN 1961 Cam temini
•    DIN 4102 İnşaat malzemelerinin yanma durumu
•    DIN 4108 Yüksek binalarda ısı yalıtımı ve ekonomi
•    DIN 4109 Ses yalıtımı
•    DIN 4113 Sürekli statik yük altındaki alüminyum yapılar
•    DIN 4420 Çalışma ve emniyet iskelesi
•    DIN 4710 Fuga yalıtımı
•    DIN 6975 Polisaj işleri
•    DIN 1690 Plastik parçalar
•    DIN 16935    Sentetik yalıtım parçalar
•    DIN 16937    PVC yalıtımlar
•    DIN 17611    Eloksallı alüminyum
•    DIN 17615    Alaşımlı profiller
•    DIN 18055    Fuga geçirgenliği ve yağmur emniyeti
•    DIN 18056        Pencere cepheleri
•    DIN 18059        Pencereler
•    DIN 18201        Ebat toleransları

Ekstrüzyon mamulü profil üretiminde kullanılacak alüminyum ham maddesinin kimyasal bileşimi TS 412 de belirtilen AIMgSi05 alaşımında olmalı ve DIN 1748 TEILI, TS EN 755-2, TS 5245 ve TS 5247 şartlarını sağlamalıdır.

Alüminyum profillerin sağlaması gereken mekanik özellikleri aşağıda verilmiştir:
Çekme:    215 N/mm2
Akma:    160N/mm2
Kopma%:     12(A5)-10(A10)
Sertlik:    70 Brinell
Isı iletim:    2.0-2.1 W/m2K
Özgül ağırlık:    2.7 gr/mm3

Alüminyum profiller, TSE veya eşdeğerİ kalite belgesine, üretildiği tesisler de TSE veya eşdeğeri İmalat Yeterlilik Belgesine sahip olacaklardır.

Profillerde minimum et kalınlığı 1.5 mm olacaktır.

Dış cephelere takılacak tüm pencere, kasa ve kapılarda ısı yalıtımlı profiller kullanılacaktır. Isı yalıtımlı profiller TS 825 ve DIN 4108 şartlarını sağlamalıdır. Profillerin ekstrüzyonu preste, ısı yalıtımlı olarak gerçekleştirilecektir.

Düz alüminyum levha hammadde kimyasal bileşimi TS 412’ye, oluklu alüminyum levha üretiminde kullanılacak alüminyum kimyasal bileşimi TS 7677 ve TS 7678’de verilen değerlere uygun olacaktır. Düz alüminyum levhaların, imal boyut ve toleransları ile teslim ve diğer şartları TS EN 485-1.2.3.e uygun olmalıdır.

Kaplamalar

a) Eloksal (Anodik Oksidasyon)

Projelerde belirtilen doğramalarda natürel eloksal kaplama kullanılacaktır. Eloksal işlemi TS 4922 standardına uygun yapılacaktır. Alüminyum malzemeler eloksal işleminden önce malzeme yüzeylerini temizlemek için mekanik yüzey işlemine (polisaj) tabi tutulacaktır. Alüminyum malzemelerin eloksal kalınlıkları 20 mikrondan az olmayacaktır.

Koruyucu işlem (eloksal) görmüş malzemelere bükülme işlemi yapılmayacak ve eğer bükülme işlemi gerekiyorsa büküldükten sonra koruyucu işleme tabi tutulacaktır.

b) Elektrostatik Toz Boya
Projelerde belirtilen doğramalar elektrostatik toz boya ile kaplanacaktır.
Alüminyum malzemeler, elektrostatik toz boya kaplanmadan önce aşağıda belirtilen ön işlemlerden geçirilirler.
•    Yağlama
•    Yıkama
•    Kostikleme
•    Yıkama
•    Asitle Temizlenme
•    Yıkama
•    Kromatlama
•    Yıkama
•    Kurutma
Kimyasal olarak yağlarından arınma işleminden sonra alüminyum profiller 20 mikron sınıfına ait bir oksit kalınlığı ile anod oksidasyon banyosuna tabi tutulacaktır. Kaplanacak malzemeler, askılara takılırken, temas noktalarının mümkün olan en az şekilde ve malzemenin kullanım yerlerinde görünmeyen yüzeyinde olması sağlanmalıdır.

Kaplamada kullanılacak elekrostatik toz boya dış cephe İçin üretilmiş, polyester boya, PE-F, olacaktır. Mühendisin onaylaması halinde iç mekanlarda epoksi, epoksi polyester, poliüretan vb. boyalar kullanılabilir. Boya renk ve kalitesi uluslararası ral normlarına uygun olacaktır. Elektrostatik toz boya rengi ral serisinden boyalı ömek alüminyum üzerinden Mühendis tarafından seçilecektir.

Yapılacak elektrostatik kaplama aşağıdaki standartları karşılamalıdır:
Kalınlık:    minimum 70 mikron (DIN 50984)
Tutunma:    DIN 53151
Esneklik:    DIN 53152
Deformasyon:    DIN 53156
Sertlik:    DIN 53153
Parlaklık:    200- 60° ışık açılan altında glossmetre ile ölçüm yapıldığında parlaklık derecesi %30
Darbe Test:    ASTM-D– 2794 standardına uygun darbe test cihazı ile yapılacaktır.
Yüzey Görünümü:    Gözle yapılacak kontrolde, yüzey üzerinde kaplanmamış alan çizik. pürtük, kabarık, leke, soyulma vb hatalar görülmemelidir.
Conta, Fitil vb

Sistemde kullanılacak fitiller, contalar, bantlar, takozlar vb malzemeler uluslararası standartlara göre EPDM, PE veya plastik malzemelerden imal edilmiş, yangına dayanıklı, güneş ışığının ultraviyole ışınlarına mukavim olmalıdır. Yalıtımı için kullanılan contalar hiç bir şekilde ısı farklılaşması sırasında deformasyona uğramamalıdır.

Aksesuarlar

Kanat kapama mekanizması, kapı kolları. güvenlik sürmesi, menteşeler, kilitler vb doğrama aksesuarları, kanat ve camların ağırlığına göre hesaplanacaktır. Tüm aksesuarlar, uluslararası standartlara uygun olacaktır. Tüm kilitler 5 yıl garanti kapsamında olacak, kapı kolları mekanizmaları CrNi paslanmaz çelik olacaktır. Tüm aksesuarlar ve bu aksesuarlarda kullanılacak yardımcı elemanlar,alüminyum ile bağdaşabilir, paslanmaz çelik, solmaz, çizilmez vb özellikler taşıyacaktır. Köşe takozları ve “T” bağlantılar BS 1331 standardına uygun alüminyum alaşımdan olmalıdır.
Testler

Alüminyum işlerinde kullanılacak her türlü malzeme gerek hammadde, gerekse imalat sırasında TS ve uluslararası standartlara uygun olarak teste tabi tutulacaktır. Bu test raporları imalata ve montaja başlamadan Mühendise sunulacak ve bir sonraki aşama için yazılı onay alınacaktır. Doğrama performans değerleri, fonksiyonel özellikler, işçilik ve muayene testlerine ait belgeler doğrama modülü üzerinde yaptırılacak testten önce Mühendise sunulacaktır. Rüzgar direnci- TS 4644, hava sızdırmazlığı TS 4049 standardına göre test edilecektir.
¬
II.1.3.3.1.2.3. İşçilik

Alüminyum işleri, mimari projesindeki görünüşlere ve prensip detaylarına uygun olacaktır. Binaların dış cephelerinde titizlikle uygulanacak olan ısı yalıtımı (mantolama) kesintiye uğramaksızın alüminyum doğramada da devam ettirilecek, ısı köprüsü oluşmamasına dikkat edilecektir. Özellikle doğrama-bina birleşimlerinde ısı köprüsü oluşmaması için mimari projelerde verilen prensip detaylarına ve Mühendis talimatlarına uyulacaktır. Bina birleşimlerinde alüminyum levhalar kullanılarak doğrama sabitlemesi yapılacaktır. Binaya ankraj bağlantıları paslanmaz çelik cıvata, burç, aderansı temin eden özel pullarla yapılacaktır.

Dış cephelerde doğramadan suyun ve havanın geçişinin engellenmesi için silikon kullanılmayacaktır. Sadece bina-doğrama bağlantılarında, sızdırmazlık sağlamak için toz tutmayan aderansı yüksek özel silikon veya mastik kullanılacaktır.

Kasa ve kanat profı1lerinin birleştirilmesinde alüminyum köşebentlerle hidrolik basınç altında makinalarla sağlanmalıdır. İmalatta kullanılacak vidalar paslanmaz çelik olacaktır.

İç mekanlardaki bölme duvarların montajı için kör kasa kullanılması halinde kullanılacak profiller galvanizli olacaktır.

Harpuştalar, projede gösterilen şekil ve boyutlarda imal edilecektir.

Tüm alüminyum doğramalar birinci sınıf işçilikle, uluslararası normlara uygun kalitede monte edilecektir.

Garanti

Müteahhit, alüminyum doğramaları imal eden firmadan, işveren lehine, malzeme ve sistemle ilgili en az beş yıllık garanti alacaktır. Malzeme ifadesi, alüminyum profilleri, eloksal kaplamayı, elektrostatik toz boyayı, fitil, conta, bant, vida, cıvata vb malzemeyi, bağlantı parçalarını, aksesuarları ifade etmektedir.

II.1.3.3.2. SAC KAPILAR VE SAC KASALAR

II.1.3.3.2.1. Genel

Bu şartnamedeki işler, sac kapı kanatlarını ve soğuk çekme sac kapı kasalarım bütün bileşkenleri, hırdavatlar, panjurlar ve aksesuarları kapsamaktadır.

İmalat çizimleri onay alınmak üzere Mühendise verilecektir. İmalat çizimleri onaylanmadan hiçbir malzeme sahaya sokulmayacaktır. İmalat çizimleri şu detayları kapsamalıdır: Sac kapı ve kasaların imalat şekli, metalin kalınlıkları, hırdavatlar. takviye yöntemleri, ankraj tip ve yerleri, çeşitli kalınlıklardaki duvar ve malzemelerde yerleştirme şartları ve her bir kapının binadaki yerini gösteren kapı yerleşim listesi (door-schedule).

Bütün sac kapı ve kasalar, hasar görmemeleri ve deforme olmamaları için dikkatle teslim ve depo edilecek, korunacak ve takılacaktır. Yıpranmış, çizilmiş veya paslanmış kısımlar tespit edilmesinden hemen sonra temizlenerek tekrar boyanacaktır. Monte edilmeden önce şantiyede depolanacak olan malzemeler platformlar veya paletlerde istiflenecek, muşamba veya diğer uygun malzemelerle su geçirmez şekilde örtülecek ancak yeterli havalandırma sağlanacaktır. Hırpalanmış ve hasarlı kapılar İşverene ek bir maliyet getirmeden Müteahhit tarafından değiştirilecektir.

II.1.3.3.2.2. Malzemeler

Sac kapı kanatları

Sac kapı kanatlan TS 12655′e ve onaylı imalat resimlerine uygun olarak imal edilecektir. Sac kapı kanatları projelerde gösterilen kalınlıkta, gösterilmediği durumda ise 2 mm kalınlığında sacdan iki dış levhanın kaynaklanıp aynı seviyelerde perdahlanarak bir araya getirilmelerinden oluşacaktır. Projelerde gösterilen kapılarda projesine uygun havalandırma panjurları yapılacaktır. Kanatların dış yüzeyleri sahaya getirilmeden önce kumlanarak pasa karşı metal primer boya ile iki kat boyanacaktır.

Sac Kasalar

Sac kapı kasaları TS 1904’e uygun olarak imal edilecektir. Kapı kasaları, soğuk çekme sacdan. daldırma yöntemiyle pasa karşı astarlanmış temiz, düzgün bir yüzey, ihtiva edecektir. Takviye elamanları, kasaların kalıcı bir deformasyona uğramamaları için gereken biçim ve boyutlarda olmalıdır. Sac kalınlığı, projelerde belirtilen kalınlıkta, belirtilmediği durumlarda ise 2.0 mm kalınlığında olacaktır.

Kapı kasaları iki parçalı olacaktır. Pervazlar, sıvadan 10 mm çıkıntı yapacak şekilde uygulanacak, kasalar bitmiş sıvanın veya alçı panel duvarın üzerine basacak şekilde yapılacak ve takılmış kasa üzerinde sonradan sıva yapılmayacaktır.

Tamamlanan iş hasarlı, eğri ve ezik olmamalıdır. Kaynaklanmış elemanlar temiz, düzgün ve doğru bitirilecektir. Köşeler uygun olarak kesilip birleştirilecek, düzgün ve biçimli olacaktır. Uygun görüldüğünde bağlama elemanları kullanılacaktır.
Kilit ve menteşeler yerlerine hassas biçimde monte edilmelidir. Çizimlerde gösterilen yerlerde plastik şerit bantlar kullanılmalıdır.

Kasanın hasar görmesi durumunda fabrika boyası tümüyle temizlenecek ve  hasarlı yüzeyler doldurulup düzeltilerek pürüzsüz duruma getirilecek, pas önleyici astar ile boyanacaktır.

Yangına dayanıklı kapıların kasaları da istenilen yangın mukavemetini sağlayacak şekilde imal edilecek ve imalatçının kabul edilebilir bir laboratuardan aldığı test sertifikaları Mühendise sunulacaktır.

Röntgen odalarının kapı kasaları ise ilgili kısımda açıklandığı gibi kurşun ile kaplanarak korumalı hale getirilecektir.

Aksesuarlar, Fitiller, Contalar

Kanat kapama mekanizması, kapı kolları, güvenlik sürmesi, menteşeler, kilitler vb doğrama aksesuarları, kanat ağırlığına göre hesaplanacaktır. Tüm aksesuarlar, uluslararası standartlara uygun olacaktır. Tüm kilitler 5 yıl garanti kapsamında olacak, kapı kolları mekanizmaları CrNi paslanmaz çelik olacaktır.

Sistemde kullanılacak fitiller, contalar vb malzemeler uluslararası standartlara göre EPDM, PE veya plastik malzemelerden imal edilmiş, yangına dayanıklı, güneş ışığının ultraviyole ışınlarına mukavim olmalıdır.Yalıtım için kullanılan contalar EPDM olup hiç bir şekilde ısı farklılaşması sırasında deformasyona uğramamalıdır.

Yangın Kapıları

Projelerde yangına çeşitli sürelerde mukavemet istenilen çelik kapılar ve kasaları TS EN 10143 e uygun galvanizli çelik sac kullanılarak imal edilecektir. Kapı ve kasa ISO/TR 6167: Kısım 20 ve 22 de istenilen şartları sağlamalıdır. Kapı ve kasalarda kullanılacak yalıtım fitilleri sıcak ve dumanı önleyecek şekilde eriyerek genleşen ve NFPA 80’e uygun mamuller olacaktır. Kapı etrafındaki boşluklar NFPA 80’e uygun olmalıdır. Kapı ve kasalarda dolgu ve yalıtım malzemesi olarak yanmaz ve yalıtım değeri yüksek taş yünü veya benzeri malzemeler kullanılacaktır. Montajda kullanılacak tüm cıvata, somun vb ürünler TS 914 EN ISO 1461’e uygun galvanizli olmalı ve montaj NFPA 80’e uygun olarak yapılmalıdır.
Kapılarda kullanılacak tüm aksesuarlar ve montajları NFPA 80 koşullarını sağlamalıdır. Yangın kapıları, kendi kendine kapanacak şekilde kapatıcıya sahip olmalı ve bu kapatıcı açık pozisyonunda ise, yangın halinde, otomatik olarak devreye girmeli ve kapıyı kapatmalıdır. Kapılarda panik kolları yer alacaktır. Yangın kapıları 120 dk. Yangın dayanımına sahip olacaktır.

Tüm yangın kapı ve kasaları için. uluslararası kabul edilebilir bir laboratuardan alınan ve istenilen yangın dayanımına sahip olduğunu belgeleyen test raporları sunulacaktır.

Yangın kapı ve kasaları öneri ve tavsiyeleri ile onaylı imalat resimlerine uygun olarak monte edilecektir.

II.1.3.3.3.  ALÜMİNYUM KASALI, LAMİNAT KANATLI  AHŞAP KAPILAR

II.1.3.3.3.1. Genel

Bu şartnamedeki işler laminat kaplı ahşap kapıların, bütün ilgili elemanları, hırdavat, aksesuarlar ve camı ile komple imal ve montajını kapsamaktadır.

İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar Mühendisin onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar onaylanmadan hiçbir malzeme şantiyeye sevk edilmeyecektir. Projeler kapı konstrüksiyonunu, kalınlığını, boyutlarını, birleştirme metodunu, burada sözü edilen hırdavatları ve diğer bütün bilgileri içerecektir.

Laminat kaplı ahşap kapıların tesliminden önce, Mühendisin onayı alınmak üzere her kapı tipi için yapılarını gösteren birer numune sunulacaktır.

Kapılar şantiyeye hasarsız olarak teslim edilecek, nem ve tahribata karşı korunacaktır. Bir binada örtülü olarak korunacak, ısı ve nemdeki aşırı değişmelere maruz bırakılmayacaklardır. Beton, duvar ve sıvanın kurumuş olduğu İnşa halindeki bir binada da muhafaza edilebilirler.

Hasarlı ve tahrip olmuş kapılar Müteahhit tarafından İşveren’e bir masraf çıkarmaksızın değiştirilecektir.

II.1.3.3.3.1.2. Malzemeler

Kapı Kanadı :        Kapı kanatları ahşap, lake veya panel kanat olabilmektedir.
Lamine Cam Kanat :        20x44mm. ebatlarında, kapalı olduğunda görünmeyen alüminyum
çerçeve içine yerleştirilmiş 4+4 lamine cam kapı kanadının, diğer
modüllerle entegre olarak çalışır vaziyette montajlıdır. Kapı
kanatları cam dışında; melamin, laminat, ahşap, lake veya panel
kanat olabilmektedir.

Çatkı malzemesi:        Köknar , bilgisayar kontrollü fırında kurutulmuş olacaktır.

Dolgu Malzemesi:        Köknar (20/32) ızgara

Yüzey:        Mdf 5 mm

Masif:         Gürgen

Laminat:        Normal kapılarda: 1mm kalınlıkta, desensiz düz renkli EN 438,
Tip S, High Pressure Laminate HPL, yüzey yapısı FK bitişli.
Yangına Mukavim Kapılarda: 1mm kalınlıkta desensiz düz renkli EN 438 Tip F, High Pressure Laminate HPL, yüzey yapısı FK bitişli

Menteşe ve aksesuarlar:    18/10 CrNi paslanmaz çelik, yangına mukavim kapılarda istenilen
yangın mukavemetine haiz aksesuarlar kullanılacaktır .
Kilit:Barelli kilit – alın paslanmaz çelik
Kol: Mat paslanmaz çelik ve/veya alüminyum baston tip kol temini
ve montajı
Kapı çekler : Otomatik kapı çek aksesuarı ve montajı
Çelikten mamül metal bileşenler RAL 9006 boyalı olacaktır.
Aluminyumdan mamül bileşenler naturel eloksal olacaktır.
Paslanmaz çelikten mamül bileşenler satine olacaktır.

Tekmelik:            2mm kalınlıkta ve 25 cm eninde paslanmaz çelik.(Projede belirtilen
yerlerde mühendis onayı alınarak yapılacaktır.)

Kapı Kasaları:            Kapı kasası Al Mg Si 0,5 alaşımdan ekstrude edilen alüminyum
profillerden üretilmektedir.
Kapı kasalarının teleskopik özellikte olması duvarlardaki kalınlık
farklarını tolere etmektedir. (10 cm’den başlayarak istenilen duvar
kalınlığına adapte edilebilir.)
Kapı kasaları pervaz genişlikleri max. 65 mm olmaktadır.
Profiller 18 mikron eloksal kaplamadır.
Kasa ve pervazda taşıyıcı profil et kalınlığı, taşıyıcı esaslı kesit
bölgelerinde 2 mm. diğer bölgelerde 1.6 mm. olmaktadır.
Köşe birleşimleri eklemli çektirmelerle birleştirilmektedir.
Kasa pervazlarının duvar birleşimleri ve kanadın kasaya oturduğu
bölgelerde darbe ve sesleri izole eden  airbag fitiller kullanılmaktır.
Menteşeler aynı özellikte ve renkte alüminyum olup, kapı ebadına
göre en az  3 adet kullanılmaktadır.
Kanatlar 180 derece açılabilir özelliktedir.
Özel kanat sistemiyle , kapalı olduğunda görünmeyen özel
alüminyum çerçeve içine yerleştirilmiş Melamin veya Laminat kapı
kanadının, diğer modüllerle entegre olarak çalışır vaziyette
montajlıdır.
Cam:            Cam şartnamesinde tanımlanmıştır.

Bu şartname içinde yer alan hırdavat kalemleri tam bir uygulama için gerekli olan bütün vidaları, cıvataları, diğer takviye elemanlarını, kilitleri, menteşeleri ve diğer gerekli tüm aksesuarları kapsar. Müteahhit tarafından hırdavatlar, anahtar ve kilitler ile ilgili bir cetvel hazırlanacak ve Mühendis tarafından onaylanacaktır. Bu cetvelde her elemanın miktarı, imalatçının katalog numarası, boyutlar, yerleri ve diğer bütün gerekli bilgiler yer alacaktır.

Tüm malzemeler ilgili Türk Standartlarına ve uluslararası standartlara uymalıdır.

II.1.3.3.3.1.3. İşçilik

Serenler ve başlıklar 60×32 mm kalınlıktaki köknar elemanlardan çatılacaktır.

Yapılan çatkı arasına 32 mm kalınlıkta 20/32 mm.lik köknar çıtalarla 50 mm aralıkla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm kalınlıkta mdf prese edilecektir.

1 mm kalınlıkta HPL laminat ile kapı iki yüzü kaplanacaktır. Pencereli kapılarda cam boşluğu köknar masif ile takviye edilecektir.

Kapılar kenarlardan ve üstten 2′şer mm, döşeme kaplamasından İse 10 mm aralık bırakılarak monte edilecektir.

Cam işleri imalatı yazılı talimatlara, listelere ve detay çizimlere ve ilgili şartnamesine uygun olarak yürütülecektir.

Projelerde yangına mukavim olması öngörülen kapı ve kasalar istenilen kategoride yangına dayanıklı olarak üretilecek ve ilgili üreticinin güvenilir uluslararası bir laboratuardan aldığı test raporlan Mühendise verilecektir. Yangına mukavim kapılarda ve kasalarda yangına mukavim panik kollar ve aksesuarlar kullanılacaktır. Röntgen odaları vb. kurşun kaplı mahallerin kapılarında ve kasalarında ayrıca projesine göre kurşun kaplama yer alacaktır.

II.1.3.3.4. KOMPAKT LAMİNAT KAPILAR, BÖLMELER, TEZGAHLAR

II.1.3.3.4.l. Genel

Bu şartnamedeki işler kompakt laminat kapılar. bölmeler. tezgahlar ile ilgili elemanları. hırdavat, ve aksesuarları ile komple imal ve montajını kapsamaktadır.

İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar, malzeme örnekleri ile Mühendisin onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar onaylanmadan hiçbir malzeme şantiyeye teslim edilmeyecektir.

Tüm malzemeler şantiyeye hasarsız olarak teslim edilecek, nem ve tahribata karşı korunacaktır. Bir binada örtülü olarak korunacak, ısı ve nemdeki aşırı değişmelere maruz bırakılmayacaklardır.

Hasarlı ve tahrip olmuş malzemeler Müteahhit tarafından İşveren’e bir masraf çıkarmaksızın değiştirilecektir.

II.1.3.3.4.2. Malzemeler

Kapı:    EN 438, Tip S, projede gösterilen kalınlıkta. gösterilmemesi halinde 12 mm kalınlıkta olacak ve aşağıdaki özellikleri de sağlayacaktır.
Yoğunluk: 1.4 gr/cm3 (DIN 53479)
Elastisite Modülü: > 11000 N/mm2 (DIN 53457)
Gerilme Mukavemeti: 80 N/mm2 (DIN 53455)
Eğilme Mukavemeti: > 100 N/mm2 (DIN 53452)

Bölmeler (wc):

Panel özellikleri;
Her iki yüzü ithal laminat olacaktır.
12 mm. kalınlığında olacaktır.
Gödesi, fenol formaldehit reçine emprenyeli ve siyah renkli olcaktır.
EN 483, DIN 16926, ve BS 3794 normlarına uygun yüksek basıçta (HPL Teknolojisi ile) imal edilmiş olacaktır.
Masif laminatı her iki dış yüzünde renk ve/veya desen vermek maksadıyla boya ve/veya folyo kullanılmayacaktır.
Plakaların kenar bitişleri 6 – 9 – 12 derecelik radyuslarla yuvarlatılmış olacaktır.
Kesim işleminde mutlaka yüksek devirli freze kullanılacaktır.
Aksesuar özellikleri;
Sudan etkilenmeyecektir.
Naturel aloksallı aluminyum gövdeli olacaktır.
Menteşe ve kilit sistemleri tecrübe edilmiş olacaktır.
Uygulama;
Bölme panolarının, duvara montajında ve orta panoyla birleşiminde min. 3 adet “U” bağlantı elemanı gerekmesi durumnda boydan boya “U” eleman kullanılacaktır.
Duvar panosunun duvara montajında min. 3 adet “L” bağlantı elemanı kullanılacaktır.
Her bölme panosuna min. 1 adet “AYAK” kullanılacaktır.
Ayak yüksekliği ayarlanabilir olacaktır.
Ayak yükseklikleri 8 ~15 cm. arasında olacaktır.
Bölme panolarının montajından sonra, duvar panoları ve orta panoların montajı yapılacaktır.
Kapı montajında oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi için panoların açılarında ve terazilerinde olması sağlanacaktır.
Üst başlık montajı yapılacaktır.
Tüm pano ve başlık montajları tamamlandıktan sonra kapı kanatları montajı yapılacaktır.
Kapı kanatları her iki tarafa 900 radiuslu, lamba zıvana sistem olarak monte edilecektir.
Kapı kanadına 2 adet menteşe takılacaktır. 75 cm üzeri genişliklerde 3 adet menteşe takılacaktır.
Kapı kilitleri ve aksesuarları projede gösterilen yerler dikkate alınarak monte edilecektir.
Kilitlerde dolu-boş işareti olacaktır.
Kapılarda askılı kapı stopu olacaktır.
Panoların görünür kenarları radiuslu olacaktır.
Panoların adet ve boyları projede belirtilen ölçülerde olacaktır.

Tezgahlar:     EN 438, projelerde gösterilen kalınlıkta, gösterilmemesi halinde 12 mm kalınlıkta olacak ve aşağıdaki özellikleride sağlayacaktır:
¬                    Yoğunluk: 1.4 gr/cm3 (DIN 534 79)
Elastisİte Modülü: > 10000 N /mm2 (DIN 53457)
Geri1me Mukavemeti: 80 N/mm2 (DIN 53455)
Eğilme Mukavemeti: > 100 N/mm2 (DIN 53452)
Kimyasallara ve lekelere karşı mukavemet iyi olmalı ve aşağıdaki maddelerle 24 saat temasta herhangi bir etki meydana gelmemelidir.
Hidroklorik asit 37%, sulfirik asit 33%, nitrik asit 30%, fostorik asİt 85%, asetik asit 99%, kromik asit 60%, amonyum hidroksit 28%, gümüş nitrat 1%,  potasyum
permenganat 10%, bakırsulfat 10%, aseton, etil alkol, etilen glukol, toluen. Posttorming istenilen tezgahlar projelerde gösterilmiştir.

Montaj Ayakları ve elemanları:    304 kalite paslanmaz çelik

Hırdavat ve Aksesuarlar:        304 kalite paslanmaz çelik

II.1.3.3.4.3. İşçilik

Kesim işlerinde yüksek devirli freze kullanılacak, pürüzsüz ve temiz kenar yüzeyi elde edilecektir. Tüm ünitelerin yekpare olması istenilmektedir, yapıştırarak birleştirmeye izin verilmeyecektir. Kapı ve bölmelerin montajı, projede gösterilen kot ve akslarda. şakulünde ve terazisinde, imalatçı tavsiyelerine uygun olarak yapılacaktır. Tüm kullanılacak montaj elemanları paslanmaz çelik olacaktır. Kapıların içeriden kilitli olup olmadığı dışarıdan belirli olacak şekilde kilit sistemi kullanılacaktır.

Tezgahlar tek parça kompakt laminat olması istenilmektedir. Eklemeye ancak tezgah ölçüsüne uygun levha üretimi olmaması halinde izin verilecektir. Tezgah kenarları ve lavabo vb nedenle yapılacak kesim yüzeyleri düz ve pürüzsüz olmalıdır. Tezgahlar, dolaplara, projesine ve imalatçı tavsiyelerine uygun olarak bağlanacak ve lavabo kenarları sızdırmaya karşı projesine veya Mühendis talimatlarına uygun olarak yalıtılacaktır.

Montaj sonrası tezgah ve denizlik kenarları onaylı malzeme ile macunlanacaktır.

II.1.3.3.5. CAM İŞLERİ

II.1.3.3.5.1. Genel

Bu şartnamedeki işler bina içinde ve dış cephesinde kullanılacak çeşitli cam işlerini kapsamaktadır.

Kullanılacak tüm malzemeler ve örnekleri Mühendisin onayına sunulacaktır. Onaylanmadan hiçbir malzeme şantiyeye sevk edilmeyecektir.

Tüm malzemeler şantiyeye hasarsız olarak teslim edilecek ve imalatçı tavsiyelerine uygun olarak stoklanarak korunacaktır.

Hasarlı ve tahrip olmuş malzemeler Müteahhit tarafından İşveren’e bir masraf çıkarmaksızın değiştirilecektir .

II.1.3.3.5.2. Malzemeler

Düz Cam:            TS 102

Yalıtımlı Cam (Isıcam):    TS 3539 prEN 1279

Reflekte Renkli Cam:        TS EN 1096

Temperli Cam:        TS EN 12150

Laminasyonlu Cam:        BS6206 EN-ISO 12543

Radyasyon Koruma Camı:    Röntgen odalarında kullanılacak ve istenilen kurşun kaplama kalınlığına eşdeğer koruma sağlayacak kalınlıkta olacaktır. Hidrolitik sınıfı HGB 1 , reflektif indeksi 1.79, Limüne geçirgenlik (d=5.0 mm) % 85, Kurşun oksit miktarı > %65, ağır metal miktarı toplamı > %70 ve yoğunluk > 5 gr/cm3

Macun, fitil:    Sistemde kullanılacak fitiller, contalar, bantlar, takozlar vb malzemeler uluslararası standartlara göre EPDM, PE ¬veya plastik malzemelerden imal edilmiş, yangına dayanıklı, güneş ışığının ultraviyole ışınlarına mukavim olmalıdır. Yalıtım için kullanılan contalar hiçbir şekilde ısı farklılaşması sırasında deformasyona uğramamalıdır.

Cam kalınlıkları ve yalıtımlı camlarda boşluk aralıkları projelerde gösterilmiştir.
Tüm camlar, imalatçısı tarafından 10 yıl garanti kapsamında bulunmalıdır.

II.1.3.3.5.3. İşçilik

Kapı, pencere ve bölme panellere takılacak tüm camların kenarları düzgün kesi1miş ve düzelti1rniş olmalıdır. Cam takılması işleri üretici tavsiyelerine uygun olarak yapılmalı ve montaj sırasında kullanılan tüm macun, fitil vb malzemelerin de en az 10 yıl kullanım ömrü olduğu belgelenmelidir.

Projelerde başka türlü belirtilmediği takdirde dış cephedeki camlar  projesinde belirtildiği şekilde renkli reflekte cam (cam+boşluk+düz cam) şeklinde imal edilmiş olup yalıtımlı cam olacaktır. İç camlar, projelerde başka türlü belirtilmediği takdirde 5 mm kumlu (buzlu) cam olarak uygulanacaktır.

II.1.3.3.6. ALÜMİNYUM CAM GİYDİRME CEPHE

II.1.3.3.6.1. Genel

Bu şartnamedeki işler projelerde gösterilen yerlerde yapılacak alüminyum cam giydirme cephe işlerini kapsamaktadır.

Müteahhit, alüminyum cam giydirme cephe imalat projelerini Sözleşme ekinde yer alan projelere uygun olarak imalatı yapacak uzman kuruluşa hazırlatarak Mühendisin onayına sunacaktır. Statik tahkik ve mukavemet hesaplamalarında TS 498 ve DIN 1055 dikkate alınmalıdır. Giydirme cephelerin taşıyıcı sistemi DIN 1055’e uygun statik hesap yapılarak belgelendirilmelidir. Statik hesaplamalarda, cephenin kendi ağırlığından daha önemli olan rüzgarın cephe üzerine yaptığı basınç ve emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, şekli ve cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasında, alüminyum düşey taşıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkla cepheye bağlanmış olmasına dikkat edilmelidir. İki mesnetli taşıyıcılarda ikinci mesnetin düşey profilin ısıya bağlı hareketini engellemeyecek tarzda kayar mesnet olarak konulması gereklidir.

Kullanılacak tüm malzemeler ve örnekleri de Mühendisin onayına sunulacaktır. Onaylanmadan hiçbir malzeme şantiyeye teslim edi1meyecektir.

Alüminyum giydirme cephe proje ve imalatını yapacak firma en az 10 yıldır benzer işleri başarıyla yaptığını belgelemeli ve İşveren’e en az 10 yıl malzeme ve işçilik garantisi vermelidir.

II.1.3.3.6.2. Malzemeler

Alüminyum profiller “TSE ( veya eşdeğeri) Kalite Belgesi”ne, üretim tesisleri de “TSE (veya eşdeğeri) İmalat Yeterlik Belgesi” ne sahip olmalıdır. Alüminyum profiller anodizasyona uygun ve aa 6063 (almgsI05) alaşımında ve ısı izolasyonlu olmalıdır .

II.1.3.3.6.2.1.Xps Isı Yalıtımı+ Alüminyum Kompoze Levha Cephe Kaplaması

4 mm kalınlığındaki alüminyum kompoze levhalar ( RAL  renginde) tava haline getirilecektir. Tava haline getirilen levhaların kulak bükümleri 45° lik bükümler halinde yapılacaktır. Bu levhalar için uygulama ölçülerine göre rüzgar yükleri ve genleşmelerle ilgili statik hesap yapılacaktır. Lüzum görülen yerlerde levha arkasına alüminyum ekstrüzyon profilleri veya daldırma galvaniz çelik kutu profillerle güçlendirme yapılacaktır.
Kenar bükümlerine anahtar geçme özelliği sağlamak için özel kalıp ile kertik açılacak veya çelik konstrüksiyona monte edebilmek için alüminyum L köşebentler bağlanacaktır. Anahtar geçme kertiklerinin veya L köşebentlerin adetleri yapılacak statik hesaplara göre belirlenecektir.
Taşıyıcı konstrüksiyon alüminyum ekstrüzyon profili veya daldırma galvaniz çelik kutu profillerle oluşturulacaktır. Duvar yüzeyine paslanmaz çelik dübellerle ve alüminyum ankrajlar ile sabitlenecektir. Tüm bağlantı elemanları ve taşıyıcı konstrüksiyonun yeterliliği statik hesaplar ile ispatlanacaktır.
Dış cephede Alüminyum Kompoze Levha Cephe Kaplaması uygulaması yapılan tüm alanlarda yapım şartlarında Dış duvarlarda betonarme yüzeylere ( dışarıdan) 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzsüz ve kanallı extrüde polistren (XPS) köpük ile ısı yalıtımı yapılacaktır. (yoğunluğu 20kg/m3 ten fazla ve 100 kpa (1kg/cm2) basınç dayanımlı) (Dış duvarlarda, onaylanmış detay projesine uygun olarak ve5 cm kalınlığında yüzeyi pürüzsüz ve kanallı ısı yalıtım kalınlığı hesaplanmış ve yoğunluğu 20 kg/m³ ten büyük ve basınç dayanımı en az 100 kPa olan extrüde polistren köpük yalıtım levhalarının vida ve plastik dübelle m² ye 5-6 adet gelecek şekilde betonarme veya sıva yüzeyine tespiti)
Projesinde gösterilen alanlarda uygulanacaktır.

II.1.3.3.6.2.2.Camlı Spandrel Panellerin Yapılması
Dışta 6 mm  reflekte (renk seçimi proje müellifi ve müşavir firma tarafından yapılacaktır.) 2. yüzeyde PU-folyo kaplamalı, temperli, kenarları rodajlı, tek cam; içte, çerçeve haline getirilmiş özel spandrel panel alüminyum profili içine oturtulmuş köşeleri kesin buhar geçirimsizliği sağlayacak şekilde izole edilmiş galvanize saç levha ve arası 5cm kalınlıkta (50 kg/m3) taş yünü ile oluşturulup monte edilecektir. İçte 0,7 mm galvanize saç kullanılacaktır. Kapalı panel çerçeve kalınlığı projesine göre tespit edilecektir.
Panelin içi ısı ve ses hesaplarının icap ettiği özellikte, boşluk bırakmadan izolasyon malzemesi ile doldurulacaktır. İç ortamdaki su buharı geçişini önlemek üzere galvaniz saç ile alüminyum profil araları kapatılacaktır.
Alüminyum çerçeve panel profillerinin cam ile yapıştırılan parçaları eloksal kaplamalı olacaktır.
Projesinde gösterilen alanlarda uygulanacaktır.

II.1.3.3.6.2.3.Vizyon Cephe Isı Camları

Mimari grup ve müşavir firma tarafınca onaylanacak pencere alanlarında kullanılacak olan yalıtım camının özellikleri aşağıdaki gibi veya muadili olmalıdır. Son karar numuneler üzerinden müellif tarafından verilecektir.
Dış cam:    6 mm temperli , ford mavi reflekte
Araboşluk:    12 mm kuru hava
İç cam:    6 mm renksiz float

Strüktürel silikonlu cephe sistemlerinde butil+silikon birleşimli özel ısıcam üniteleri,
Geleneksel doğrama ve kapaklı cephe sistemlerinde ise butil+polisülfid birleşimli standart ısıcam üniteleri, ( cephe çizimleri poz no 3)
Çatı ve parapet camlamalarında doğrama sistemine bağlı kalmaksızın butil+ silikon birleşimli özel ısıcam üniteleri kullanılmalıdır
2. Parapet alanlarında kullanılacak parapet panosunun özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
6 mm, ford mavi reflekte, temperli, rodajlı, 2. yüzeyi emaye baskılı opak parapet panosu,
Renk proje müellifi tarafından belirlenecektir.

İlgili Standartlar
1. Üniteyi oluşturan cam plakalar TS 10288 veya EN 572/2 “Binalarda Kullanılan Cam-Esas Ürünler, Bölüm 2: Float Cam” standardına göre üretilmiş olmalıdır.
2. Kaplamalı camlar TS-EN 1096 “Binalarda Kullanılan Kaplanmış Cam” standardına uygun olmalıdır.
3. Temperli camlar DIN 1249, ANSI-Z 97-1, TS-EN 12150 “Tam Temperli Camlar” standardına uygun olarak üretilmelidir.
4. Yalıtım camı üniteleri TS 3539 “Çift Camlı Pencere Ünitesi” standardına uygun olarak üretilmelidir.

II.1.3.3.6.2.4.Camlı Alüminyum Giydirme Cepheler:
Strüktürel düşey silikonlu yatay badem kapaklıcephe sisteminde kullanılacak malzemeler özellikleri:
Alüminyum giydirme cephelerin tasarım, malzeme temin, imalat, montaj ve gerekli testlerin yapılarak eksiksiz iş sahibine teslimi için gereken teknik şartları belirler.
Hammadde:
Alüminyum profiller anodizasyona uygun ve AA 6063 (AlMgSi 05) alaşımındadır. (TS 412)
Kimyasal biçim yüzdesi:
%    Si    Fe    Cu    Mn    Mg    Zn    Ti    Cr    Diğerleri
Min.
Max    0.40
0.45    0.18
0.22    0
0.02    0
0.03    0.45
0.50    0
0.02    0
0.02    0
0.02
0.10

Profiller
Bu alaşımdan üretilen alüminyum profillerin mekanik özellikleri (DIN 1748 Teil 1,Ts996)
Çekme    Akma    Kopma %    Sertlik    Isı iletişim    Özgül ağırlık
215N/mm2    160 N/mm2    10(A10)    70    2.0-2.1W/m2k    2.7 Gr/ mm2

Profiller  “TSE Kalite belgesi”ne üretim tesisleri de “TSE İmalat Yeterlik Belgesi”ne sahip olmalıdır.
Anodik oksidasyon (eloksal):
Alüminyum doğrama imalatçısı firma aşağıda operasyon tarifleri yapılan eloksal işlemlerini gerçekleştirebilecek  bir tesise (yeterli su-su tasfiye sistemi basınç hava karıştırma  ve soğutma sistemi –ısıtma sistemi-sealing sistemi ve polisaj sistemine) sahip olmalıdır.
3-1 Eloksal Öncesi Kimyasal İşlemler:
3-1-1-Yağ Giderme:
Bu işlem polisajdan sonra, profillerin yüzeyindeki yağların giderilmesi amacıyla zaman geçirilmeden yapılacaktır. Bu amaçla 50-60 C sıcaklıkta ve yağ çözücü tuzlar içeren sulu alkalin banyoya uçlarından askılanıp sokulacaktır.Sehim dolayısıyla sarkan profiller ayrıca ortalarından da askılanacaktır.
3-1-2-Yıkama:
Yağ giderme banyosundan sonra, yüzeyindeki sabunlaşmış kısımların profilden uzaklaştırılması amacıyla yapılacaktır.
3-1-3-Dağlama:
Profillerin yüzeyinde kaplı olan oksit tabakasının aşındırılması ve mat bir görünüm elde edilmesi amacıyla yapılacaktır. Bu işlemin yapılacağı banyolar; oksit esaslı ve aşırı aşındırmayı önleyecek katkılar içeren bir özellikte olup, banyo sıcaklığı 50-70 C arasında olacaktır. İmalatın yeknesaklığı için en az 2günde bir bu banyonun analizleri yapılmaktadır.
3-1-4- Yıkama:
İleri işlemler esnasında leke meydana gelmemesi için, doğrama işleminden sonra profiller temiz su ile mutlaka yıkanacaktır.
3-1-5-Nötralizasyon:
Profillerin yüzeylerindeki alkali artıklar HNO3 (NİTRİK ASİT)içeren çözelti banyosunda giderilecektir.
3-1-6-Yıkama:
Nötralizasyon sonrası profiller, yumuşatılmış suda iyice yıkanarak eloksala hazır hale getirilecektir.
3-2 Eloksal (anodik oksidasyon):
Alüminyum  yüzeyindeki  doğal  oksit  tabakası  anodik işlemlerle  dış  ortam  şartlarına dayanıklı  hale  getirilecektir.  Eloksal  tabakası  ile  ilgili  tüm  teknik  gereksinimler QUALANOD’  uygun olarak yapılacaktır.  Eloksal  kaplama  işleminin yapılacağı  tesis QUOALANOD sertifikasına sahip olacaktır.
Eloksal  işlemi  uygulanan alüminyum  profillere  aşağıda  belirtilen testler  yapılarak,  elde edilen sonuçların, QUALANOD’ uygunluğu sağlanacaktır.
İç  ortamda  kullanılan profiller  2 m  mesafede,  dış  ortamda  kullanılan profiller  3 m mesafede  kontrol  edilecektir.  Yapılan kontrol  sonucunda  DIN  17111 standardına uygun olarak, yüzeylerde  renk farklılıkları uygunsuzluklar görülmeyecektir.
ISO  2931 standardına  göre  yapılacak kontrolde,  anotest  cihazı  ile  ölçülen iletkenlik değerinin, kaplama kalınlığı ile çarpımı en fazla 400 mikrosiemens olacaktır.
ISO  3210 standardına  göre  yapılacak kontrolde,  test  sonucundaki  ağırlık kaybı değeri  en fazla 26 mg/dm² olacaktır.
3.3 Toz Boya Yüzey Kaplamaları
Toz boya ön işlemleri ve toz boya işlemlerinin yapılacağı tesis, QUALICOAT sertifikasına sahip olacaktır
Toz boya işlemi uygulanan alüminyum profillere aşağıda belirtilen testler yapılarak, elde edilen sonuçların, QUALICOAT’ uygunluğu sağlanacaktır.
İç  ortamda  kullanılan profiller  3 m  mesafede,  dış  ortamda  kullanılan profiller  5 m mesafede  kontrol  edilecektir.  DIN  17111 standardına  uygun olarak,  yapılan kontrol sonucunda yüzeylerde portakallaşma, kraterleşme, renk farklılıkları, boya atması vb. yüzey hataları görülmeyecektir.
DIN 50939 standardına uygun olarak yapılan kontrollerde,  kromat kaplı yüzeyde 0,6 ile 1 g/m² arasında kromat ağırlığı olacaktır.
EN  ISO  2360’  a  göre  kontrol  edilen yüzeylerde  en az  60  mikron boya  kalınlığı olacaktır.
ASTM D 2794’e göre boyanmış yüzeye en az 25 kg.cm’lik darbe uygulandığında, iç ve dış yüzeyde çatlama olmayacaktır.
QUALICOAT  standartlarına  uygun olarak test  yapılmış  plaka  yüzeyinde  boya  altı korozyon etkileri görülmeyecektir.
DIN  53152   standardına  uygun olarak,  180 derecelik bükme  yapılan test  plakasında boya kalkması görülmeyecektir.
EN  ISO  1520  standardına  uygun olarak,  test  plakasına  yapılan sıkıştırma  işlemi sonunda yüzeyde çatlama olmayacaktır.
QUALICOAT standardına uygun olarak boyanmış test plakasına uygulanan kimyasal etki sonrasında,  yüzeyde matlaşma yada boya birikmesi görülmeyecektir.
EN  ISO  2409 standardına  uygun olarak,  yapılan test sonrası yüzeyde  boya kalkması görülmeyecektir.

3.4. Performans
3.4.1. Hava Geçirgenliği
DIN  EN  12153 standardına  göre  yapılan testlerde,  600 Pa  basınç  farkı  altında, sabit  bölümlerin  birim  alanından geçen havanın miktarı  en fazla  1,5  m3 /  h.m2   olacaktır. Açılır  bölümlerin (kanatlar)  hava  geçirgenlik değerleri,  DIN  EN  12207 standardına uygun olarak belirlenecektir. Giydirme cephe sisteminin sabit ve açılır bölümlerindeki hava geçirgenlik sınıfı, DIN  18055 standardına uygun olarak, binanın yükseklik sınıfına eşdeğer olacaktır.
3.4.2. Su Geçirimsizliği
DIN  EN  12155 standardına  göre  yapılan testlerde,  600 Pa  basınç  farkı  altında, giydirme cephe sisteminin tahliye edilmeyen bölgelerine su girişi olmayacaktır. DIN EN  12154 standardına  göre  belirlenecek su  geçirimsizliği  sınıfı,  DIN    18055 standardına uygun olarak, binanın yükseklik sınıfına eşdeğer olacaktır.
3.4.3. Yapısal Performans
DIN EN 12179 ve DIN EN 13116 standartlarına uygun olarak, düşey taşıyıcı profiller (griyajlar) , düşey açıklığın en fazla 1/200’ü veya 1/300’ü oranında sehim yapacaktır.

3.4.4. Yangın Yayılımı
Giydirme cephe sisteminin inşa edildiği binanın katları arasında cephe elemanları ile kat  döşemeleri  arasındaki  bölümlerden  yangın yayılımının azaltılması  amacıyla galvaniz  çelik  saç  veya  yangın geciktirici  plakalar  yangın bariyeri  olarak kullanılacaktır.
Düşey ve yatay taşıyıcıların montajını müteakip yerinde alınan ölçülere göre 2mm galvanizli saçtan bükülüp parapet altı ve üstüne, giydirme cephe profiline bağlanmadan yanaştırılacaktır.
Bu levhalar hem parapet/kiriş, hem de yatay profiller arasında duman geçirimsizliği sağlanacaktır.
3.4.5 Ses Izolasyonu
Katlar arasında  ses geçişini önlemek için her kat kiriş seviyesinde yangın kesicinin üzerinden başlamak üzere döşeme kalınlığı kadar cam yünü doldurulacaktır.
II.1.3.3.6.2.5.Giydirme Cephe:
Giydirme cephe, projesindeki görünüşe uygun olarak düşey silikon yatay badem kapaklı giydirme cephe sistem olacaktır.
Profiller yerinde numunesi yapılarak proje müellifine onaylattırılacaktır.
Belirtilen açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna detaylarda belirtildiği gibi ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli çelikten mamul ankrajlarla binaya bağlanmış, ek yerlerinde dilatasyon sağlamış taşıyıcı düşey elemanlar ile bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, düşey taşıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşur.
Statik tahkik ve mukavemet hesaplamalarında TS 498 ve DIN 1055 dikkate alınmalıdır.
Giydirme cepheyi yapıya ankre etme sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, ya da  döşeme alt ve üstünden yatay bağlamaya uygun olmalıdır. Ankraj sistemleri sabit ya da ara mesnet (hareketli mesnet) olarak kullanıla bilmelidir.
Bağlantı elemanları ve ankrajlar alüminyum, galvaniz kaplamalı çelik olacaktır. Çelik ankraj kullanımında, ankraj ile alüminyum arasında yalıtım sağlanacaktır. Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve cıvatalar ile yapılacaktır.
Profilin ankraja bağlantıları özel paslanmaz çelik cıvata, burç, her iki başta aderansı temin eden özel pullarla yapılır. Yatay kayıt bağlantıları paslanmaz çelik vidalarla bağlanmalıdır.
Giydirme cephelerin taşıyıcı sistemi uygun statik hesap yapılarak belirlenmelidir. Statik hesaplamalarda cephenin kendi ağırlığından daha önemli olan rüzgar ın cephe üzerine yaptığı basınç ve emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, şekli ve cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasında, alüminyum düşey taşıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkla cepheye bağlanmış olmasına dikkat edilmelidir. İki mesnetli taşıyıcılarda ikinci nesnenin düşey profil in ısıya bağlı hareketini engellemeyecek tarzda kayar mesnet olarak konulması gerekir.
Fitil ve Aksesuarlar Sistemin tamamlayıcı bölümlerini oluşturan EPDM fitiller, kimyasal ve mekanik özellikleri, sistemin bütününde teknik yeterliliği  sağlayacaktır.  Giydirme  cephe  sisteminde  kullanılacak açılım  aksesuarları,  TSE belgeli  aksesuar  firmalarından temin edilecektir.
Genel Giydirme cephe sistemi, dıştan camlamalı sistem olacaktır.
Profiller (Doğrama: ısı yalıtımlı Pencerenin ısı geçirgenliği ≤ 2.3 W/ m² K) Uygulama esnasında idare renk değişimi yapmakta serbesttir.
Çerçeveleri oluşturan profillerin yatay-düşey birleşimleri mekanik olarak kırlangıç geçme profiller ile sağlanacaktır. Yatay-düşey birleşimlerinin sızdırmazlığı sağlanacaktır. Tahliye bölümlerine giren su, tahliye deliklerinden dışarı atılacaktır..
Şantiye Montajı Giydirme  cephe  sistemi,  standart montaj  ve  uygulama  kılavuzlarına  uygun olarak ve/veya  yazılı  olarak onaylanmış  detay  çizimlerine  uygun olarak üretilecek ve/veya binaya monte edilecektir.
Her duvar düzlemi için tek bir düzlemde cephe duvarlarının ayarları ve  şakülü yapılarak giydirme cephe  inşa  edilecektir.  Isıl  hareketler,  bina  hareketleri  ve  belirlenen rüzgar yüklerine  uygun  olarak,  aynı  pozisyonda  kalmayı  sağlayacak şekilde  yeterli  ankrajlar kullanılacaktır.  Sızdırmazlık malzemelerinin taşan bölümleri  silinecek,  tüm  dış  yüzeyler temiz ve düz bırakılacaktır.

II.1.3.3.6.2.6.Alüminyum Güneş Kırıcı Sistem Yapılması

Lazer kesimli projesine uygun 10mm sac, taşıyıcılar içerisine Profil içlerinde bağlantı parçalarının geçmesini sağlayacak uygun ölçüde boşluklar ve kapak bağlantıları için vida delikleri bulunmalıdır.
Tüm güneş kırıcı sisteminden gelen yükler kılavuz profiline, oradan da özel bağlantı parça ve profilleriyle esas cephe profillerine taşıtılmalıdır. Dolayısıyla tüm yükler cepheye, oradan da yapıya aktarılmalıdır.
Kullanılan tüm dış vidalar A4 kalitesinde paslanmaz çelikten olmalıdır.
Profillerin hammaddesi DIN 1748’e göre, alüminyum profillerin teloransı DIN 17615’e göre olmalıdır.

II.1.3.3.6.2.7.Cephe Sistem Açılır Kanat Yapılması

Düşey silikon, yatay kapaklı giydirme cephe için geçerli tüm teknik özellikler ve şartlar açılır kanat sistemleri için de geçerli olacaktır.
Açılır kanatlarda idarece onaylanmış cephe sisteminin orjinal aksesuarları kullanılacaktır..

II.1.3.3.7.3. İşçilik

Cam giydirme cephe, projesindeki görünüş ve detaya uygun olarak gizli kayıtlı sistem olacaktır. Belirtilen açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna detaylarda belirtildiği gibi ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli çelikten mamul ankrajlarla binaya bağlanmış, ek yerlerinde dilatasyonu sağlamış taşıyıcı düşey elemanlar ile bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde yalıtımlı cam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, düşey taşıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşur. Giydirme cepheyi yapıya ankre etme sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, yada döşeme alt ve üstünden yatay bağlamaya uygun olmalıdır. Ankraj sistemleri sabit yada ara mesnet (hareketli mesnet) olarak kullanılabilmelidir.

Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve cıvatalar ile yapılacaktır. Profilin ankraja bağlantıları özel paslanmaz çelik cıvata burç, her iki başta aderansı temin eden özel pullarla yapılır. Yatay kayıt bağlantıları paslanmaz çelik vidalarla bağlanmalıdır.

II.1.3.3.8. OTOMATİK ve AMELİYATHANE HERMETİK KAPILARI

II.1.3.3.8.l Genel

Bu şartnamedeki işler otomatik kapıların. bütün ilgili elemanları, hırdavat, aksesuarlar ve camı ile komple imal ve montajını kapsamaktadır.

İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar Mühendisin onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar onaylanmadan hiçbir malzeme şantiyeye sevk edilmeyecektir. Projeler kapı konstrüksiyonunu, kalınlığını, boyutlarını, birleştirme metodunu, burada sözü edilen hırdavatları ve diğer bütün bilgileri içerecektir.

Kapılar şantiyeye hasarsız olarak teslim edilecek, nem ve tahribata karşı korunacaktır. Bir binada örtülü olarak korunacak. Isı ve nemdeki aşırı değişmelere maruz bırakılmayacaklardır. Beton, duvar ve sıvanın kurumuş olduğu İnşa halindeki bir binada da muhafaza edilebilirler.

Hasarlı ve tahrip olmuş kapılar Müteahhit tarafından İşveren’e bir masraf çıkarmaksızın değiştirilecektir.

II.1.3.3.8.2. Malzemeler

Otomatik kapı, alüminyum karkas içerisinde yer alan laminat kaplı MDF gövdeden oluşacaktır. Kapı boyutları projelerde gösterilmiştir. Kapı karkası ve kapı kasası alüminyum olacaktır. Kapı kasa ve kanadında kullanılacak alüminyum Bölüm II.1.3.3, gövdeyi oluşturacak laminat kaplı MDF kısım ise Bölüm II.1.3.3.’ye uygun olacaktır. Kapının hareket edeceği ray ve diğer tüm aksesuarlar paslanmaz çelik olacaktır. Ray uzun çalışma ömrünü ve sessiz çalışmayı garantileyen plastik bazlı malzeme ile kaplı olmalıdır.

Projelerde cam takılması istenilen kapılarda cam şartnamesine uygun 4+4 mm lamine cam kullanılacaktır.

Otomatik kayar kapılar birbiri üzerine sağa veya sola doğru açılan veya her iki yöne açılan hareketli kanat ile gerektiği takdirde bu hareketli kanatların üzerine açıldığı sabit kanatlardan oluşacaktır .Otomatik kapı normal konumda çalışırken bir sinyal aldığında kendiliğinden açılacak ve belli bir süre soma otomatik olarak kapanacaktır.

Kapıların hareketi kapının üst kısmına yerleştirilmiş hareketli kanatların üzerine asıldığı özel elektromekanik tahrik mekanizmaları vasıtasıyla sessiz bir çalışmayı temin edecek şekilde olacaktır. Pnömatik ve elektrohidrolik tahrik mekanizmaları kabul edilmeyecektir.

Kapı içten ve dıştan birer adet mikrodalga radar ile harekete geçirilecektir. Aktif veya pasif enfaruj sensörler kabul edilmeyecektir. Radarlar hava şartlarından etkilenmemeli, algılama alanları ayarlanabilir olmalı, hem canlı hem de cansız nesnelerin (sedye ve tekerlekli sandalyeler vs.) hareketini algılamalı, kapının önünde hareketsiz duran kişileri algılamamalıdır. Kapı motoru sessiz çalışacak ve koruma sınıfı asgari IP 23 olmalıdır. Mekanizma içindeki elektronik çalışmayı sağlayan devrelerden güç devresi ile kumanda devresi aynı kart üzerinde olmayıp, ayrı kart ve ayrı üniteler içinde olmalıdır.

Kapı elektrik kesilmelerinde elle kolaylıkla açılıp kapanabilecektir. Kap kanatları sessiz ve sarsıntısız çalışabilecek, tek kanadın hızı azami 70cm/sn, asgari 30cm/sn olmalıdır. Azami hız, mekanizma tarafından Avrupa güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde kapı ağırlığına göre otomatikman tayin edilecek, ayrıca açma ve kapama hızları birbirinden bağımsız olarak programlama anahtarı ile ayarlanabilecektir.

Kapı mekanizma üzerinde veya mekanizma dışında kapının yakınında bulunan bir seçme anahtarı vasıtasıyla istenilen tüm fonksiyonlara programlanabilir olmalıdır.

Ayrıca kapı kapanırken araya girecek kişileri emniyete almak için mekanizmanın kanatlar arasında sıkışmaya karşı elektronik emniyet sistemi olacaktır.
Mikroprosesör kontrol ünitesi mekanizmanın çeşitli bölümlerinde meydana gelebilecek elektronik ve mekanik arızalan program seçme anahtarı üzerindeki ışıklı göstergelerle kullanıcıya haber vermelidir. Arızanın yeri bu göstergelere bakılarak tespit edilebilmeli¬ gerektiği takdirde modem ilavesi ile bilgisayardan da takip edilebilmelidir.
***Ayrıca bu imalatlar şartname eki olarak verilen otomatik kapı şartnamesi ve tam hermetik ameliyathane kapı şartnamesine uygun olacaktır.

II.1.3.3.8.3 İşçilik

Otomatik kapılar ve kasaları, imalatçı tavsiye ve önerilerine ve onaylı imalat resimlerin uygun olarak gerekli tecrübeye sahip kişiler tarafından monte edilecektir.

II.1.3.4. AYNA İŞLERİ
Islak hacim sistem detaylarında gösterilen yerlere verilen ölçülere uygun olarak ayna yapılacaktır.

II.1.3.4.1. Genel
Isı değişikliklerine karşı fiziksel özelliklerinde değişiklik olmayacaktır.
Sahip olduğu tüm özellikler uluslarası standartlara uygun olacaktır.
Görünen yüzeylerinde herhangi bir montaj elemanı (vida,çivi,vs.) olmayacaktır.
Kullanılacak olan malzeme ve/veya malzemeler mimari grup ve Mühendise onaylatılacaktır.
Uygulayıcı firma uygulama çizimlerini mimari uygulama  projesine göre çizecek, mimari grup ve Mühendise onaylattıktan sonra imalata geçecektir.
Uygulamanın yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zaiyatı, iş yerinde yükleme,  yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, iş iskelesi, tüm tesisat ve tesisatla ilgili armatürlerin deliklerinin açılması, müteahhit karı ve genel giderler dahil montaj yapılmış, çalışır ve/veya kullanılabilir hale getirilmesi fiyata dahildir.

II.1.3.4.2. Kullanılacak malzemenin özellikleri ve uygulama talimatları:
•    Aynalar flotal ayna olacaktır.
•    Aynaların kenarları 3 cm bizoteli olacaktır.
•    Aynalar yerlerine onaylanmış detayına göre monte edilecektir.

II.1.3.5. DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ

II.1.3.5.1. DOĞAL GRANİT KAPLAMA

II.1.3.5.1.1. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak doğal granit kaplama yapımı için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli İmalat resimlerini Mühendise onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak işin imalat yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri işe başlamadan önce yaparak Mühendisin mutabakatını alacaktır.

II.1.3.5.1.2. Malzemeler

Projede gösterilen yerlerde döşeme kaplaması olarak kullanılacak doğal granitler 2 cm, merdiven basamaklarında 3 cm kalınlığında projelerde belirtilen veya Mühendisin onaylayacağı tiplerde olacaktır. Seçilen tiplere uygun olarak şantiyeye getirilen malzemelerin rengi ve deseni aynı olacaktır. Farklı renk ve desendeki malzemelerin kullanılmasına izin verilmeyecektir. Kullanılacak plaka boyutlan projelerde gösterildiği gibi 60×60 cm (hastane ana girişi, hasta yatak katları koridorları ve polikliniklerde) veya 30cm x serbest olup ( Radyoloji koridorlarında), serbest kenar en az 30 cm olacaktır. Mühendis onayı ile uygulama aşamasında döşemede desen kaplaması yapılacaktır. Süpürgeliklerde aynı malzemeden ve projelerde gösterilen yükseklikte (10 cm) ve şekilde fabrikada imal edilecektir. Merdiven kaplaması olarak kullanılacak granitler, merdiven yatay ve düşey yüzünde parçasız olacaktır. Merdiven basamaklarına projelerde gösterilen veya Mühendisin talimatı doğrultusunda kaymazlık bantları monte edilecektir.
İç mekanlarda kullanılacak granitler cilalı dış mekanlarda kullanılacak granitler ise yakılmış olarak işyerine getirilecektir.

Döşeme Harcı:

Portland Çimento:    TS 19 PÇ 325
Kum:            TS 706, TS 2717 yıkanmış ve elenmiş tabii kum,
Su:            TS 266, Temiz ve zararlı maddelerden arınmış

II.1.3.5.1.3. İşçilik

Doğal granit döşeme işlemi ve sonrasında 48 saat süresince ortam sıcaklığı 5°C’nin altına düşmemelidir. Döşeme yapılacak yüzeyler süpürülerek toz, harç vb atıklar temizlenecektir. Doğal granit plaklar, 400 dozlu döşeme harcının üzerine yapıştırılacaktır. Plaklar kot ve terazisinde derzsiz olarak döşenecektir. Zorunlu durumlarda plakları kesme işlemi sulu sistem testere ile yapılacaktır. Süpürgelikler de aynı harç ile duvara yapıştırılacaktır. Granit döşenen alanlara 48 saat süreyle girilmemelidir. Tüm işler bitirildikten sonra yüzeyler temizlenecektir. Yüzeylerin son
derece pürüzsüz ve düzgün olması şarttır.

I.1.3.5.2. SERAMİK KAPLAMA İŞLERİ

II.1.3.5.2.1. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak seramik kaplama yapımı için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Mühendise onay ¬için sunacaktır. Kullanılacak malzemelerin renk ve desenleri önerilen imalatçıların üretim yelpazesi içinden Mühendis tarafından seçilecektir. Müteahhit ayrıca yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayarak Mühendisin mutabakatını alacaktır.

Yer  ve duvar kaplaması olarak kullanılacak seramik boyutları projelerde belirtilmiştir.

II.1.3.5.2.2. Malzemeler

Yer Seramikleri EN 176- B1 standardına uygun ve kaymaz özellikte olacaktır. Seramiklerin sağlaması gereken asgari özellikler aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki özelliklere ilave olarak, projelerde mat ve parlak granit seramik olarak gösterilen mahallere döşenecek seramiklerin su emme oranı EN 99′a göre ağırlık olarak % 0.5’ten az olmalıdır.

Teknik Özellik    Test Metodu    İstenilen Değer
En ve Boy    EN 98    Maksimum +/- %25
Kalınlık    EN 98    +/- %5
Dikey Köşelilik    EN 98    +/- %0.6
Yüzey Düzgünlüğü    EN 98    +/- %0,50
Su Emme (e) % (ağırlık olarak)    EN 99    Ortalama:<3, Tek olarak: Maks. %3.3
Kırılma Metodu    EN 100    Minimum 27N/mm2
Aşınma Mukavemeti    EN 154    II-V
Sırlı Yüzeyin Çizilme Sertliği    EN 101    Minimum 5 MOHS
Boysal Isıl Uzama    EN 103    Maksimum 9×10 -6 K -1
Isı Şok Dayanımı    EN 104    İstenilmektedir
Çizilme Dayanımı    EN 105    İstenilmektedir
Dona Mukavemet    EN 202    İstenilmektedir
Leke Mukavemeti    EN 122    Maksimum Sınıf 2
Evsel Kimyasallara Dayanıklılık    EN 122    Maksimum Sınıf AA

Yapıştırma macunu, imalatçı tarafından önerilen kalite ve standartta, derz dolgu macunu da su geçirmez özellikte olacaktır.

Tüm malzemeler İşyerinde uygun şekilde depolanacak, üzerleri direkt güneş ışığı almasını önleyecek şekilde kapatılacak ve yeterli havalandırma temin edilecektir. Döşeme için kullanılacak yapıştırma malzemesi her türlü nem ve rutubetten korunacaktır.

Seramik döşenecek yüzeylerde yapılması gereken tesviye betonu, şap ve su yalıtımı işleri ilgili bölümlerde açıklanmıştır.
II.1.3.5.2.3. İşçilik

Seramik döşenecek yüzeylerde gerekli tüm işler ve tesisat tamamlanmış olmalıdır. Seramik döşeme işleri çevre ısısı 10°C ve üzerinde olduğu ortamda yapılacaktır. Döşenecek seramikler kırık, hasarlı, çizik vb olmayacaktır.

Yer seramiği döşenecek yüzeyde yapılacak işler (şap, izolasyon vb) tamamlandıktan sonra yapıştırma macunu yüzeye sürülerek özel tarak ile yivlendirilecektir. Seramikler projede gösterilen şekilde, tam kot, hiza ve meyilinde, istenilen derz aralığı sağlanarak döşenecektir. Seramik kesme işlemi sulu sistem testere ile yapılacaktır. Döşeme işlemi tamamlandıktan sonra derz araları renk ve kalitesi onaylı derz macunu ile doldurulacaktır. Derzler kuruduktan sonra yüzeyler ıslak bez ile temizlenecektir. Duvar birleşimlerinde süpürgelik yapılmayacaktır.

II.1.3.5.3. PVC DÖŞEME KAPLAMASI İŞLERİ

II.1.3.5.3.1. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak PVC döşeme kaplaması yapımı için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Mühendise onay için sunacaktır. Kullanılacak malzemenin üreticisinin ISO 9001, ISO 14001, CE VE TÜRKAK sertifikası bulunacaktır. Kullanılacak malzemelerin renk ve desenleri önerilen imalatçıların üretim yelpazesi içinden Mühendis tarafından seçilecektir. Müteahhit ayrıca yapılacak işin yapım yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayarak, Mühendisin mutabakatını alacaktır.

II.1.3.5.3.2. Malzemeler

Hasta odaları, yoğun bakım ve ameliyathane bölümlerinde kullanım amaçları dikkate alınarak farklı PVC yer kaplamaları kullanılacaktır. Aşağıda her bir bölümde kullanılacak kaplama tipleri verilmektedir.

Hasta odalarında EN 649′a uygun, K5 aşınma sınıfında, esnek, homojen, yönsüz (non-directional), rulo yer döşemesi kullanılacaktır. Malzemenin sağlaması istenilen asgari değerler aşağıda verilmiştir. (25.116/A3 POZU )

Tanım    Test Metodu    İstenilen Değer
Toplam Kalınlık    EN 649/ EN 428    2 mm
Aşınma Yüzeyi Kalınlığı    EN 649/ EN 428    2 mm
Avrupa Sınıflandırması    EN 685/ EN 649    34-43
Yangın Sınıfı    Pr EN 11925 kısım 2/9239 kısım 1    C
DIN 4102    B1
Aşınma Dayanımı    EN 660.1    0.15 mm (≤ 0.15 mm)
Aşınma Grubu    EN 649    P
Boyutsal Sabitlik    EN 434    < 0.4 %
Çukurlaşma    EN 433    Yaklaşık 0.02 mm (≤0,03 mm olabilir)
Isıya Mukavemet    NFX 10 021/ DIN 56612
(EN 12667/DIN 52612)    Yaklaşık 0.02M-20 K/W
0,01 m² K/W

Yoğun bakım üniteleri ve ameliyathane koridorlarında EN 649′a uygun heterojen, yönsüz, antistatik, antibakteriyel, rulo yer döşemesi kullanılacaktır. Malzemenin sağlaması istenilen asgari değerler aşağıda verilmiştir. (25.116/A5 POZU)

Tanım    Test Metodu    İstenilen Değer
Toplam Kalınlık    EN 649/ EN 428    2 mm
Aşınma Yüzeyi Kalınlığı    EN 649/ EN 428    0.7 mm
Yangın Sınıfı    Pr EN 11925 kısım 2/9239 kısım 1    C
DIN 4102    B1
Elektrik Direnci    DIN 54345    10-9 ohm
Aşınma Dayanımı    EN 660.1    0.08 mm (≤ 0.08 mm)
Aşınma Grubu    EN 649    T
Boyutsal Sabitlik    EN 434    < 0.4 % (< 0,1 %)
Çukurlaşma    EN 433    < 0.1 mm (≤ 0.10 mm)
Isıya Mukavemet    NFX 10 021/ DIN 56612
(EN 12524)    Yaklaşık 0.02M-20 K/W
0,02 m² K/W
Kimyasallara Mukavemet    EN 423    İyi
Ses İzolasyonu    EN ISO 717-2    8 Db (min. 4 dB)

Ameliyathanelerde EN 649′a uygun, K5 aşınma sınıfında. esnek, homojen yönsüz, kondaktiv, antibakteriyel, karo yer döşemesi kullanılacaktır. Malzemenin sağlaması istenilen asgari değerler aşağıda verilmiştir. (25.116/A6 POZU, HİJYEN ÖNEMLİ OLDUĞU İÇİN BUNA BAĞLI OLARAK RULO MALZEME KULLANILACAKTIR.)

Tanım    Test Metodu    İstenilen Değer
Toplam Kalınlık    EN 649/ EN 428    2 mm
Aşınma Yüzeyi Kalınlığı    EN 649/ EN 428    2 mm
Avrupa Sınıflandırması    EN 685/ EN 649    34-43
Yangın Sınıfı    Pr EN 11925 kısım 2/9239 kısım 1    C
DIN 4102    B1
NF P 92506    M3
Aşınma Dayanımı    EN 660.1    0.15 mm (≤ 0.15 mm)
Aşınma Grubu    EN 649    P
Boyutsal Sabitlik    EN 434    < 0.25 %
(≤ 0.40 % rulo için)
Çukurlaşma    EN 433    < 0.05mm (≤0,03 mm)
Isıya Mukavemet    NFX 10 021/ DIN 56612
(EN 12667/DIN 52612)    Yaklaşık 0.02M-20 K/W
0,01 m² K/W
Kimyasallara Mukavemet    EN 423    İyi
Boyut    EN 649/ EN 42 (EN 426)    608×608 mm (23 m x 2 m)

Döşeme işinde kullanılacak akrilik esaslı yapıştırıcılar, kondaktif (iletken) yapıştırıcılar ile bakır iletkenler döşeme malzemesini üreten firma tarafından önerilen mamuller olmalıdır. Kondaktif yapıştırıcı üreticisi mamulünün iletkenliği için 10 yıllık garanti sağlamalıdır. PVC döşeme yapılacak tüm mekanların altında düzgün bir yüzey elde etmek için kendi kendine kot alan (self leveling) şap kullanılacaktır. Kendi kendine kot alan şap ürün kullanılır.

Süpürgelikler, döşeme malzemesinin duvara ve döşemeye yapıştırılan özel PVC kepli yastık üzerinde kıvrılması ile oluşturulacaktır. Kepli yastığın döşemeye yapışan kısmı en az 3 cm olmalı ve üzerinde kıvrılan malzemenin ucunun kalkmasını önleyecek şekilde özel yuvası (kepi) olmalıdır.

II.1.3.5.3.3. İşçilik

Döşeme yapılacak yüzey son derece düzgün. temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey üzerinde toz, yağ, sıva boya, çatlak vb bulunmamalıdır. Çatlaklar uygun malzeme ile doldurulmalı ve yüzey temizlenerek uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Hazırlanan yüzeye, sathın düzgünlüğüne bağlı olarak, gereken kalınlıkta, kendi kendine kot alan şap uygulanacaktır.

Döşeme işlemi sırasında ve 24 saat boyunca ortam sıcaklığı 15°C altına düşmemelidir.

Rulo Döşenmesi

Rulolar döşenecekleri odada döşenmeden 24 saat önce açılarak bırakılır. Kullanılacak yapıştırıcı, imalatçısının tavsiyesine uygun bir şekilde döşemeye uygulanır. Rulolar düzgün bir şekilde elle bastırılarak yapıştırılır ve sonra yaklaşık 60-70 kg ağırlığında uygun döşeme silindiri ile üzerinden geçilir. Döşeme işleminin üzerinden 24 saat geçtikten sonra ek yerleri kaynaklanır.

Karo Döşenmesi

Karolar döşenecekleri odada açılarak, malzemede olması muhtemel gerilmelerin boşalması için, 24 saat öncesinde odaya serilerek bırakılırlar. Odada gerekli döşeme karolajı yapıldıktan sonra akrilik esaslı kondaktif yapıştırıcı imalatçı önerileri doğrultusunda döşemeye uygulanır. Döşemede gerekli kondaktivitenin sağlanması için imalatçı önerileri doğrultusunda her bir karonun ortasından kenarlara dik geçecek şekilde bakır iletken çubuklar döşenir ve projesine uygun olarak topraklanır. Bakır iletkenler üzerine karolar bastırılarak yerleştirilir ve döşeme işlemi tamamlanınca yaklaşık 60-70 kg ağırlığında uygun döşeme silindiri ile üzerinden geçilir. Döşeme işleminin üzerinden 24 saat geçtikten sonra ek yerleri kaynaklanır.

Müteahhit, karo (kondaktif) döşenen alanlarda, Mühendis tarafından onaylanan laboratuara EN 1081’e göre elektrik iletkenlik testi yaptırılacaktır. Kondaktif malzeme döşenen alanlarda kabul edilebilir iletkenlik değeri 5xl0’4- 5xl0’6 Ω dur.

Hijyenik koşulların sağlanması için, gerek rulo ve gerekse karo döşenen alanlarda süpürgelik, döşeme malzemesinin, duvara ve döşemeye yapıştırılan PVC profiller üzerinde kıvrılarak yapıştırılması ve tepedeki özel profille kenarın gizlenmesi şeklinde oluşturulacaktır.

Gerek rulo ve gerekse karo döşenmiş alanlara döşeme işleminden sonra 48 saat süreyle girilmemelidir.

II.1.3.5.4. LAMİNE PARKE DÖŞEME KAPLAMASI İŞLERİ

II.1.3.5.4.1. Genel
Tüm aydınlatma ve tesisat, tesisatla ilgili armatürlerin , gerekli delikleri yüklenici firma tarafından açılacaktır.
Isı değişikliklerine karşı fiziksel özelliklerinde değişiklik olmayacaktır.
Sahip olduğu tüm özellikler uluslarası standartlara uygun olacaktır.
Kullanılacak olan malzeme ve/veya malzemeler mimari grup ve mal sahibine onaylatılacaktır.
Uygulayıcı firma uygulama çizimlerini mimari uygulama  projesine göre çizecek, mimari grup ve mal sahibine onaylattıktan sonra imalata geçecektir.
Uygulamanın yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zaiyatı, iş yerinde yükleme,  yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, iş iskelesi, tüm tesisat ve tesisatla ilgili armatürlerin deliklerinin açılması, müteahhit karı ve genel giderler dahil montaj yapılmış, çalışır ve/veya kullanılabilir hale getirilmesi fiyata dahildir.

II.1.3.5.4.2. Kullanılacak malzemenin özellikleri ve uygulama talimatları:

Malzeme Tanımı            :Meşe Natural – Çok Tabakalı (3 Katmanlı) Lamine Parke
Malzeme Ebatları        :Kalınlık :14mm Genişlik :205mm Uzunluk :2200mm
Profil                :    Lamba ve Zıvana

Cila Tanımı            : UV kurutmalı cila
Üst Katman Kalınlığı    :3,40 mm Sert Ağaç Kafalarda 10 cm Su Kontrası
veya 10 cm Sert Ağaç

Orta Katman Ağaç Cinsi    : Göknar (Üst katmana dik yönde yerleştirilir)
Alt Katman             : Ladin (Üst katman ile aynı doğrultuda yerleştirilir)
Ağırlık                :    8 kg/m²
Paket Detayı            :    2,706 m²
Aşınma                :    ≥ 4000 taber
Cila Tanımı            :    Su Bazlı UV Kurutmalı Cila
Formaldehıt Emisyonu     :    E1
Yangın Dayanımı         :    Ds1
Kırılma Mukavemeti    :    NPD
Kayganlık            :    NPD
Uygulama Şekli        :    Yüzer Sistem / Alttan Yapıştırmalı
TSE                :    VAR
CE (AT UYGUNLUK BEYANI):    VAR

Süpürgelik  (8 cm)
Şilte (2 mm) +Tutkal
İşçilik (yüzer sistem uygulanma), nakliye, hamaliye   fiyata dahildir.

II.1.3.5.5. HALI DÖŞEME KAPLAMASI

II.1.3.5.5.1. Genel
Isı değişikliklerine karşı fiziksel özelliklerinde değişiklik olmayacaktır.
Sahip olduğu tüm özellikler uluslarası standartlara uygun olacaktır.
Görünen yüzeylerinde herhangi bir montaj elemanı (vida,çivi,vs.) olmayacaktır.
Kullanılacak olan malzeme ve/veya malzemeler mimari grup ve mal sahibine onaylatılacaktır.
Uygulayıcı firma uygulama çizimlerini mimari uygulama  projesine göre çizecek, mimari grup ve mal sahibine onaylattıktan sonra imalata geçecektir.
Uygulamanın yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zaiyatı, iş yerinde yükleme,  yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, iş iskelesi, tüm tesisat ve tesisatla ilgili armatürlerin deliklerinin açılması, müteahhit karı ve genel giderler dahil montaj yapılmış, çalışır ve/veya kullanılabilir hale getirilmesi fiyata dahildir.

II.1.3.5.5.2. Kullanılacak malzemenin özellikleri ve uygulama talimatları:

•    halı uygulanacak zemine özel yapıştırıcı ile tekniğine uygun şekilde 50-100 gr/m2 kaymayı önleyici ve iletken özellikte, çevreye uyumlu karo halı yapıştırıcısı kullanılarak yapıştırılacaktır.
•    100 % Polyamide ( %100 Solution dyed) İplikten üretilmiş 1/10 bukle ayarında
Düğüm sayısı 40,5 düğüm/10cm,
Düğüm sıklığı 159.900 düğün/m2 (39,4end-40,5 stitches),
Hav ağırlığı 500g/m2,
Hav yüksekliği 2,5mm
Toplam ağırlık 3900gr/m2
Toplam hav kalınlığı 6,4mm
•    Kullanılacak halının dayanıklılık sınıfı yoğun trafik (heavy contract)- Avrupa Klasifikasyonu (Europe Classification) EN1307 olacaktır.
•    Taban hem fiziksel hemde ısı farklılıklarında boyut değiştirmez  boyut sağlamlığı (dimentional stability) Avrupa Klasifikasyonu BS 4682 Bölüm III’e uygun  olacaktır.
•    Elektrostatik değeri max. 2.0 kV ve halı tabanında statik elektriğin sürekli boşalımını sağlayan topraklama sistemi olacaktır.
•    Anti- bakteriyel ve lekelere karşı mukavemetli olacaktır.
•    Yanma mukavemeti ;  Avrupa Klasifikasyonu BS4790, ISO 9239Bölüm I’e uygun olacaktır.
II.1.3.5.6. ENDÜSTRİYEL ŞAP VE EPOKSİ KAPLAMASI
Epoksi yapılacak zemin 8 cm kalınlıkta hazır beton dökülüp mastarlandıktan sonra disk ve bıçak perdahı yapılarak epoksiye hazır pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Hazırlanan bu yüzey temiz tutularak  min 3 mm kalınlığında epoksi uygulaması yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatı.

Not: Epoksi kaplamalar min 28 günlük ve nem oranı %4′ün altına inmiş betonlara uygulanmalıdır. İmalat         programı yapılırken bu süre göz önünde tutulmalıdır.

Not: Min ortam uygulama sıcaklığı +10C olmalıdır.

II.1.3.6. DUVAR KAPLAMA İŞLERİ

II.1.3.6.1. KİREÇ-ÇİMENTO HARÇLI SIVA: Bakınız II.1.2.8.

II.1.3.6.2. ALÇI SIVA

II.1.3.6.2.1 .Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak alçı sıva yapımı için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Mühendise onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak işin yapım yöntemi ve kalitesini gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayarak. Mühendisin mutabakatını alacaktır.

Bütün malzemeler zarar görmemeleri için dikkatle depo edilecek, korunacak ve kullanılacaktır. Kullanmadan önce şantiyede depolanacak olan malzemeler platformlar üzerinde istiflenecek, muşamba veya diğer uygun malzemelerle su geçirmez şekilde örtülecek ancak yeterli havalandırma sağlanacaktır. Çeşitli nedenlerle bozulmuş malzemeler İşveren’e ek bir maliyet getirmeden Müteahhit tarafından değiştirilecektir.

II.1.3.6.2.2. Malzemeler

Perlitli sıva alçısı, uluslararası standartlara uygun imalat yapan bir üretici ürünü olmalı ve basınç mukavemeti 25-55 kgf/cm2, eğilmede çekme mukavemeti 10-25 kgf/cm2 değerlerini sağlamalıdır.

Perdah sıvası da uluslararası standartlara uygun imalat yapan bir üretici ürünü olmalı ve basınç mukavemeti 25-35 kgf/cm2 değerini sağlamalıdır.

File ve dış köşe profilleri üretici firma tarafından önerilen mamuller olmalıdır.

II.1.3.6.2.3. İşçilik

Alçı sıva ortam sıcaklığının uygulama ve sonrasındaki 24 saat içerisinde 35° C’nin üzerine çıktığı ve 5°C’nin altına düştüğü dönemlerde yapılmamalıdır.

Sıva yapı1madan önce yağlı ve kirli yüzeyler iyice temizlenmelidir. Gaz beton yüzeyler tozdan arındırılmalıdır. Tozma engellenemiyorsa yüzeye ince bir fi1m şeklinde uygun astar sürülmelidir. Köşelere çatlamaya karşı file ve dış köşelere profiller yerleştirilerek sıvanacak yüzey mastarlarla anolara ayrılır. Duvardaki su, elektrik, telefon vb tesisata ait boşluklar var ise bunlar kalınlığı 1 cm.yi aşmayacak şekilde aynı alçı ile doldurularak üzerine derz bandı yapıştırılacaktır. Aynı şekilde duvarın perde, kolon ve kiriş birleşimlerinde farklı çalışma nedeniyle oluşacak çatlamaları önlemek için bu kısımda kalın derz bandı uygulanacaktır.

Yapılacak sıva kalınlığı 1-1.5 cm arasında olacak ancak hiçbir şekilde 1.5 cm.yi geçmeyecektir. Sıvanacak yüzey kontrol edilip sıva kalınlığı, yüzey düzgünlüğüne göre, belirlendikten sonra bu kalınlığa uygun anolar mastar boyunu geçmeyecek aralıklarla ve yüzey yüksekliğini 3’e bölecek şekilde yerleştirilecektir. Anolar arası düşey olarak doldurulacaktır. Sıvanacak gazbeton, beton ve tuğla yüzeyler uygulama öncesi su ile ıslatılacaktır. Çok düzgün betonarme yüzeyler, özellikle tavanlar sıva uygulamasından önce pürüzlendirilmeli veya harcın yapışmasını sağlayıcı malzeme ile astarlanmalıdır .

Sıva harcı, üretici firma talimatlarına uygun olarak temiz bir kapta karıştırılarak sıva yapılacak alana sıva küreği ile bastırılarak veya malayla atılarak yayılır. Alüminyum mastarlar anolara dayanarak ve bastırılmadan mastarlanır. Harcın fazlası sıyrılarak atılır. Harç ön prizini yapmaya başlamadan önce yüzey mala ile perdahlanır.

Alçı sıva prizini aldıktan sonra son derece pürüzsüz ve düzgün bir yüzey elde etmek için yaklaşık 3 mm kalınlıkta perdah sıvası uygulanacaktır.

II.1.3.6.3. ALÇI PLAKA İLE BÖLME DUVAR VE DUVAR KAPLAMASI

II.1.3.6.3.1. Genel

Bu Şartnamede projelerde gösterilen yerlerde yapılacak alçı panel bölme duvar ve duvar kaplamaları için malzeme ve yapım metotları tanımlanmaktadır.

Müteahhit tüm kullanacağı malzemeleri Mühendise onay için sunacaktır. Müteahhit uygulama için gerekli tüm imalat resimlerini hazırlayarak Mühendise sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak işin kalite ve yapısını gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlanacaktır.

II.1.3.6.3.2. Malzemeler

Alçı plakalar TS 452’ye uygun olmalıdır. Bölme duvarlarda her iki yüzde vida veya yapıştırılarak birbirine tespit edilmiş 12.5 mm kalınlıkta 2 şer plaka yer alacaktır. Plaka tabakalarının bindirme şekli üretici tavsiyesine göre yapılacaktır. Plakaların her iki yüzeyi de karton kaplanmış olacaktır.

Islak hacimlerde, ıslak hacme bakan ve tesisat geçen duvarlarında her iki yüzdeki her iki alçı plaka, suya dayanıklı tip olacak ve üzerinde seramik yapıştırılabilir cins emprenye edilmiş karton bulunacaktır.

Projelerde yangına mukavim olması istenilen bölme duvarlar ve duvar kaplamalarında kullanılacak tüm plakalar cam elyaf katkılı özel alçıdan yapılmış olacaktır.
Bölme duvar kalınlıkları projelerde gösterilmiştir .

Duvar kaplaması için kullanılacak alçı plakalar bölme duvarında kullanılanların aynısı olacak ve iki kat (12.5mm+12.5mm) olarak metal konstrüksiyona monte edilecektir.

Yatay ve düşeyde kullanılan tüm profiller galvanizli olacaktır. Konstrüksiyonda kullanılacak metal özellikleri ve galvaniz yöntemİ ve kalınlıkları konularında Mühendis’in önceden onayı alınacaktır.

Montaj malzemeleri de galvanizli olacak ve bölme duvardaki izolasyon taşyünü ile sağlanacaktır.
¬Bitmiş duvarların boyaya hazırlanması için çekilecek yaklaşık 3 mm kalınlığındaki saten alçı perdah için kullanılacak malzeme plaka imalatçısı tarafından önerilen ürün olmalıdır.

II.1.3.6.3.3. İşçilik

Bölme duvarlardaki ve metal konstrüksiyonlu duvar kaplamalarındaki alçı plakalar yatayda U ve düşeyde C tipi galvanizli profiller kullanılarak üretici tavsiyelerine uygun olarak monte edilecektir. Kullanılacak profil boyutları, duvar kalınlığına bağlı olup, değişik duvar kalınlıklarına göre kullanılacak profiller projelerde ve sistem detaylarında gösterildiği gibi veya Mühendisin talimatına göre olacaktır. Dış ve iç köşelerde kırılma ve çatlamaları önlemek için alçı plaka birleşimlerinde delikli köşe profili ve köşe bandı kullanılacaktır. ¬Plakalar arasına derz bandı konulacak ve derz alcısı ile doldurularak düzgün, eksiz bir yüzey elde edilecektir. Plakaların metal profillere oturduğu yerler, yalıtım bandı kullanılarak izole edilecektir. Bandın titreşim kesici özellikte olmasına dikkat edilecektir.

Bölme duvar içinden geçen tesisat, duvarın bir yüzü kapatıldıktan sonra duvar içine yerleştirilecek ve sonra duvarın ikinci yüzü kapatılacaktır. Tamamlanan duvara yaklaşık 3 mm kalınlığında saten perdah alçısı+saten alçı kaplama çekilerek boyaya hazır hale getirilecektir.

Bölme duvar üzerinde kapı olan yerlerde kapı yanlarında \i?e üzerindeki profiller projesine veya Mühendisin talimatına uygun olarak monte edilecektir.

Bütün bölme duvarlarda ve projelerde gösterildiği yerlerde metal konstrüksiyonlu duvar kaplamalarında 5cm.lik taş yünü ses izolasyon malzemesi olarak kullanılacaktır.
Islak hacimlerde tesisat ve vitrifiye bağlanacak kesimlerde ve kurşun kaplama yapılacak röntgen odalarındaki bölme duvarlarında da gerekli metal taşıyıcı profiller kullanılacaktır.

II.1.3.6.4. SERAMİK DUVAR KAPLAMA İŞLERİ

II.1.3.6.4.1. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak seramik kaplama yapımı için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Mühendise onay ¬için sunacaktır. Kullanılacak malzemelerin renk ve desenleri önerilen imalatçıların üretim yelpazesi içinden Mühendis tarafından seçilecektir. Müteahhit ayrıca yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayarak Mühendisin mutabakatım alacaktır.

Yer  ve duvar kaplaması olarak kullanılacak seramik boyutları projelerde belirtilmiştir.

II.1.3.7.4.2. Malzemeler

Duvar seramikleri EN 153 BIII standardına uygun dekoratif seramik olacaktır. Seramiklerin sağlaması gereken asgari özellikler aşağıda verilmiştir.

Teknik Özellik    Test Metodu    İstenilen Değer
En ve Boy    EN 98    +/- %0.5
Kalınlık    EN 98    Maksimum +/- %0.5mm
Dik Köşelilik    EN 98    +/- %0.5
Yüzey Düzgünlüğü    EN 98    +/- %05 – %0.3
Su Emme (e) % (ağırlık olarak)    EN 99    %15
Kırılma Metodu    EN 100    Ortalama 15N/mm2
Sırlı Yüzeyin Çizilme Sertliği    EN 101    Minimum 3 MOHS
Boysal Isıl Uzama    EN 103    Maksimum 9×10 -6 K -1
Isı Şok Dayanımı    EN 104    İstenilmektedir
Çizilme Dayanımı    EN 105    İstenilmektedir
Leke Mukavemeti    EN 122    Minimum Sınıf 2
Evsel Kimyasallara Dayanıklılık    EN 122    Maksimum Sınıf AA

İç ve dış köşelerde alüminyum köşe profili kullanılacaktır.

Yapıştırma macunu, imalatçı tarafından önerilen kalite ve standartta, derz dolgu macunu da su geçirmez özellikte olacaktır.

Tüm malzemeler İşyerinde uygun şekilde depolanacak, üzerleri direkt güneş ışığı almasını önleyecek şekilde kapatılacak ve yeterli havalandırma temin edilecektir. Döşeme için kullanılacak yapıştırma malzemesi her türlü nem ve rutubetten korunacaktır.

Seramik döşenecek yüzeylerde yapılması gereken tesviye betonu, şap ve su yalıtımı işleri Teknik Şartname 3D, 3E ve 6D’de anlatıldığı şekilde yapılacaktır.

II.1.3.6.4.3. İşçilik

Seramik döşenecek yüzeylerde gerekli tüm işler ve tesisat tamamlanmış olmalıdır. Seramik döşeme işleri çevre ısısı 10°C ve üzerinde olduğu ortamda yapılacaktır. Döşenecek seramikler kırık, hasarlı, çizik vb olmayacaktır.

Duvar seramiği döşenecek yüzeyler temizlenip, kir, toz vb maddelerden arındırıldıktan sonra yapıştırma macunu yüzeye sürülerek özel tarak ile yivlendirilecektir. Seramikler projede gösterilen şekilde, tam şakulünde ve hizasında istenilen derz aralığı sağlanarak döşenecektir. Seramik kesimi için sulu sistem testere kullanılacaktır. İç ve dış köşelere onaylı köşe profilleri yerleştirilecektir. Tamamlanan yüzeylerdeki derzler onaylanan renk ve kalitede derz dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Derzler kuruduktan sonra yüzeyler ıslak bez ile temizlenecektir.

II.1.3.6.5. AKUSTİK ALÇI PANEL DUVAR KAPLAMASI: Akustik amaçlı önlemler alındıktan sonra II.1.3.7.3. uygulaması yapılacaktır.

II.1.3.7. TAVAN KAPLAMA İŞLERİ

II.1.3.7.1. KİREÇ-ÇİMENTO HARÇLI TAVAN SIVASI: Bakınız II.1.2.8.

II.1.3.7.2. ALÇI SIVA TAVAN KAPLAMASI: Bakınız II.1.3.7.2.

II.1.3.7.3. MODÜLER PERFORE ALÜMİNYUM ASMA TAVAN

II.1.3.7.3.1. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak alüminyum asma tavan yapımı için malzeme ve metotlar ile işlerin kapsam ve ölçüm şekli tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri Mühendise onay için sunacaktır. Mühendis tarafından talep edilmesi durumunda Müteahhit, yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren numune imalatlar yapacaktır.

Müteahhit, gerekli tüm uygulama detaylarını gösteren imalat projelerini hazırlatarak onay için Mühendise sunacaktır.

II.1.3.7.3.2. Malzemeler

Alüminyum asma tavan, EN 1396′ya uygun 0.7 mm kalınlıktaki plakalardan ve 60x60cm ve 30x30cm boyutlarında imal edilecektir. Paneller geçmeli tip olarak tasarlanacak ve montaj sonrası tavanda paneller dışında herhangi bir görünen parça olmayacaktır. Paneller projesine uygun tipte olacaktır. Panel arkası kumaş kaplı olacaktır. Standart modül ile kapatılamayacak kısımlarda modüller düzgün bir şekilde kesilecektir. Modüller son derece düzgün ve terazisinde olacaktır. Modüllere imalat sonrası BS 8290 TAIM ve AFNOR NFP 68-203’e uygun şekilde en az 50 mikronluk bir kat polyester toz boya uygulaması mekanik olarak yapılacaktır. Onaylanan üretici firmanın renk kataloğu dikkate alınarak panel renklerine Mühendis karar verecektir. Renk üretim süreci boyunca ISO 7724/2 (ASTM E-38) ve ISO 7724/3 (ASTM D-2240)’a uyarak denetlenmeli ve renk sapması DE=1’i hiçbir şekilde geçmemelidir.

Montaj malzemesi olarak kullanılan profiller galvanizli çelik olacaktır. Konstrüksiyonda kullanılacak metal özellikleri ve galvaniz yöntemi ve kalınlıkları konularında Mühendis’in önceden onayı alınacaktır.

II.1.3.7.3.3. İşçilik
Montaj üreticinin tavsiyelerine ve DIN 18168 standardına uygun olarak yapılmalıdır. Montaj sonrası asma tavanda hiçbir sarkma, sehim ve eğriliğe müsaade edilmeyecektir.

Asma tavan yapılacak mekanın çevre duvarına asma tavan alt kotu işaretlenerek, duvar boyunca U profilleri çelik dübeller ile tespit edilecektir. Çift cidarlı ana destek profilleri tek yönde ve 120 cm de bir U profilleri üstüne basacak şekilde monte edilecektir. Bu ana karkasa, mekanda kullanılacak panel boyutuna bağlı olarak her 60 veya 30 cm de bir özel çapraz bağlantılar ile bağlanan profiller ile taşıyıcı sistem oluşturulacaktır. Oluşturulan taşıyıcı sisteme paneller monte edilecektir. Duvar kenarlarında paneli U profilin içine sıkıştırmak için özel imal edilmiş yaylı veya benzeri bir sistem kullanılacaktır.

Alüminyum asma tavan kenarlarında, mekan boyutu nedeniyle, alçı plaka asma tavan yapılması gerekmesi halinde, alüminyum asma tavan montajı için gerekli U profilini monte edebilecek şekilde, alçı plaka asma tavan kenarında gerekli profiller de kullanılarak alçı plaka ile havuz oluşturulacaktır.

Modüller dört taraftan profillere geçmeli klipsler ile tutturulacaktır. Müteahhit, asma tavan panellerinin kullanımı sırasındaki söküm ve bakımı için 10 adet özel anahtarı geçici kabul sırasında İdare’ye teslim edecektir.

Modül üzerine şantiyede delik açılmasına müsaade edilmeyeceği için, Müteahhit. kullanılacak armatür ve diğer ekipmanı dikkate alarak panellerin fabrikada ve boya öncesi delinmesini sağlayacaktır.

II.1.3.7.4. DEKORATİF AKUSTİK ALÇI PLAKA ASMA TAVAN

Proje ve detayına uygun olarak II.1.3.8.3. deki uygulama esaslarına göre yapılacaktır.

II.1.3.8. DIŞ CEPHE KAPLAMA İŞLERİ

II.1.3.8.1. MEKANİK KOMPOZİT ALÜMİNYUM CEPHE KAPLAMASI

II.1.3.8.1.1. Genel
Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak kompozit alüminyum dış cephe kaplaması yapımı için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli İmalat resimlerini Mühendise onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak işin yapını yöntemi ve kalitesini gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayarak, Mühendisin mutabakatını alacaktır. Renk seçimi Mühendis tarafından yapılacaktır.

Bütün malzemeler zarar görmemeleri için dikkatle depo edilecek, korunacak ve kullanılacaktır. Kullanmadan önce şantiyede depolanacak olan malzemeler platformlar üzerinde istiflenecek, muşamba veya diğer uygun malzemelerle su geçirmez şekilde örtülecek ancak yeterli havalandırma sağlanacaktır. Çeşitli nedenlerle bozulmuş malzemeler İşveren’e ek bir maliyet getirmeden Müteahhit tarafından değiştirilecektir.

II.1.3.8.1.2. Malzemeler

Kompozit Alüminyum Levha: Bazı mekanik ve fiziksel özellikleri şunlardır:

Alaşım: 3105 H 25
Gerilme Mukavemeti: Rm 150 N/mm2 (MPA)
%0.2 test gerilimi: Rp 0.2  125 N/mm2 (MPA)
Uzama: A50>6%
Elastikiyet Modülü: E=70 000 N/mm2 (MPA)

Montaj Elemanları:    Montajda kullanılacak tüm malzemeler kompozit alüminyum imalatçısının önerdiği tipte olacaktır. Paslanmaz çelik olmayan tüm çelik profiller sıcak daldırma ile galvanizlenmiş olacaktır.
II.1.3.8.1.3. İşçilik

Kompozit alüminyum kaplanacak bina cephesi yatayda ve düşeyde ölçü aletleri ile kontrol edilerek yatayda ve düşeyde ayarlı konstrüksiyon ile tek bir düzlem haline getirilecektir. İlk aşamada maksimum 70 cm aralıklarla galvanizli çelik profiller duvara bayrak ve çelik dübeller ile monte edilecektir. Hazırlanan çelik karkasa özel alüminyum profiller (ray) yatayda ve maksimum 70 cm aralıklarla paslanmaz cıvatalar ile bağlanacaktır. Kompozit alüminyumlar projede gösterilen ölçü ve boyutlarda kesilerek arka yüzlerine alüminyum Z askı kancaları vidalanacaktır. Kompozit alüminyum levhalar bu kancalar vasıtasıyla duvara monte edilen alüminyum raylar üzerine asılacak ve terazisine getirilecektir. Bitmiş yüzey tam şakulünde ve terazisinde olacaktır. Plakalar karkasa düzgün bir şekilde monte edilecek ve ses yapacak boşluk olmaması sağlanacaktır.

II.1.3.9. BOYALAR

II.1.3.9.1. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak boya işleri için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri Mühendise onay için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak işin yapım yöntemini, kalitesini ve rengini gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayarak, Mühendisin onayını alacaktır. Renk seçimleri Mühendis tarafından yapılacaktır.

II.1.3.9.2. Malzemeler

İlgili Standartlar:     ¬

Sentetik Boya (Yağlı Boya):    TS 39, katı madde rniktarı (TS 1762) ağırlık olarak maksimum %76, yoğunluk (ASTM D 1475) 1.30-1.35 gr/cm3, parlaklık 85° (TS 4318/4320) 40-50

Sentetik Boya İnceltici:    TS 39 Kokusuz solventli

Plastik Boya:    TS 5808 Akrilik bağlayıcılı, katı madde miktarı (TS 1762) ağırlık olarak maksirnum %58, yoğunluk (ASTM D 1475) 1.35-1.40 gr/cm3, parlaklık 60° (TS 4318/4320) 0- 10

Antipas:    TS 11651 Gri, katı madde miktarı (TS 1762) ağırlık olarak % 62-66, yoğunluk (ASTM D 1475) 1.20-1.26 gr/cm3

Plastik Astar:    TS 5808 akrilik esaslı, katı madde miktarı (TS 1 762) ağırlık olarak maksimum %43, yoğunluk (ASTM D 1475) 1.03-1.09 gr/cm3

Sentetik Astar:    TS 11651 katı madde miktarı (TS 1762) ağırlık olarak maksimum % 82, yoğunluk (ASTM D 1475) 1.58-1 .65 gr/cm3

Antibakteriyel Boya:        TS 5808, fungusit katkılı, katı madde miktarı (TS 1762) ağırlık olarak maksimum %50-55, yoğunluk (ASTM D 1475) 2.25-1.35gr/cm3, parlaklık 60° (TS 4318/4320) 20-30, Antibakteriyel özelliği kabul edilebilir bir laboratuar tarafından belgelenecektir.

Antibakteriyel Astar:    TS 5808, fungusit katkılı, katı madde miktarı (TS 1762) ağırlık olarak maksimum % 10, yoğunluk (ASTM D 1475) 1.00-1.05gr/cm3, Antibakteriyel özelliği kabul edilebilir bir laboratuar tarafından belgelenecektir.
¬
II.1.3.9.3. İşçilik

Boyanacak yüzeyler yağ, kir, pas, toz veya zayıf malzemeler ihtiva etmeyecektir. Gerekli yerlerde, yüzey düzensizlikleri ve delikler onaylanmış yöntemler ile doldurulacak veya kaldırılacaktır.

Boyanacak demir yüzeyler, yağdan arındırılmak için solvent kullanılarak temizlenecektir. Gevşek pas ve diğer yabancı maddeler içeren yüzeyler, zımpara teli ve kumlama yöntemi ile mekanik olarak temizlenecektir. Temİzleme işleminden sonra boyanacak yüzeylere iki kat antipas sürülecektir. Daha sonra yüzeyler iki kat sentetik boya ile boyanacaktır.

Plastik boya ile boyanacak yüzeyler boyadan önce temizlenerek kuru ve temiz bir duruma getirilmelidir. Boyanacak yüzeylere önce bir kat plastik astar ve sonra iki kat plastik boya uygulanacaktır. Plastik boya üretici tavsiyesine uygun olarak ve yaklaşık %30 oranında su ile seyreltilerek uygulanacaktır.

Antibakteriyel boya ile boyanacak yüzeylerde uygulanacak işlem plastik boya için belirtilen şekilde olacaktır.

Sentetik boya ile boyanacak yüzeyler boyadan önce temizlenerek kuru ve temiz bir duruma getirilmelidir. Boyanacak alçı plaka ve alçı sıva yüzeylere önce 1/6 oranında inceltilmiş bir kat plastik astar ve sonra bir kat sentetik astar uygulanacaktır. Yüzeye daha sonra iki kat sentetik boya uygulanacaktır. Sentetik boya üretici tavsiyesine uygun olarak ve yaklaşık %10-15 oranında boya incelticisi ile seyreltilerek uygulanacaktır.

Boyanmış yüzeylerde akma, damla, çıkıntı, fırça izleri, renk ve desen değişikliği gibi belirtiler bulunmayacaktır. Kapatma özelliği tam olacak ve her kat düzgün bir tabaka oluşturacak şekilde uygulanacaktır. Yeterli kurumanın sağlanması için bir birini izleyen tabakalar arasında yeterli süre bırakılmalıdır.

Boyanacak yüzey ve dış hava sıcaklığı 5°C ve üzerinde olmalıdır. Harici su emilsiyonlu boyalar havadaki nem oranının % 80’i aştığı durumlarda kullanılmamalıdır.

II.1.3.10. AHŞAP DOLAPLAR

II.1.3.10.1. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak ahşap dolapların yapımı için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Mühendise onay için sunacaktır. Müteahhit, ayrıca yapılacak işin yapım yöntemini ve kalitesini gösteren örnekleri işe başlamadan önce Mühendise sunarak onayını alacaktır. Kullanılacak renklere Mühendis karar verecektir.

II.1.3.10.2. Malzemeler

Banko ve bir kısım dolapların kapak ve gövdeleri MDF, bir kısım dolapların gövdeleri yonga levha olacak ve her iki yüzeyine desensiz düz renkli EN 438, Tip F, High Pressure Laminate, HPL, yapıştırılacaktır. Kapak kenar folyosu 3mm gövde cumbaları 1mm PVC ile yapılacaktır. Kullanılacak MDF ve laminat kalınlıkları projelerde gösterilmiştir.

Banko ve laboratuar dolaplarının kapak ve tezgahları projelerde gösterilen yerlerde postforming uygulamalı olacaktır. Üzerine doğal granit gelecek bankolarda kullanılacak granit tip ve kalınlıkları projelerde belirtilmiştir. Laboratuar dolaplarının kompakt laminat tezgah üstleri Laminat bölme ve kapılar  bölümünde tanımlanmıştır.

Kullanılacak tüm menteşe ve aksesuarlar 18/10 CrNi paslanmaz çelik, olacaktır.

II.1.3.10.3. İşçilik

Tüm banko ve laboratuar dolapları, benzer konularda yeterli deneyime sahip bir imalatçı tarafından kalite standardına sahip tesislerde projelerine uygun olarak imal edilecektir. Ürünleri işyerine bitmiş şekilde gönderilecek ve sadece ufak montaj işleri İşyerinde yapılacaktır. İmal edilen malzemelerin hasar görmeden nakli olması  için gerekli koruma önlemleri alınacaktır.

Duvara asılacak üniteler çelik dübeller kullanılarak monte edilecektir. Yere monte edilecek banko ve dolaplar terazisinde ve sallanmayacak şekilde sabitlenecektir.

II.1.3.11. AKSESUAR VE ÖZEL İMALATLAR

II.1.3.11.1. DUVAR KORUMA BANTLARI

II.1.3.11.1.l. Genel

Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak duvar koruma bandı yapılması işleri için malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır.

Müteahhit kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini Mühendise onayı için sunacaktır. Müteahhit ayrıca yapılacak işin yapım yöntemini ve kalitesini gösteren örnekleri işe başlamadan önce hazırlayarak, mühendisin mutabakatını alacaktır. Kullanılacak renkler Mühendis tarafından belirlenecektir.

II.1.3.11.1.2. Malzemeler

Duvar bantları, et kalınlığı en az 2.5 mm olan ve darbelere mukavim sert PVC den imal edilecektir. Duvar bandı boyutları projelerde verilmiştir. PVC, ASTM E 8481A’ya göre test edildiğinde alev yayılımı 5, duman üretimi 180 den fazla olmamalıdır. PVC nin aycıca darbelere ve kimyasal maddelere mukavim olduğu test raporları ile belgelenmelidir. Darbe testi, TS 1005 EN ISO 180′e göre yapılmalı ve asgari 140 kgf/m gücündeki darbelere dayanıklılık belgelenmelidir. Duvar bantları ASTM D256  standardı impact testine göre izod darbe  mukavemeti  (Çentiksiz) 37 Kj/M2  darbe dayanımına sahip olmalıdır.

Duvar bantları altına monte edilecek profiller anodize alüminyum ve et kalınlığı da en az 2 mm olmalıdır. Profiller standartlara uygun olacaktır.

II.1.3.11.1.3. İşçilik

Duvar bantlarının takılacağı alüminyum profiller, projede gösterilen yerlerde ve kotlarda duvara çelik dübel ile monte edilecektir. Alüminyum profiller sürekli olacak ve köşelerde özel profiller kullanılacaktır. Duvar bantlarının monte edileceği alçı plaka bölme duvar ve alçı plaka duvar kaplamaları, duvar bandı ANSI A117.1’e göre en az 60 kgf noktasal kuvvet altında çekme testine tabi tutulduğunda dayanacak şekilde, gerekli galvanize çelik destek profillerine sahip olmalıdır.

Alüminyum profiller üzerine PVC koruma bandı geçirilerek sıkıştırılacak ve oynaması önlenecektir. Köşelerde ve bant sonlarında özel PVC profiller kullanılacaktır.

II.1.3.11.1. LABORATUVAR TEZGAHLARI
CİNSİ                                 ADET
Ada tipi tezgah-A                   9
Tezgah üstü                     16mm Anti asit kompakt
Laminant
Sistem                              C sistem ayak
Ölçüler cm (gxdxy)          543x200x90
Enerji Sistemi                   473x40x54cm, tek kademeli Raf

Elektrik kablo kanalı         473cm

Elektrik                              24 adet monofaze priz

Tezgah altı üniteler            4 adet 120 cm çift kapaklıDolap, 2 adet 120 cm Çekmeceli dolap,
2 adet 55 cm Evye dolabı, 4 adet çalışma boşluğu.(dolap kapakları
mdf üzeri laminant kaplamalı, gövdeleri mdflam olacaktır.)

Tesisat                                1 adet pp evye1 adet sıcak-soğuk subataryası2 adet Ipg musluğu

Kenar tipi tezgah-B                  4

Tezgah üstü                     16mm Anti asit kompakt
Laminant

Sistem                              C sistem ayak

Ölçüler cm (gxdxy)          540x80x90

Enerji Sistemi                   540x25x54cm, tek kademeli Raf

Elektrik kablo kanalı         540cm

Elektrik                              12 adet monofaze priz

Tezgah altı üniteler            1 adet 120 cm çekmeceli Dolap, 2 adet 60 cm Çekmeceli dolap, 1 adet
55 cm Evye dolabı, 3 adet çalışma boşluğu.(dolap kapakları mdf üzeri
laminant kaplamalı, gövdeleri mdflam olacaktır.)

Tesisat                                1 adet pp evye1 adet sıcak-soğuk su bataryası1 adet Ipg musluğu

Kenar tipi tezgah-C                  2

Tezgah üstü                     16mm Anti asit kompakt Laminant

Sistem                              C sistem ayak

Ölçüler cm (gxdxy)          731x80x90

Enerji Sistemi                   731x25x54cm, tek kademeli
Raf

Elektrik kablo kanalı         731cm

Elektrik                             16 adet monofaze priz

Tezgah altı üniteler            3 adet 120 cm çekmeceliDolap, 1 adet 120 cm Çift kapaklı dolap,
1 adet 55 cm Evye dolabı, 3 adet çalışmaboşluğu.(dolap kapakları mdf
üzeri laminant kaplamalı, gövdeleri mdflam olacaktır.)

BÖLÜM III-ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİ:

III.1. KAZI VE DOLGU İŞLERİ

III.1.1. KAZI İŞLERİ

Kazılar, uygulama projesinde gösterilen boyutlarda ve kotlarda, Mühendis’in talimatına ve iş programına uygun olarak yapılacaktır. Kazı işleri, kaya dahili her cins zeminlerde kazının yapılması, kazılan malzemenin uygun bir sahaya atı1ması veya depolanması ve dolguda kullanılması işlerini kapsar.

Kazının yapılması, kazılan malzemenin atılması, vb. gibi şartnamede kazı ile ilgili olarak söylenen hususlar, her tür zemini kapsar,

Müteahhit, malzeme ocaklarının- ariyet alanlarının ve depo alanlarının seçimi ve malzemenin taşınmasından sorumlu olacaktır.

Üzerinde kazı veya herhangi bir inşaat yapılacak alanlar, kazı yada sıyırma işlerine başlanmadan önce ağaç kökleri ile çöp ve döküntülerden ve uygun olmayan her türlü madde ve malzemelerden temizlenecektir. Temizleme işleminden çıkan malzeme inşaat alanından uzaklaştırılacaktır.

Müteahhit, açılan hendek şevlerinin ve kazılan alanların korunması için önlemler alacak ve gerekli her durumda iksa yapacaktır.

III.1.1.1. Hendek Kazıları

Boru döşenmesi işi öncesinde gerekenden daha fazla uzunlukta hendek açılmayacaktır; inşaat halindeki herhangi bir aplikasyon hattında azami açık hendek uzunluğu 50 m olacaktır.

Kazıdan çıkan toprak, hendek kazısı boyunca öbeklenmesine fırsat verilmeden derhal saha dışına taşınacaktır. Müteahhit, daha sonra dolgu işinde kullanacağı kısmını depolamak için uygun bir yer bulacaktır.

Boru hendeklerinin kazısı, boru yerleştirmesinin, bağlantısının ve yataklanmasının layıkıyla yapılması için elverişli çalışma alanı temin edilecek genişlikte yapılacaktır. Bununla birlikte, döşeli boru ve her bir hendek duvarı arasında kalan müsaade edilebilir asgari yan duvar açıklığı boru çapına bağlı olarak belirlenecek ve asgari 20 cm. olacaktır.

Güzergah, Kırmızı Kot ve Minimum Örtü

Her bir hendek veya kanala ait güzergah ile kırmızı kot ve benzeri ölçülerin saptanıp belirlenmesinde röper noktalarından yararlanacaktır. Yatay ve düşey güzergah ile bununla bağlantılı olarak kullanılan maksimum boru sehim ve sapmalar, boru yerleştirilmesini ele alan şartname kısmındaki koşullara uygun olacaktır.

Mekanik Kazı Ekipmanı

Kazı yapmak için kullanılacak mekanik ekipman. sert zeminlerde hendek tabanının düzgün ve sabit seviyede kazılmasına, hendek genişliğinin sabit tutulmasına, boru tabanına kadar düzgün ve dik açılmasına elverecek tip, kapasite ve yapıda olacaktır.

Ayrıca kazı ekseni düzgün hizalanacak. böylece borular düzgün hizada döşendikten sonra boruların her iki tarafında boru ile hendek duvarı arasında elverişli ve sabit bir açıklık elde edilecektir. Hendek duvarlarının açıklık yaratmak için alttan kazılarak açılmasına izin verilmeyecektir.

Asfalt ve Beton Yüzeylerin Kesilmesi

Boruların varolan şebeke hatlarına bağlantı noktaları için yapılacak asfalt yada beton kesme genişliği yeterli ve minimum genişlikte olacaktır. Asfalt kesme, asfalt kesme makinası kullanılacak ve kesim çift taraflı yapılacaktır.

Hendek kazısının yaya kaldırımlarına paralel olduğu yada kısmen veya tümüyle kaldırımın altında kaldığı durumlarda kaldırım tümüyle kaldırılacak ve daha sonra tekrar inşa edilecektir. Hendek kazısının, yolların yaya geçişi veya kaldırımların, bordür taşı yada benzer yüzey kaplaması olan yapıların altından geçtiği durumlarda bu yüzey kaplamaları ilgili kısımda ek yerlerinden kaldırılacak ve iş bittikten sonra tekrar yerlerine yerleştirilecektir.

Boru Alt Kotu Altında Kazı

Aksi belirtilmediği sürece, projelerde gösterildiği şekilde granüler yatak malzemesi teşkil etmek için, hendeklerin kazısı boru alt taban kotundan aşağıda yapılacaktır.

Hendeklerde Yapay Temeller

Uygun yada stabil olmayan zeminlerde hendek kazısı öngörülen kotun altına indirilecek, uygun malzeme kullanılarak doldurulacak ve normal hendek tabam kotuna ¬getirilecektir.

Boru Baş Bağlantıları

Boru döşenmesinde kullanılan araç-gereç ve yöntemler için uygun boşluk temin edilecektir. Boru baş bağlantılarında muflar için boşluk açılacak ve bağlantı sırasında. hendek tabanı, hendek duvarları veya granüler yataklama ile temas halinde olmayacaktır.

III.1.1.2. Malzeme

Sıkıştırılmış dolgu malzemesi için ariyet ocaklarının tespit edilmesi, işlerin yapımı için gerekli malzemenin bu ocaklardan temini. nakliyesi ve yerleştirilmesi Müteahhit’in sorumluluğundadır.

III.1.1.3. Yol Kazısı

Müteahhit, kazıya başlamadan önce tüm yolları kapsayan kazı planını, yolların kesitlerini ve hesaplarını Mühendis’in onayına sunacaktır. Kazı planı Mühendis tarafından onaylandıktan sonra yol kazı planı dahilindeki yerlerde üst toprak sıyrılacak ve Mühendis tarafından talimat verilmesi halinde saha içinde uygun bir yerde depolanacaktır. Müteahhit depolanmış bitkisel toprağı teknik şartnamelerinde belirtildiği şekilde tesviye ve peyzaj işlerinde kullanacaktır.

Müteahhit tüm yol kazılarını çizimlere uygun. verilen kot ve boyutlara göre yapacaktır. Yapılan tüm işlerde Mühendis’in onayı alınacaktır, tatmin edecek seviyede olacaktır.

Kazılar, pratik ve minimum mertebede kalacak şekilde yapılacak. maksimum genişlikleri çizimlerde gösterilen boyutlara uygun olacaktır.

Kazı sırasında uygun olmayan bir tabakaya rastlandığında, Müteahhit bunu Mühendis’in isteklerine uygun olarak kazarak, sahadan uzaklaştıracaktır. Aksi belirtilmedikçe veya Mühendis’in isteği doğrultusunda, Müteahhit kazıyı onaylanmış dolgu malzemesi ile dolduracaktır.

Müteahhit Mühendis’in istekleri doğrultusunda, yol kazılarını kuru şartlarda yapmak için gerekli önlemleri alacak ve yol kazılarındaki suyu, tahliye edecektir.

Müteahhit, kazıdan önce, kazı bölgesinde bulunan altyapı tesisleri için gerekli bilgileri ilgili kurumlardan alacak ve bu tesisleri koruyacaktır.

III.1.1.4. Patlayıcı Maddelerin Kullanılması

Patlama veya patlayıcı maddelerle kazı yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

III.1.1.5. Kazı Yerlerinden Suyun Boşaltılması

Başka şekilde bildirilmedikçe, Müteahhit yapım süresince bütün iş alanlarından suyu uzaklaştıracak ve işin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yerlerde pompaj yapacak, yüzey veya taban suyunu tahliye ve drene edecek. İş sonunda da pompa çukuru, derivasyon kanalları ve hendekler vb. açmışa bunları dolduracaktır.

Şantiyede suyun toplanması olasılığı olan bir noktada uygun drenler ve eğer gerekiyorsa, toplama çukurları yapılacaktır. Mühendis’çe gerekli görülmesi halinde, bu gibi çukurlar iş alanının tamamen dışında açılacak ve yapım sırasında veya sonradan gerekecek pompaj bu çukurlardan yapılacaktır. Bu tedbirler sayesinde kazı tabanının ve kenarlarının bozulmasının veya kaymasının önüne geçilecektir. Pompanın çalıştığı çukurdaki su seviyesi, beton döküm veya herhangi bir işin alt seviyesinden daha aşağıda tutulacaktır.

Böyle çukurlar ve kuyulara su, özel olarak inşa edilmiş drenlerle akıtılacak ve gerekli olduğu yerlerde bunlar oluklarla beton veya diğer tesislerin üzerinden geçirilecektir.

İnşaat civarında su tablasının derin kuyu drenajı, “well-point” veya diğer metotlar ile düşürülmesi ve kontrol edilmesi kabul edilemez. Yeraltı suyunun kontrolü, çatlaklı kaya yüzeylerin çimento harcıyla sıvanması, su kesme duvarı veya başka metotlarla birleştirilerek uygulanması gibi çevre akiferlerdeki su seviyesinin düşmesine sebebiyet vermeyecek sistemlerle sağlanacaktır. Yeraltı suyunun kontrolünün, çevre akiferlerdeki su seviyesinin düşmesine sebebiyet vermeyecek şekilde, kazılarda oluşturulacak açık çukur ile yapılmasına izin verilecektir. İnşaat çevresine konulan piezometreler ile su tablası seviyeleri ölçülecek ve su seviyesinin düşmesine, kesme yapıları, geri besleme kuyuları gibi kabul edilebilir önlemlerle engel olunacaktır. Müteahhit, söz konusu düşüşün oluşması halinde bunun mertebesine bakılmaksızın su kontrolü için seçtiği metodun yaratacağı zararlardan sorumlu tutulacaktır. Ayrıca Müteahhit kazı tabanının çökmesi veya kabarması gibi tahribatlara karşı tedbir alarak kazı alanının korunmasından sorumlu olacaktır.

Yeraltı suyunun kazıdan boşaltılması, boşaltım noktası ile ulaşacağı yağmursu kanalı veya dere arasında, herhangi bir su baskını veya toprak erozyonuna sebebiyet vermeyecek şekilde sağlanacaktır. Bu konuyla ilgili her türlü yönetmelik ve düzenlemelere uyulacaktır.

Bu konuyla ilgili uygun olan her türlü pompa ekipmanı ve boşaltım sistemleri sağlanacak, işletilecek ve gerekli bakımları yapılacaktır. Bütün bu pompalama, drenaj ve boşaltım işlemleri komşu arazi, mülk, yapı veya nehirlere zarar vermeden yada başka Müteahhitlerin çalışmalarına engel olmadan, umumun veya özel şahısların haklarını ihlal etmeden ve her türlü araç ve yaya trafiğini engellemeden yapılacaktır. Söz konusu su boşaltması doğal veya yerleştirilmiş malzemelerin yerinden kaldırılmasına engel olacak şekilde planlanacak ve uygulanacaktır. Açık kazıların su boşaltma çalışması inşa edilecek yapının temel sınırının dışından yürütülecektir.

Müteahhit yeraltı suyu seviyesini, kazı çalışmalarını açılacak hendeklerin ve yapıların çevre dolgularının yapılmasını kuru ortamda gerçekleştirilecek şekilde ayarlayacak, dolgu işlemleri bitene kadar hidrostatik kaldırma kuvvetlerinin oluşmasını engelleyecektir.

Toplanan suların boşaltımı için herhangi bir yağmur suyu toplama kanalından yararlanmak istenirse, ilgili kuruluştan onayı izin almak gerekecektir. Böyle bir kullanımın bütün gerekleri ve masrafları Müteahhit’in sorumluluğunda olacaktır. Müteahhit bu kullanım sebebiyle boruların aşırı dolarak taşkınların oluşmasına yada boru içinde akımın tıkanmasına sebebiyet veremeyecek, boru ve kanalları kullanım öncesi bulduğu gibi temiz ve hiç bir sınırlama olmadan bırakacaktır. Söz konusu kullanımdan doğacak her türlü zarar Mühendis’in veya ilgili kuruluşun talimatları doğrultusunda onarılacak veya yenilenecektir.

Müteahhit, su kontrol sisteminin, yerleştirilmesi veya işletilmesi sırasında mevcut bina,  yapı, altyapı, tesis veya çalışma sahası komşu mülke herhangi bir zarara yol açması veya böyle bir ihtimal oluşması durumunda, bu sistemin değiştirilmesi veya iyileştirmesinden sorumlu olacak ve masrafları da kendisine ait olacaktır.
Eğer, Mühendis, büyük miktarda yüzey suyunun kazıya boşaldığını tespit ederse, su girişinin kontrolünü sağlamak üzere Müteahhit’e acil tedbirler alma talimatını verecektir. Acil tedbir alınmasını gerektiren büyük miktarda su, işin performansını ters yönde etkileyen veya komşu yapı veya mülklere zarar verebilecek miktarlardaki su anlamındadır.

Bina köprü, cadde veya altyapı tesislerinin ve bunlarla sınırlı o1mamak kaydıyla her türlü yapı ve mülkün, yeraltı su seviyesindeki değişmenin sebep olduğu oturma veya stabilite bozulmasına maruz kalması durumunda. bunlar için, Müteahhit tarafından derhal destek önlemleri alınacaktır. Bu destek önlemleri gereği, alttan besleme, beton enjeksiyonu önlemlerini içerecek takat bunlarla sınırlı kalmayacaktır.

Drenaj sisteminin yetersizliği sebebiyle meydana gelecek aksaklıkların oluşturacağı her türlü zarar Müteahhit tarafından kendi nam ve hesabına, Mühendis’in talimatıyla giderilecektir. ¬

III.1.1.6. Kaplama İksa ve Destekleme

Hafriyat şevlerinin dengeli olmadığı durumlarda, sanat yapıları ve hendekler için yapılan kazılarda, oyulma, kayma veya çökmenin önlenmesi amacıyla gerektiği şekilde kaplama iksa, payanda ve destekleme yapılacaktır.

Müteahhit, iksasının veya payandaların çakılması sırasında, bitişikteki veya çevredeki yapıların. binaların, servislerin veya diğer tesislerin, titreşimler veya kazık çakma işlemi nedeniyle veya benzeri işler dolayısıyla zarar görmemesine dikkat edecektir. Müteahhit, söz konusu işler esnasında tüm yapılar, binalar, servisler veya tesislere verilebilecek zararları karşılamak amacıyla gereken her türlü tamirat, yenileme, değiştirme işinden sorumlu olup, ortaya çıkacak her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür.

Hendek iksası dolgu işlemi tamamlanıncaya kadar veya boru, beton gömlek ve tespit gömleği beton mukavemeti hendek yükünü taşıyacak noktaya gelinceye kadar sökülmeyecektir. Mühendis’in onayladığı durumlarda iksa hendek içinde daimi olarak bırakılabilecektir.

Hendek iksasının yerinde bırakıldığı hallerde, bu tür iksa boru veya beton gömleğe karşı payanda ile desteklenmeyecek ancak, boru üzerine tesir eden münferit yükleri veya yatay baskıları engelleyici tarzda takviye edilecektir. İksayı takviye etmek üzere borunun üzerine yerleştirilmiş çapraz gergi çubukları boru yataklaması tamamlandığında kaldırılabilir.

Müteahhit, yapacağı tüm kazılar için kuracağı geçici destek sisteminin uygunluğundan, sağlamlığından ve yapılan hatalar dolayısıyla meydana gelebilecek her türlü hasarın maliyetinden ve telafisinden sorumlu olacaktır.

Kanal ve hendek temel zeminleri ile hendek tabanları sağlam,sıkı, baştan başa sıkıştırılıp konsolide olmuş; çamur ve balçıktan tamamen temizlenmiş nitelikte ve üzerinde çalışan işçilerin gezinmesine karşı sağlam ve örselenmeden kalabilecek yeterlikte sağlam olacaktır.
İnşaat çalışmalarından ötürü örselenen veya üzerinde çamurlu bir tabaka oluşan beton sanat yapılarına ilişkin temel zeminleri üzeri veya hendek tabanları temizlenerek uygun malzeme ile doldurulacak ve sıkıştırılacaktır.

III.1.2. Dolgu Ve Geri Dolgu İşleri
Dolgu ve geri dolgular, uygulama projelerinde gösterilen boyutlarda ve kotlarda, Mühendis’in talimatına ve İş Programına uygun olarak yapılacaktır. Bu tip benzeri işlerin tümü Mühendis’in onayına tabidir.

Geri dolgu, dolgu işleri ve yataklama işleri, Mühendis’in izni ile yapılacaktır.

III.1.2.1 Dolgu Malzemesinin Sınıflandırılması

Dolgularda kullanılacak zeminler TS 1500′ e göre sınıflandırılacaktır.

Kullanılacak Zeminler
İri taneli Zeminler:

%50′den fazlası 0.08 mm.lik elekten kalan kum ve çakıl grubundaki zeminlerdir.

İnce Taneli Zeminler:
%50′si veya daha fazlası 0.08 mm.lik elekten geçen silt ve kil grubundaki zeminlerdir. Aşırı organik grubuna giren zeminler dolgularda kullanılmayacaktır.
Dane çapı 50 mm.den büyük malzemeler bu şartname dışındadır. Sıkıştırma ekipmanı ve sıkıştırma şartları, sıkıştırılacak olan dolguda kullanılacak zeminlerin kohezyonlu veya kohezyonsuz zemin cinsine göre tespit edilecektir. Zeminlerin sınıflandırılmasında TS 1900 (İnşaat Mühendis’liğinde Zemin Deneyleri) esas alınacaktır. Kohezyonlu zeminlerde genel olarak %12′den fazla ince taneli (80 mikrondan ince) malzeme bulunacağı kabul edilecektir.

III.1.2.2 Dolgu ve Geri Dolgu
Sıkıştırılmış Dolgu
-Kanallar ve banketler,
-Hendek geri dolgusu,
-Yol Dolguları,
-Sanat yapıları etrafındaki geri dolgular
Kanallar ve banketler, hendekler ve yol dolguları sıkıştırılacaktır. Aksi belirtilmedikçe veya Mühendis’çe başka türlü istenmedikçe dolgu ve geri dolgu, kazılardan çıkan malzemeyle, bu malzemenin uygun olmadığının Mühendis’çe tespiti ve onayı üzerine ise kabul edilmiş ariyet alanlarından seçilmiş malzemelerle yapılacaktır. Bu seçilmiş malzemeler homojen bir yapıda olacak, bunlardan oluşturulan dolguların topaklanmalardan, boşluklardan ve diğer düzensizliklerden arındırılmış olmasına dikkat edilecektir.
İri ve ufak çakıl taşları diğer malzemeler arasında iyice dağıtılmış olacak ve malzemenin altında veya iç kısımlarında gruplar halinde toplanmasına izin verilmeyecektir. Dolgu malzemesi içine 7.5 cm’ den büyük taşlar bulunmayacak ve dolgu ve geri dolgudaki taşların hacmi bütün dolgunun %20 sini geçmeyecektir.

Projelerde gösterildiği veya Mühendis’in belirttiği kalınlıkta ve bütün genişlik boyunca olmak üzere, dolgular ve geri dolgular yaklaşık olarak yatay ve sürekli tabakalar halinde yapılacaktır. Yüksekten dökülen malzeme ile dolgunun genişlemesine izin verilmeyecektir. Biten dolgunun ve geri dolgunun yüzeyi pratikte mümkün olduğu kadar düz bir şekilde yapılıp, korunacaktır. Oturma toleransına karşılık olarak dolgu yüksekliğinin projelerde gösterilen yükseklikten daha fazla yapılması talimatı verilmesi durumunda, yükseklik, verilen talimata göre yapılacaktır.

Yol İçin Sıkıştırılmış Dolgu ve Geri Dolgular

Yolların dolguları ve geri dolguları projelerde gösterilen doğrultular ve kotlara göre yapılacaktır. Dolgu tabakaları, dolgu ve geri dolgu kesiti içinde İstenilen yoğunlukta bir sıkıştırma yapabilecek şekilde geniş serilecektir. Yol dolgusunun en üst yüzeyi hassasiyetle düzeltilip tesviye edilerek, yol üst kaplamasına sağlam ve düzgün bir taban yüzeyi temin edilecektir. Yol şevlerinin traşlanmasından ve düzeltilmesinden arta kalan dolgu malzemesi ya banketlere serilip sıkıştırılacak yada sahadan uzaklaştırılacaktır.

Hendeklerin Sıkıştırılmış Geri Dolguları

Sıkıştırılmış geri dolguya, hendeğin yataklama üzerindeki bütün derinliği için aşağıdaki yerlerde gerek duyulacaktır.

-Cadde veya yolların geçeceği yerlerde.

-Kaplamalar , özel araba yolu, yaya yolu veya diğer inşa edilmiş yüzey ve yapıların altlarında.

-Belirlenen yeşil sahalar altında.

Sıkıştırılmış geri dolgu;
a) Yol dışında Mühendis’in onayladığı kazıdan çıkan uygun malzeme ile (yol altlan ve geçişleri hariç),
b) Mühendis’in talimatıyla gereken yerde su ile sıkıştırılmış kum veya
c) Yol altlarında granülometrik çakıl ile, aşağıda tanımlandığı şekilde yapılacaktır:

a. Kazı Malzemesi: Geri dolguda kullanılacak kazı malzemesi TS 1500′e uygun olacaktır.

Uygun kazı malzemesi düzgün şekilde ayrılmış olmak, moloz, organik madde, cüruf veya diğer çürüyen malzeme ve en büyük boyutu 50 mm.den fazla olan taşlardan arındırılmak kaydıyla, sıkıştırılmış geri dolgu amacıyla kullanılabilir. Nem ihtiva eden sert killi kütleler kullanılmayacaktır. Kazı malzemeleri, düzgün (üniform) katmanlar halinde, sıkıştırılmamış kalınlığı 300 mm.yi geçmeyecek şekilde serilebilir .Her bir malzeme katmanı, tatminkar bir sıkıştırma için en uygun nemde olacaktır. Her katmandaki malzeme, gerekli görüleceği şekilde nemlendirilecek veya kurutulacak olup, üniform rutubetlilik ve uygun sıkışmanın sağlanması için harmanlanacaktır. Müteahhit’in Şartnamede belirlenen sıkıştırma yoğunluğuna ulaşıldığını kanıtlaması koşuluyla, Mühendis tarafından kohezyonsuz malzeme tabakası kalınlıklarının arttırılabilmesine izin verilebilecektir. Sıkıştırma yöntemi ve kullanılan ekipman sıkıştırılacak malzeme için uygu nitelikte olacak ve boruya hasar verici darbelere müsaade edilmeyecektir. Kazı malzemesi, ASTM D 698′e göre test edilerek optimum rutubet muhtevasında maksimum yoğunluğun %95 olarak test edilinceye kadar yada ASTM D 4253 D 4254′e göre test edilerek bağıl yoğunluğun %70 olarak test sonucu elde edilinceye kadar sıkıştırılacaktır.

b. Islak Kum: Islak kum ile yapılan dolguda kullanılacak kum temiz olacak: 4 no.lı elek üzerinde %25′inden fazlası kalmayacak ve 200 no.lı elekte %7′sinden fazlası geçmeyecektir. Ayrıca etken boyutu, 0.10 mm ile 0.30 mm arasında olacaktır. Kum yerine yığılırken veya yerleştirilirken sulanacaktır; böylece sıkıştırma sırasında su, kumun boşluklarını dolduracaktır. Yerleştirme işlemi sırasında kum mekanik sondaj tipi vibratörle sıkıştırılacaktır. Islak kum, ASTM D 4253 ve D 4254 ile saptanan %070 bağıl yoğunlukta sıkıştırılacaktır.

c. Granülometrik Çakıl: Sıkıştırı1mış geri dolgu teşkilinde kullanılacak çakıl. Tablo 1′de yolların alt temeli için verilen granülometriye uygun olacaktır.

Çakıl karışımı hiçbir kil toprağı veya organik madde içermeyecektir. 4 No.lı elekten geçen granülometrik malzemenin likit limiti 25′den fazla, plastisite indeksi de 6′dan büyük olmayacaktır. Çakıl geri dolgu malzemesi sıkıştırılmamış kalınlığı 300 mm.yi geçmeyen üniform katmanlar halinde serilecektir. Geri dolgu, uygun bir titreşimli silindir veya düz vibratör ile, ASTM D 4253 ve D 4254′de saptanan bağıl yoğunluğu %70′den az olmayacak şekilde sıkıştırılacaktır.

Geçici Dolgu ve/veya Kaplama Yapılması

Müteahhit, yaya ve araç trafiği akışını etkileyecek yerlerde kazdığı hendek ve yolu Mühendis’in talimatı dışında uzun süre açık olarak bırakamaz. Hendeğin üzerinin çeşitli nedenlerle kapatılmaması gerektiği durumlarda bu kısımlar için Müteahhit tarafından Mühendis’in onayına uygun olacak şekilde geçici dolgu ve/veya kaplama yapılacaktır.

Geçici Dolgu ve/veya kaplamalar Mühendis’in kaldırılması yönündeki talimatı dışında kaldırılmayacak ve bu işlemler Müteahhit’ e herhangi bir konuda talep hakkı doğurmayacaktır.

Yukarıda belirtilen işlemler için Müteahhit süre uzatımı ve/veya ek ödeme vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

III.1.2.3 Dolguların ve Geri Dolguların Sıkıştırılması

Yüzeyin Hazırlanması

Temizleme işlerinin tamamlanmasından sonra üzerine sıkıştırılmış dolgu konacak olan bütün yüzeylere, dolgu malzemesi serilerek sıkıştırılacaktır. Sıkıştırmadan önce yüzeyin nem muhtevası Mühendis’in verdiği talimatlara göre, çok kuru ise nemlendirme veya çok sulu ise kurutma suretiyle, istenilen dereceye getirilecektir.

Dolgu Malzemelerinin     Sıkıştırılması

Dolgu malzemesinin sıkıştırılmasına gerek olduğu yerlerde dolgu ve geri dolgu yatay tabakalar halinde yerleştirilecek ve bu bölümde anlatıldığı şekilde, istenilen yoğunlukta sıkıştırıacaktır. Dolgu ve geri dolgu malzemesi homojen olarak dağıtılıp serilecek, topaklanmaları, boşlukları ve diğer düzensizlikleri ihtiva etmeyecektir.

Sıkıştırma işleri, TS 1900′e uygun olan zemin sıkıştırma deneyleri ile kontrol edilecektir.

Standart sıkıştırma deneyi (Proktor deneyi) ile kontrol edilecek kohezyonlu zeminlerde; dolgunun kuru birim ağırlığının proctor deneyi ile bulunan en elverişli kuru birim ağırlığına oranı en az %90 ve ortalama %95 olacaktır.

Kohezyonsuz zeminler Nisbi Yoğunluk Deneyi ile kontrol edilecek ve nisbi yoğunluk oranı en az %70 olacaktır.

Sıkıştırılmış kanal, hendek. yol ve sedde dolgularının ve geri dolgularının her bir tabakasında, Mühendis’in talimatına göre mutlaka bir numune alınarak sıkıştırma testi yapılacaktır. Bu test gerek görüldüğü oranda sıklaştırılacaktır.

Sıkıştırma. lastik tekerlekle veya uygun silindirlerle yapılmışsa, yatay tabakaların kalınlığı 15 cm.den fazla olmayacaktır. Eğer sıkıştırma yüzey vibratörler ile veya buna benzer makinelerle yapılmışsa, yatay tabakaların kalınlığı 30 cm’ den fazla olmayacaktır.

Sıkıştırma ekipmanı her tabakada, o tabakanın her noktasının üstünden arka arkaya uygun sayıda geçmiş olacaktır. Yan yana yapılan iki geçişin birbirlerinin üstüne bindiği şerit yarım teker genişliğinden daha az olmayacaktır. Mühendis’in serilen her tabaka üzerinde sıkıştırma testi isteme yetkisi vardır.

Serilmiş olan bir tabaka üzerinde gerekli olan deneyler yapılmış olsun veya olmasın, Mühendis’in iznini almadan Müteahhit sonraki tabakaların serilmesine ve sıkıştırılmasına devam edemez. İstenilen bir dolgunun genişliğinin az olması veya herhangi bir nedenden ötürü yatay tabakalar halinde serilmiş olan dolgu malzemesinin keçi ayağı veya pnömatik sıkıştırma ekipmanlarıyla sıkıştırılmasının Mühendis’çe olanaksız görüldüğü yerlerde, mekanik tokmaklar veya benzeri diğer ekipmanlarla yada malzemeyi tabakalar halinde şevlere paralel serip üzerinden silindir geçirerek veya başka bir sistemle sıkıştırmak suretiyle Mühendis’in onayını ve istenen yoğunluğu sağlamaya Müteahhit zorunludur.

Killi veya Milli (Kohezvonlu) Malzemenin Sıkıştırılması

Sıkıştırılacak malzemede önemli miktarda kil ve mil bulunduğu durumlarda, bu malzeme yatay tabakalar halinde serilecek ve bu yatay tabakaların her birinin kalınlığı 15 cm.den fazla olmayacaktır. Kazı ve serme işlemİ o şekilde yapılacaktır ki, malzeme sıkıştırıldığı zaman en iyi şekilde karıştırılmış ve dolayısıyla en elverişli sıkışma, geçirmezlik ve sağlamlık derecesine ulaşmış olacaktır. Sıkıştırma işlemine başlamadan evvel ve sıkıştırma sırasında sıkıştırılan malzeme Mühendis tarafından kabul edilen ve sıkıştırma için gereken optimum nem derecesinde olacak ve bu nem her tabaka arasında ve her yerde aynı olacaktır.

Mühendis tarafından kararlaştırıldığı gibi. malzemenin nemlendirmesi istemİ mümkün olduğu kadarıyla kazı yerinde sağlanacaktır. Buna rağmen. nemlendirme işlemİ hala gerekiyorsa, sıkıştırma sırasında su serpmek suretiyle tamamlanacaktır.

Eğer malzemedeki rutubet miktarı, sıkıştırma için lazım olan en elverişli miktardan az ise. Mühendis’in özel izni olmadan, Müteahhit, sıkıştırma işine devam etmeyecektir. Eğer malzemedeki rutubet miktarı., sıkıştırma için lazım olan en elverişli miktardan çok ise malzeme kuruyup en elverişli rutubet miktarına gelinceye kadar sıkıştırma geciktirilecektir. Bütün bu gecikmelerle, Müteahhit’in malzemeyi kurutmak için yapacağı işlemlerden dolayı Müteahhit’in sözleşme fiyatlarında ve süresinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

Dolgu malzemesi burada belirtilen şartlara göre hazırlandıktan sonra, Mühendis’in de onayı ile üzerinde yeterli derecede ağırlığı ve sabit dingil mesafesi bağlantısı olan sıkıştırma silindirleri, keçi ayağı, lastik tekerlekli silindir, el tokmağı veya mekanik tokmakla sıkıştırılacaktır. Keçi ayağı kullanıldığı zaman, sıkıştırma ayakları ve tırmık plakalarına düzenli olarak bakılacak ve sıkıştırma ayakları arasındaki boşluğa malzemenin tıkanmasına mani olunup temizlenerek, sıkıştırma ameliyesi randımanının düşmesine engel olunacaktır.

Sıkıştırılmış malzemenin herhangi bir kısmındaki yoğunluk, Standart Laboratuar Proktor Sıkıştırma Deneyi ile bulunan en elverişli kuru yoğunluğun %92′sinden aşağı olmayacaktır.

Geçirimli Dren Malzemesinin Sıkıştırılması

Kum ve çakıl gibi geçirimli (Kohezyonsuz) dren malzemesinin sıkıştırılmasına gerek olduğu yerlerde bu malzemeler yatay tabakalar halinde serilecek ve aşağıda belirtilen göreli yoğunluğa kadar sıkıştırılacaktır.

Sıkıştırma lastik tekerleklerle veya silindirlerle yapılmışsa, sıkıştırmadan sonra, yatay tabakaların kalınlığı 15 cm.den fazla olmayacaktır. Eğer sıkıştırma ağır paletli traktörler ile, yüzey vibratörleri ile veya buna benzer makinelerle yapılırsa, sıkıştırmadan sonra yatay tabakaların kalınlığı 30 cm.den fazla olmayacaktır. Sıkıştırma vibratörle yapılmışsa, sıkıştırmadan sonra yatay tabakaların kalınlığı, vibratörün tesir derinliğinden fazla olmayacaktır.

Sıkıştırılmış malzemenin nisbi yoğunluğu, nisbi yoğunluk deney değerinin % 70′inden az olamaz.

III.1.2.4 Boru Yataklaması

Boru işlerinde kullanılacak yataklama malzemesi boru çaplarına uygun olacaktır.

yataklama malzemesi iyi gradasyona sahip olacak ve maksimum dane çapı 25 mm. ve 0.075 mm. den geçen malzeme miktarı %2 den fazla olmayacaktır.

Ayrıca  yataklama malzemesi borunun korozyonuna sebebiyet verecek kül, cüruf gibi malzemeleri ihtiva etmeyecektir.

Granüler yataklama malzemesi yayılacak ve yüzeyi, boruların bağlantı noktaları veya soketleri arasında boruyu iyice destekleyebilmek için düzgün ve homojen bir hale getirilecektir .İlk tabaka yüzeyinin. halat veya boru kaldırma ekipmanı tarafından bir miktar bozulması müsaade edilebilir limitler içerisinde olacaktır.

Her bir borunun yerine yerleştirilmesi, eğimin verilmesi, doğrultusu ve son pozisyonuna getirilmesini müteakip yataklama malzemesi her taraftan boruyu destekleyecek şekilde ve bir diğer ucu bir sonraki monte edilecek boru için uygun bir boşluk oluşturacak şekilde doldurulup sıkıştırılacaktır.

Yataklama malzemesi borunun her iki tarafına üniform olarak konulacak ve aynı anda sıkıştırılarak borunun pozisyonunu değiştirmesine engel olunacaktır.

Yataklama malzemesinin sürekliliği, az geçirimli yeraltı suyu bariyerleri ile kesilerek suyun yataklama tabakasından geçişi engellenecektir. Bariyer malzemesi, çakıl-kil, kum-kil, killi- toprak sınıfından olacak ve maksimum yoğunluğun %95′i oranında sıkıştırılacaktır. Bariyer malzemesi, taş, organik maddeler ve ağaç kalıntılarından arınmış bir kazı toprağı da olabilir. Bariyerler, granürler malzemenin tüm derin1iği için tüm hendek genişliğince ve 1.2 m uzunluğunda en fazla 100 m.de bir aralıklarla sıkıştırılmış topraktan oluşturulacaktır.

III.1.2.5 Testler

Yataklama. dolgu ve geri dolgu malzemelerinin ve bu malzemeler ile yapılan dolguların belirtilen şartlara uygunluğunu sağlayan bütün testler ve Mühendis’in gerek gördüğü tüm ilave testler Müteahhit tarafından ve masrafları Müteahhit’e ait olmak üzere yapılacaktır. Gerekli görülecek testler aşağıdadır:

a.    Her bir yataklama, dolgu veya geri dolgu malzemesi tipine ilişkin iki adet başlangıç sınıflandırma testleri ile, her bir malzemenin her ilave 50 tonluk miktarı için bir adet ilave sınıflandırma testi.

b.    Granüler yataklama malzemesi dışında. önerilen her yataklama, dolgu veya geri dolgu malzemesi için iki adet rutubet-yoğunluk (Proktor) testi veya iki adet rölatif yoğunluk testi.

c. Boru hatlarında hendek boyunca ortalama 100 m.lik aralıklarla yerinde alınan yoğunluk testi.

d. Saha dolgusu ve seddelerde ise doldurulan her 250 m3.lük malzeme için yerinde alınan yoğunluk testi.

III.1.2.6 Drenaj Bakımı

Geri dolgu işlemi dolgusu yapılmış veya kısmen yapılmış hendeklerde suyun birikmeyeceği şekilde yapılacaktır. Hendek hattının kestiği yol hendekleri veya diğer su yollarında yığılan tüm malzeme geri dolgu işleminin tamamlanmasından hemen sonra kaldırılacak ve yol hendeği veya su yollarının orijinal kesiti. eğimleri ve çevresi restore edilecektir. Yüzey drenajı gereğinden fazla engellenmeyecektir.

III.1.2.7 Oturma

Müteahhit Genel Hükümler kapsamında belirtilen Kusur Sorumluluk Süresi içerisinde meydana gelecek yataklama ve dolgu ile geri dolgularda meydana gelebilecek tüm oturmalardan sorumlu olacaktır.

Müteahhit, Mühendis’in uyarısından sonra 10 gün içerisinde oturma ile ilgili tamiratları veya yenilemeleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

III.2. TESİSAT GALERİSİ İNŞAAT İŞLERİ

Hazırlanan uygulama projeleri ve detaylarına uygun olarak vaziyet planında belirtilen güzergahta inşa edilecek tesisat galerisi inşaatında ilgili teknik şartnamelere (Kazı, Dolgu, Beton, Demir, Kalıp) uyulacaktır.

III.3. İSTİNAT DUVARLARI VE ÇEVRE DUVARLARI İNŞAAT İŞLERİ

Yol ve Çevre Düzenleme projesinde gösterilen yerlere projesine uygun olarak brüt beton istinat duvarları yapılacak, ayrıca beton yüzeyler ve demir korkulukların tamamı boyanacaktır.

III.4. YOL, OTOPARK İNŞAAT İŞLERİ

III.4.1. Genel

Bu şartnamede, projede gösterilen yerlerde yapılacak trafik yol1arına ait alt temel, temel. bağlayıcı tabaka, aşınma tabakası. astar kaplama ve yapıştırıcı kaplamaların yapımı ile ilgili malzeme ve metotlar açıklanmaktadır.

Kullanılacak tüm malzemeler Mühendisin onayına sunulacaktır.

Yol kazıları Altyapı bölümünde açıklanmıştır.

III.4.2. Malzeme ve İşçilik

III.4.2.1 Alt Temel:

Tarif:

Bu kısım konu olarak, Tablo 1 de verilen gradasyon limitleri içerisinde sürekli gradasyon verecek şekilde hazırlanan malzemenin su ile karıştırılarak, ince tesviyesi tamamlanmış dolgu veya yarmadan oluşan taban üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde, projesinde belirtilen plan, profil ve en kesitlere uygun olarak serilip sıkıştırılmasıyla oluşturulan alt temel tabakasını ele alır.

Malzeme:

Alt temel yapımında kullanılacak malzeme, aşağıda tanımlanan kum, çakıl, teras çakılı, bozuşmuş kaya ve benzeri malzemelerden oluşacaktır. Bu malzemelerin temin edileceği ocaklar Mühendis’çe onaylanmış olacak ve malzeme Mühendis’in gözetimi altında alınacaktır.

Alt temel malzemesi aşağıdaki şartlara uygun olacaktır:

AASHTO T-27 ve AASHTO T-11 metotları ile bulunan granülometri, Tablo 1 ‘de verilen gradasyon limitleri dahilinde ve iyi derecelenmiş olacaktır.

Tablo 1- Alt-Temel Malzemesi İçin Gradasyon Limitleri

ELEK AÇIKLIĞI    % GEÇEN
mm    inç
75    3    100
37.5    1-1/2    85-100
9.5    3/8    45-100
4.75    No.4    25-85
0.425    No.40    7-40
0.075    No.200    0-12

Malzemenin 0.075 mm. eleği geçen kısmı, 0.425 mm. eleğİ geçen kısmının 2/3′ünden daha fazla olmayacaktır.

Ayrıca alt temel için kullanılacak malzemenin üniformluluk katsayısı 4′ den büyük ve eğrilik katsayısı da 1 ila 3 arasında olacaktır.
Alt temel yapımı için ku1lanılacak malzemenin diğer fiziksel özellikleri Tablo 2′de verilen limitlere uygun olacaktır.

Tablo 2- Alt temel Malzemelerinin Fiziksel Özellikleri

Konu    Değer    Şartname
2mm elek üzerinde kalan agreganın hava testlerine karşı dayanıklılık (donma) deneyindeNa2SO4 ile kayıp Maksimum (%)    25    TS-3655
(AASHTOT T-104)
Aşınma Kaybı
(Los Angeles)
Maksimum (%)    35    TS-3694
(AASHTO T-96)
Likit limit
Maksimum    25    TS-1900
(AASHTO T-89)
Plastite Endeksi Maksimum
6    TS-1900
(AASHTO T-90)

Malzeme içinde % 1 den fazla kil topağı ve organik madde bulunmayacaktır.

Modifiye Proktor Deneyi (TS 1900) ile bulunan maksimum kuru birim ağırlığın % 95′ine veya Standart Proktor Deneyi ile (TS 1900) bulunan maksimum kuru birim ağırlığın % 100’üne kadar sıkıştırılan numunelerin yaş CBR değerleri %30’dan az olmayacaktır. Alt temel olarak GT malzemelerinin kullanılması durumunda, yukarıda verilen sıkışma derecesinde yaş CBR değeri en az % 50 olacaktır.

Yapım Metotları

Serme

Alt temel malzemesi, inşaat ve tesviyesi tamamlanarak hazırlanmış taban üzerine, sıkışmış kalınlığı 30 cm olacak şekilde Mühendis’in direktifi dahilinde serilip sıkıştırılacaktır.

Taban yüzeyinde gevşek kısımlar varsa onarılacak, serbest malzeme, çukurlar, kabarmalar bulunmayacak, alt temel malzemesi donmuş taban üzerine veya alt temelin istenilen sıkışma sağlanmadan önce donabileceği hallerde serilmeyecektir.

Serme işi, homojen ve üniform miktar ve kalın1ıklarda sermeyi sağlayacak tertibata sahip vasıtalarla yapılacaktır.

Serme işlemine malzemenin alındığı yere en uzak noktadan başlanarak, malzemenin alındığı yere doğru devam edilecektir. Her iş günü sonunda serilen bütün malzeme sıkıştırılmış olacaktır.
Sıkıştırılmamış malzeme üzerinden trafik geçirilmeyecektir.

Malzeme yayıldıktan sonra bütün kesit genişliğince greyderle tesviyesi yapılacaktır. Bu sırada özellikle malzeme gradasyonunun bozulmamasına dikkat edilecektir.

Alt temel malzemesinin serilmesi, tesviye edilmesi sırasında malzemeye ilave edilecek su miktarı Standart Proktor metodu ile bulunan optimum su içeriğinden fazla olmayacak ve bu değerin altında ±2′den daha fazla sapma göstermeyecektir. Modifiye Proktor ile bulunan su içeriğinden ise ±2′den fazla sapma olmayacaktır. Mühendis’in uygun bulacağı kısımlarda, miktarlarda ve zamanlarda olmak üzere sulama yapılacaktır.

Granülometrinin şartnameye uygun hazırlanması amacı ile iki farklı dane boyutu grubunun yolda veya plentle karıştırılmasının söz konusu olduğu durumlarda karıştırma işlemi, Granülar Temel Şartnamesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Sıkıştırma

Alt temel malzemesi, Tablo 4′de verilen değerler esas alınarak sıkıştırılacaktır.

Sıkıştırma, statik çizgisel yükü 30 kg/cm.den büyük olan vibrasyonlu silindirler veya lastik başına düşen yükü 3500 kg.dan az olmayan lastik tekerlekli sıkıştırıcılarla yapılacaktır.

Sıkıştırma. yolun eksenine paralel olarak yapılacak ve kenarlardan başlayarak merkeze doğru kaydırılacaktır. Her geçişte bir önceki geçişte sıkıştırılan kısma, silindir gedişliğinin en az yarısı kadar bindirme yapılacaktır. Şeritlerin tümünde ilk geçiş tamamlanamadan ikinci geçiş yapılmayacaktır.

Sıkıştırma sırasında görülen segregasyona uğramış kesimler, bu kesimlerde malzemenin kaldırılarak yerine uygun malzeme getirilmesi ve sıkıştırılması yoluyla düzeltilecektir.

Bordür, kalıplar ve duvar yanları gibi silindirin yanaşamayacağı yerlerde sıkıştırma, vibrasyonlu plakalı sıkıştırıcılar, vibrasyonlu tokmaklar veya elle çekilebilen küçük vibrasyonlu silindirlerle yapılacaktır.

Arazi kuru birim ağırlığının saptanmasında kullanılacak metotlar, Tablo 3’de verilmiştir.

Yapılan kontroller, tabakanın Tablo 4 de verilen oranlarda sıkışmadığını gösterdiği takdirde gerekiyorsa ek sulama ile istenen birim ağ1flığa erişinceye kadar sıkıştırılmaya devam edilecektir.

Tablo 3 -Arazi Kuru Birim Ağırlığı Tayin Metotları
DENEYİN ADI    MALZEMENİN MAKSİMUM TANE BOYUTU    DENEY STANDART NO
inc    mm
Kum Konisi Metodu
6” çapında    2    50    AASHTO T-191
12” çapında    3    75    AASHTO T-191
Kasnak Metodu
10” çapında    1-1/2    37.5    AASHTO T-181
12” çapında    4    75    AASHTO T-181
Nükleer Metot    1-1/2    37.5    AASHTO T-239
NOT: Laboratuar maksimum kuru birim ağırlığı, Standart veya Modifıye Proktor metodu ile saptanmış numunelerde, AASHTO T -224′e göre düzeltme yapılması tavsiye edilir.

Tablo 4 -Alt temel Sıkıştırma Kriterleri
Minimum Sıkıştırma    95    Modifiye Proktor                           TS 1900                                   ASHTO T-180
100    Modifiye Proktor                           TS 1900                                   ASHTO T-99
Optimum Su İçeriği %    Wopt. ±2 Modifiye Proktor                                                                         Wopt. ±2 Standart Proktor

Sıkıştırmanın tamamlanmasından sonra yüzey düzgünlüğünün enine ve boyuna kontrolü; 4 metrelik, esnek olmayan bir maddeden imal edilmiş mastarla yapılacaktır. Yolun boyuna kontrolü için; mastar yol eksenine paralel olarak ve yüzeyin genişliği boyunca aralıklarla yol yüzeyine konulduğunda mastarın yola temas eden herhangi iki noktası arasındaki bölümde mastarla yol yüzeyi arasındaki açıklık 20 mm.den fazla olmayacaktır. Bitmiş tabakanın enine kontrolünde yol eksenine dik olarak konulacak mastar ile bulunacak açıklık, yine 20 mm.den fazla olmayacaktır.

Temel tabakası yapılana kadar alt temel yüzeyinin, projedeki kesit, boy ve eğimine uygun iyi bir durumda muhafaza edilecek ve bakımı sağlanacaktır.

Kalite Kontrol Deneyleri

Yapım esnasında kullanılan malzemeyi ve oluşturulan tabakayı kontrol etmek amacıyla belirli aralıklarla yapılması gerekli deneyler ve sayılan Tablo 5’de verilmiştir. Miktarlar tabloda belirtilenlerden az ise bir adet deney yapılacaktır.

Tablo 5 -Kalite Kontrol Deneyleri

DENEYİN ADI    MİNİMUM DENEY SAYISI
Tane Boyutu Dağılımı
TS 1900, AASHTO T-88    Her 2000 m3’e bir deney
Likit Limit, Plastik Limit
TS 1900, AASHTO T-89, 90    Her 2000 m3’e bir deney
Aşınma Kaybı
TS 3694, AASHTO T-96    Her 10000 m3’e bir deney
Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık
(Na2SO4 Kaybı)
TS 3655, AASHTO T-104    Her 10000 m3’e bir deney
Su İçeriği-Kuru Birim Ağırlık İlişkisi
TS 1900, AASHTO T-180, 99    Her 10000 m3’e bir deney
Yaş CBR Değeri
TS 1900, AASHTO T-180, 99    Her 10000 m3’e bir deney
Kum Konisi Metodu
AASHTO T-191    Her 100 m’de bir deney
Kasnak Metodu
AASHTO T-181    Her 100 m’de bir deney
Nükleer Metot
AASHTO T-238, 239    Her 25 m’de bir deney

Kalite kontrol deneyleri, en az Tablo 5~de belirtilen sayıda, Mühendis’çe uygun görülen ara ve sıklıkta yapılacaktır.

III.4.2.2 Temel

Tarif

Bu kısım, yeterli taban veya alt temel tabakası üzerine belirtilen şartlarla;

-GRANÜLER TEMEL (GT) yapımını kapsamaktadır.

Malzeme
Temel tabakasının yapımında kullanılacak malzeme agrega çakıl, kırılmış çakıl, kırmataş, kum veya benzeri malzemelerden hazırlanacaktır. Kullanılacak malzemelerin

bunlardan hangisi olacağı veya karışım halinde. bu karışımın hangi malzemelerden, ne oranda olacağı Mühendis’çe belirlenir. Bu malzemelerin temin edileceği ocaklar da Mühendis’çe onaylanmış olacaktır.

Malzemeyi oluşturan kaba ve ince agrega ile ilgili özellikler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.

Kaba Agrega

Çakıl: Gelişigüzel şekil ve boylarda, su etkisi ile yuvarlanmış veya aşınmış halde bulunan doğal agregadır.

Kırılmış Çakıl: Kırım sonunda elde edilmesi istenen maksimum dane boyutunun en az 1.5 katı daha büyük boyutlu çakılın kırılmasıyla elde edilen agregadır.

Teras Çakılı: Doğal oluşumlar halinde bulunan, kum, silt ve kil ile karışık çakıldır. Çok düşük trafikli yada önemsiz yollarda fiziksel özelliklerinin şartnameye uygun olması koşuluyla kırılmaksızın temel veya alt temel malzemesi olarak kullanılabilir.

Kırmataş: Kalker, dolomit, bazalt, granit, metamorfik kuarsit veya benzerİ kayaların kırılmasıyla oluşan agregadır.

Temel yapımında kullanılacak olan malzemenin kaba kısmı (2 mm elek üzeri) Tablo 6’ da verilen özelliklere sahip olacaktır .Kullanma sırasında kaba agregada donmuş malzeme ve herhangi bir nedenle karışmış yabancı malzeme bulunmayacaktır.

Tablo-6 -Kaba Agreganın Fiziksel Özellikleri

DENEYİN ADI    TEMEL İÇİN    DENEY METODU
Hava tesirlerine karşı dayanıklılık deneyi Na2So4 ile kayıp maksimum %    15    TS 3655
AASHTO T-104
Aşınma Kaybı
(Los Angeles) Maksimum %    40    TS 3694
AASHTO T-96
Kil Topakları    Bulunmayacak
Organik Madde    Bulunmayacak
Diğer Zararlı Maddeler    1.0

III.5. KANALİZASYON-YAĞMUR SUYU DRENAJ ŞEBEKESİ İNŞAAT İŞLERİ

III.5.l. Genel

Bu şartnamede, beton kanalizasyon ve yağmursuyu borusu döşenmesi ile ilgili malzeme ve metotlar açıklanmaktadır.

İmalat projeleri ve kullanılacak malzemeler Mühendisin onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve fıtingler onaylanmadan hiçbir malzeme şantiyeye teslim edilmeyecektir.

Tüm malzemeler şantiyeye hasarsız olarak teslim edilecektir.

Hendek kazılması, yataklama ve dolgu ve geri dolgulara ait işlemler Bölüm III.1.’de açıklanmıştır. Baca vb beton ve betonarme imalatlarda kullanılacak malzeme ve metotlar Bölüm II.1.2.’de açıklanmaktadır.

III.5.2. Malzemeler

Özel olarak projelendirilen borular hariç tutulmak kaydıyla veya çizimlerde aksi belirtilmedikçe tüm beton kanalizasyon ve yağmursuyu boruları ve aksesuarları ASTM C76, “Class III” kalitesinde olacak ve et kalınlıkları da B tipinden az olmayacaktır. Aynı kalitede olmak kaydıyla TS 821 ‘e uygun borularda kullanılabilecektir.

Beton kanalizasyon ve yağmursuyu borularının su emmesi yüzde 5.5′i geçmeyecektir.

Beton borular döşenirken maksimum derz aralığı 10 mm.yi aşmayacaktır.

Beton Agregası    TS 706 veya ASTM C33, sert, dayanıklı, tabii veya kırma taş.
Çimento    ASTM C150 Tip V.
Contalar
ASTM C361, Kısım 6.9.1 veya benzeri Türk Standardı; ancak asgari çekme direnci 10 mpa olacaktır. Shore A sertliliği 40 ve polimer sentetik lastik olacaktır. Tabii kauçuk kabul edilmeyecektir.

Uzunluklar, Derzler ve Donatılar

Fiting, kapama ve kısa parçalar hariç olmak üzere standart boru uzunluğu aşağıda verilen uzunluklardan az olmayacaktır:

Çap (mm)    Asgari Boru Uzunluğu (m)
200’e eşit veya daha büyük    1.25

Aksi belirtilmedikçe derzler, ASTM C361 Bölüm 8′e uygun olmak üzere beton muf (dişi uç), ve erkek uçlu tip olarak teşkil edilecektir. Contalar dairesel kesitli ve boru erkek ucundaki yuvaya uygun olacaktır. Muf yerine manşonlu borular kabul edilmeyecektir.

Her beton boru ek yeri, çatlamadan conta basıncı artı boru iç çapının her metresi için 60000 newton’luk ek yerine tatbik edilen a:n bir yüke dayanabilecek şekilde dizayn edilecektir.

Bacaya bağlanan borular için, her bir hatta olmak üzere standart baca projesinde boru çapına bağlı olarak belirtildiği gibi her bir baca veya diğer yapının iç yüzünden min. 0.6m, max. 1.5m mesafede bir ek yeri teşkil edilecektir.
Ön Testler ve Markalama
Tüm ön testlerin masrafları Müteahhit tarafından karşılanarak yapılacaktır. Her bir boyuttaki boruyla ilgili aşağıdaki testleri kapsayan raporlar incelenmek üzere sunulacaktır :
Ek Yeri Sızdırma    ASTM C443 Bölüm 10.
Ek Yeri Kesme Mukavemeti    Belirtilen yüklerin tatbiki için uygun düzenlemeler.
Üç Kenar Taşıma Mukavemeti    ASTM C497, taşıma gücü ve 0.25mm çatlak için gerekli yük belirtilecektir.
Çimento    Trikalsiyum    alüminat muhtevasını gösteren fabrika test raporu.
Absorbsiyon (emme)    ASTM C497

Ek yeri sızdırma, ek yeri kesme mukavemeti ve üç kenarlı taşıma mukavemet testleri sadece üretimin denenmesi içindir.

Her bir boru veya fıting üzerine aşağıdaki bilgiler açıkça ve kalıcı olarak işaretlenecektir:
-Boru sınıfı
-İmalat tarihi
-İmalatçının ismi veya ticari markası
-Boru boyu
-Boru çapı
-Boru et kalınlığı
-Kullanılan çimento cinsi

Markalama boruya çentik açılarak işlenecek veya sudan etkilenmeyen boyayla yazılacaktır.

Teslimat ve Veriler

Şantiyeye sevkiyattan önce beton borular imalatçının tesislerinde, bu boruları temsil eden beton silindir numunelerinin basınç mukavemeti. belirtilen asgari 28 günlük mukavemetin en az yüzde 80′ine ulaşana kadar küre tabi tutulacaktır,

Beton borular dikkatli bir şekilde aktarılacak. çarptırılmayacak veya düşürülmeyecektir.

Ek yüzeyleriyle temas eden kanca veya çelik halatlara’ müsaade edilmeyecektir. Kaldırma delikleri kullanılmasına izin verilmeyecektir. Boruların kaldırılmasında sadece özel çadır bezinden mamul gövde halatı kullanılacaktır.

III.5.3 İşçilik

Taşıma ve Temizleme

Boru, bağlantılar ve parçalar herhangi bir zarar gelmesine mani olacak şekilde taşınacak, depolanacak ve kullanılacaktır. Kancaların derz yüzeylerine temasına izin verilmeyecektir. Zarar gören boru şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

Tüm boru ve aksamının içi montajdan önce tamamen temizlenmeli ve iş kabulüne dek temiz olarak tutulmalıdır. Ek yerlerinin tüm temas yüzeylerin temizliğİ bağlantı tamamlanıncaya kadar sağlanacaktır.

Montaj sırasında yabancı maddelerin borunun içine girmesi önlenecektir. Boru içinde döküntü, aletler, veya diğer maddeler bulunmayacaktır.

Boru Döşenmesi ve Güzergahı

Boru çizimlerde gösterilen doğrultuda ve eğimlerle döşenecektir. Güzergah ve eğimini sağlamak için ip iskelesi (batter boards ), lazer kiriş ekipmanı (laser beam equipment) veya optik ölçü aletleri kullanılacaktır.

İp İskelesi, eğer kullanılırsa, 7.5 metreden fazla olmayan aralarla kurulacaktır. İp iskelesi, boru altını tespit ve kontrol etmek için kullanılacaktır. Hendek tesviyesi sırasında her an en az üç ip iskelesi yerine yerleştirilmiş olacaktır.

Eğer lazerli ölçü aleti kullanılırsa, eğimlerin doğruluğunu kontrol etmek için optik ölçü aletleri ile periyodik kot ölçümleri yapılacaktır. Bu ölçümler, toprak sıcaklığı ile boru içindeki hava sıcaklığı farklılıklarından dolayı lazerli ölçümlerde ısısal sapma nedeni ile farklılık gösterirse, bu farklılıkları giderecek veya azaltacak önlemler alınacaktır.

Yataklama işlemleri sırasında borunun yanal deplasmanı önlenecektir. Boru, su içinde veya uygunsuz hava ve hendek şartları altında döşenmeyecektir.

Mühendis tarafından aksine bir döşemeye izin verilmesi hariç olmak üzere, boru döşenmesine mansaptan, muf (dişi uç) döşeme yönünde olacak şekilde başlanacaktır.

Boru döşeme işlemi durdurulduğunda borunun açık ucu, boru içine kum ve toprak girmemesi için, boru ucuna sıkıca oturan bir uç tapası ile kapatılacaktır. Uç tapasının orta kısımlarında, hendeği su basması durumunda yüzmeyi önlemek için boruya su girişine olanak veren birkaç küçük delik olacaktır.

Tüm ek yeri hazırlanması ve bağlama işlemleri boru imalatçısının talimat ve önerilerine uygun olacaktır .

Ek yerleri bir araya getirilmeden hemen önce tüm ek yeri yüzayleri,  boru ile birlikte tedarik edilen yağlama maddesi ile kaplanacaktır. Her bir lastik contanın konumu ve şartlan ekleme tamamlandıktan sonra aralık çubuğu (feeler) ile ölçülecektir.

Borunun dış yüklerden korunması için beton kılıf Mühendis tarafından gösterilen yerlerde yapılacaktır.

Kabul Testleri

Pis su borusunun her bir kolu aşağıdaki kabul testlerinin şartlarını sağlayacaktır. Tüm kusurlar Mühendis’i tatmin edecek şekilde onarılacaktır.

Lamba Testi
Çizimlerde aksi belirtilmedikçe, pis su hattının bacalar arasındaki her bir bölümü doğrusal ve aynı eğimde döşenmiş olacaktır. Bunun gibi her bir bölüm, Mühendis tarafından ışıkla kontrol edilecektir.

Dışarı Sızdırma

Pis su hattının bacalar arasındaki her bir bölümünde dışarı sızına testi yapılacaktır. Bacalar arasındaki ilk hat geri dolgudan önce ve işin kalan kısmındaki pissu borularının döşenmesinden önce test edilecektir. Dışarı sızdırma testi~ Mühendis’in görüşüne göre dolgudan sonra ve tek veya birden fazla bölüm için yapılabilecektir.

Dışarı sızdırma testleri, testin yapıldığı bölüme bağlanan hariç tüm baca deliklerini tıkayıp, hattı doldurarak ve bacalarda sabit bir seviyeyi korumak için gerekli su ölçerek yapılacaktır. Her baca en az bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

Dışarı sızdırma testi esnasında, aksi belirtilmedikçe, mansap uçtaki boru tabanı üzerindeki su seviyesi en az zemin seviyesinde olacaktır. Mansap uçtaki maksimum su seviyesi 7 metreyi aşmayacak ve memba ucundaki minimum derin1ik boru tepe noktasının en az 1.5 m yukarısında veya yeraltı su seviyesinin 1.5 m yukarısında olması hallerinden daha yüksek olanına göre olacaktır.

Test edilen her bir bölüm için dışarıya sızma, bir günde 1600 m uzunlukta, boru nominal çapının her 25 mm.si için 750 litreyi aşmayacaktır. Müsaade edilen maksimum sızdırmayı belirlemek için bacaların derinliği ile nominal çapları da dahil edilecektir. Dışarı sızdırma testleri. tüm sızına yerlerini belirlemek için, her bölümde en az 2 saat ve Mühendis’in görüşlerine bağlı olarak gerektiği kadar uzun bir süre yapılacaktır.

Müteahhit. test edilecek bölüm ile su sağlanacak kaynak arasındaki gerekli tüm borular ile test için gerekli olan işçilik, ekipman ve malzemeyi sağlayacak ayrıca tüm masrafları üstlenecektir. Kullanılan yöntem ile sızdırma test süresi Mühendis tarafından kabul edilebilecek şekilde olacaktır.

İçeri Sızma

Geçici Kabul süresinin bitiminden önce, her hangi bir zamanda bir günde 1600 m uzunlukta mecra nominal çapının 25 mm.si için 750 litreyi aşması durumunda, Müteahhit sızma yerlerini belirleyecek ve içeri sızmayı kontrol altına alacak, gerekli onarımları yapacaktır.

Bacalar

Bu bölüm, standart, düşülü ve özel bacaları kapsamaktadır. Bacalar, kapakları takılmış olarak, fitingleri ve diğer donanımları ile birlikte çizimlerde gösterilen detaylara uygun olarak inşa edilecektir.

Özel bacalar ve yapılar, çizimlerde gösterilen detaylara uygun olarak inşa edilecektir.

Malzemeler

Prefabrik Beton Konik Parçalar    DIN 4034 veya TS 1906
Conta    ASTM C 361, Madde 6.9.1. İstisna olarak conta ASTM D 2240 Tip A durometre ile ölçüldüğünde sertlik derecesi 35-45 arasında olacaktır.

Mastik    ABD Federal şartnameleri SS-S 210

- Menholler için çerçeve ve kapaklar

Menhol çerçeve ve kapakları TS 1478’e uygun temper döküm demir yapılacaktır.

Trafiksiz sahalarda (kaldırımlar, yaya yolları, bahçeler ve benzeri) hafif yüke maruz tipten, kapaklar TS 1478/1 Tip KA 5 ve çerçeveler TS 1478/2 Tip CE/5-15 ve orta trafikli (asfalt kaplamalı) yollarda ağır yüke maruz tipten, kapaklar TS 1478/6 Tip KA/25 ve çerçeveler TS 1478/9 Tip CE/25-40 standartlarına uygun olarak kullanılacaktır.

-Basamaklar: DIN 1211

Prefabrik beton taban elemanının yerleştireceği zemin üzerine 10 cm kalınlığında granüler yatak malzemesi serilecek ve sıkıştırılacaktır. Tabana kot ayarlaması için takoz konulmasına müsaade edilmeyecektir. Bacaya giren ve çıkan boru çapları ve açıları dikkate alınarak taban elemanı yerleştirilecektir. Prefabrik dairesel ve konik parçalar , ağızları zarar görmeyecek şekilde dikkatli olarak, contaları takılarak şakulünde monte edilecektir. Montaj tamamlandıktan sonra derzler içeriden ve dışarıdan mastik ile kaplanacaktır.

Yol Yağmursuyu Giriş Izgaraları

Yerinde dökme beton yapılacak; ızgara takımı (çerçeve ve ızgaralar) dökme demirden olacaktır ve TS 1479′a uygun temper döküm demir yapılacaktır.

İmalat ve Teslimat

Yerinde dökme tabanlarda kullanılacak ilk döküm parçasında, boru bağlantısının yapılabilmesi için sonradan çimento şerbeti ile doldurulacak nal şeklinde delik veya  ilk döküm  parçasının içine bırakılan esnek birleştirme parçalarına haiz dairesel yuvalar bırakılacaktır. Çimento şerbetinin iyi yapışabilmesi için bırakılan boşluklar çentiklenecek veya pürüzlendirilecektir.

İnşaat

Yerinde dökme beton tabanlar kullanıldığı takdirde, beton örselenmemiş toprak üzerine, Beton işleri Bölümündeki koşullarına uygun olarak yerleştirilecektir.

Bir baca içine giren boru kesiti asla dışarı giden boru kesitinden daha büyük olmayacaktır. Taban şekli, bağlandığı borunun alt yansına tam olarak uygun olacaktır. Yan birleşimler, mümkün olan en büyük eğri yarıçapıyla bağlanacaktır. Bütün taban olukları düzgün temiz bir yüzey elde edilene kadar mala ile perdahlanacaktır.

Geri dolgu işine başlanmadan önce, her bacanın dış yüzeyi neme karşı tecrit edilecektir.

Boyanacak yüzeyler kuru olacaktır.

BÖLÜM IV-PEYZAJ İŞLERİ

IV.1. YAPISAL PEYZAJ İŞLERİ

IV.1.l. Genel

Bu şartnamede, yapısal peyzaj işleri ile ilgili malzeme ve metotlar tanımlanmaktadır. Dış mekanlarda yer alan doğal granit kaplama işleri Bölüm II.1.3.6.1’da açıklanmıştır. Peyzaj işleri için gerekli hafriyat işleri Bölüm III’de, beton, kalıp ve demir işleri Bölüm II.1.2.’de, tesviye ve meyil betonu Bölüm II.1.2.7’de, su yalıtımı Bölüm II.1.2.9’ de ve alt temel hazırlanması ilgili şartnamelerde açıklanmıştır.

İmalat resimleri ve kullanılacak malzemeler Mühendisin onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar onaylanmadan hiçbir malzeme şantiyeye sevk edilmeyecektir.

Müteahhit ayrıca yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri İşe başlamadan önce hazırlayacaktır.

IV.1.2. Malzemeler

Andezit plaklar:    TS 10835’e uygun, 30xserbestx4 cm ebadında, süs havuzu kaplamasında kullanılacak plaklar ise 30xserbestx5 cm ve 50x50x5 cm ebadında olacaktır.

Andezit kaldırım bordürü:    TS 10835′e uygun 15x25x5ü cm ebadında olacaktır.

Andezit cim bordürü:        TS 10835’e uygun l0x20x50 cm ebadında olacaktır.

Andezit kanal elemanı:     30xserbestx5 cm ebadında olacaktır.

Döşeme Harcı:
Portland Çimento:     TS 19 PÇ 325
Kum:            TS 706, TS 2717 yıkanmamış ve elenmiş tabii kum,
Su:            TS 266, Temiz ve zararlı maddelerden arınmış

Tüm andezit elemanlar yukarıda ve detay projelerinde belirtilen ölçülerde gönyeli olarak kesilerek hazırlanmış birinci sınıf pembe andezit kütleler olacaktır. Kütleler üzerinde kırık, çatlak ve darbeler bulunmayacaktır. Kütlelerin üzerinde projelerde gösterilen şekilde pahlar açılacaktır. Projelerde taraklı olması istenilen yüzeyler taraklanacak diğer kısımlarda da bıçak (disk) izi bulunmamasına özen gösterilecektir.

Çim Taşı:    BS 30 betonu ile yüksek basınç altında vibrasyonla sıkıştırılarak imal edilmiş, TS 2824 Sınıf 3 ‘e uygun.

Bayrak Direği:        Paslanmaz çelik, Bölüm II.1.3.1.’de verilen özelliklerde

IV.1.3. İşçilik

Andezit Döşeme İşleri

Andezit plak kaplama yapılacak alanlardaki zemin tesviye ve sıkıştırması Bölüm 2B.de açıklandığı şekilde yapıldıktan sonra gerekli sıkışma testleri yapılacaktır. Yeterli sıkışmanın tespiti halinde ilgili yerlerde tanımlanan granüler (alt temel) dolgu ve sıkıştırması ilgili bölümlerde tanımlandığı şekilde yapılarak sıkışma testine tabi tutulacaktır.

Yapılacak granüler dolgu üzerine projelerde gösterilen kalınlıkta BS 16 betonu ve üzerine de tesviye betonu ilgili yerlerde açıklanan malzeme ve metotlar kullanılarak dökülecektir.

Andezit plaklar, ortalama 5cm kalınlığındaki 400 dozlu harç üzerine projelerde gösterilen drenaj yönü ve eğimler dikkate alınarak döşenecek ve derzleri derz dolgu harcı ile yapılacaktır.

Andezit kenar bordürü, çim bordürü ve kanal elemanlarının döşenmesi, yukarıda anlatılan andezit plak döşenmesi ile benzer olup, uygulama en kesitleri projelerde verilmiştir. Bordür altına dökülecek BS 16 kaide betonu donatılı olacaktır. Elemanlar harç üzerine bordür aralarında 1-2 cm boşluk olacak şekilde yerleştirileceklerdir. Bordür önüne ve arkasına harç ile yastıklama yapılacaktır. Bordür araları elenmiş kum ile yapılan 400 dozlu harçla doldurulacak ve harç prizini almadan demir ile derz üzerine oluklandırma yapılacaktır.

Andezit  plak kaplama, bordür ve kanal işleri yağış altında ve/veya hava sıcaklığının döşeme sırasında ve sonrasındaki 48 saat içinde 5°C’nin altına düşme ihtimali olması durumunda yapılmayacak veya gerekli önlemler alınarak yapılacaktır.

Çim Taşı

Çim taşı döşenecek alan sıkıştırılarak üzerine projesinde gösterildiği şekilde sıkıştırı1mış alt temel dolgusu yapılacaktır.Alt temel üzerine hasır çelik donatılı BS 16 betonu dökülecektir. Beton yüzeyine projede gösterildiği şekilde 8 cm kum serilecek ve çim taşları kum üzerine kotunda ve düzgün bir şekilde yerleştirilecektir. Taş boşlukları bitkisel toprak ile doldurularak, çim tohumu atılacak ve gübrelenecektir.

Bayrak Direği

Projede gösterilen boyutlarda paslanmaz çelik bayrak direği, projede gösterilen yere ve en az bir metre derinliğindeki betonarme temel üzerine monte edilecek ankraj plakasına paslanmaz çelik cıvata ve somunlar kullanılarak monte edilecektir.

 

iletisim